[Nový zákon Jana truhláře]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 17, 1r–128r. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

Přepis vznikl pro digitální knihovnu Manuscriptorium.

<<<10<1v2r2v3r3v4r4v5r5v>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[3v]číslo strany rukopisu[a]označení sloupcestolice božie jest, Mt5,35 ani skrze zemi, neb podnož noh jeho jest, ani skrze Jeruzalém, neb město krále velikého jest, Mt5,36 ani skrze hlavu svú hlavu přisáhati budeš, neb nemuož jednoho vlasu bielého učiniti aneb črného. Mt5,37 Ale buď řeč vaše: Jest li jest, nenie li, nenie. Což zajisté nad ty věci hojnějšie jest, od zlého jest.“

Mt5,38 „Slyšeli ste, že řečeno jest starým: Oko za oko, zub za zub. Mt5,39 Ale já pravi vám, abyšte se neprotivili zlému, ale udeří li tě kto v pravé líce tvé, daj jemu i druhé. Mt5,40 A tomu, jenž se chce s tebú súdem svářiti a sukni tvú vzieti, pusť jemu i plášť. Mt5,41 A ktož by tě koli nutil tisíc kročejí, di s ním jiná dva. A ktož prosí od tebe, daj jemu. Mt5,42 A ktož by chtěl zajieti od tebe, neodvracuj se.“

Mt5,43 „Slyšeli ste, že řečeno jest starým: Milovati budeš bližnieho svého a v nenávisti budeš mieti nepřietele tvého. Mt5,44 Ale já pravi vám, milujte nepřátely vaše a dobře čiňte těm, ktož nenávidie vás. A modlte se za protivníky a za hánce vaše, Mt5,45 abyšte byli synové otce vašeho, jenž v nebesiech jest, jenž slunci svému velí vzchoditi na dobré i na zlé a dští na spravedlivé i na nespravedlivé. Mt5,46 Neb milujete li ty, kteříž vás milují, kterú odplatu mieti budete, však i zevní hřiešníci to činie. Mt5,47 A budete li pozdravovati bratří vašich, toliko co viece činíte, však i pekelníci[3]pekelníci] pelnici rkp. to činie. Mt5,48 Protož buďte dokonalí, jakož i votec váš nebeský dokonalý jest.“

Mt6,1 „Pilně se ostřiehajte, abyšte spravedlnosti vaše nečinili před lidmi, abyšte viděni byli od nich, jinak odplaty nebudete mieti u votce vašeho, jenž v nebesiech jest. Mt6,2 Protož když činíš almužnu, neroď trúbú trúbiti před sebú, jako pokrytci činie v školách a na uliciech, aby ctěni[4]ctěni] ċteni rkp. byli od lidí. [b]označení sloupceVěrně pravi vám, vzaliť sú odplatu svú. Mt6,3 Ale ty, když činíš almužnu, nevěz levice tvá, co činí pravice tvá, Mt6,4 aby byla almužna tvá v skrytě, a votec tvuoj, jenž vidí v skrytě, odplatí tobě.“

VI.

Mt6,5 „A když se modlíte, nebudete jako pokrytci, kteřížto milují v školách a na uliciech a na úhléch stojiece se modliti, aby viděni byli od lidí. Věrně pravi vám, vzaliť sú odplatu svú. Mt6,6 Ale ty, když se budeš modliti, vejdi v pokojík svój, a zavra dveře, modl se otci tvému skrytě. A otec tvuoj, jenž vidí v skrytě, odplatí tobě. Mt6,7 A modléce se, neroďte mnoho mluviti jako pekelníci, neb mnějí, že by v mnohém mluvení svém uslyšáni byli. Mt6,8 Protož neroďte se přirovnávati jim, neb vie otec váš, co by vám potřebie bylo prvé, nežli byšte jeho prosili. Mt6,9 Protož takto vy se budete modliti: Otče náš, jenž si na nebesiech, osvěť se jméno tvé. Mt6,10 [přiď královstvie tvé]text doplněný editorem[5]přiď královstvie tvé] Adveniat regnum tuum lat., buď vuole tvá jako v nebi, i v zemi. Mt6,11 Chléb náš nadpodstatný daj nám dnes Mt6,12 i opust nám naše viny, jako i my odpúštieme našim viníkóm. Mt6,13 I neuvoď nás u pokušenie, ale zbav nás od zlého. Amen. Mt6,14 Neb odpustíte li lidem hřiechy jich, odpustíť i vám otec váš nebeský hřiechy vaše. Mt6,15 A pakli neodpustíte lidem, ani otec váš odpustí vám hřiechuov vašich.“

Mt6,16 „A když se postíte, neroďte býti jako pokrytci, nebť pošmuřují tváři své, aby se zdáli lidem postící. Věrně pravi vám, že vzeli sú odplatu svú. Mt6,17 Ale ty, když se postíš, zmaž hlavu svú a tvář svú umyj, Mt6,18 aby nebyl viděn lidem postící. Ale otci tvému, jenž vidí v skrytě, odplatí tobě.“

Mt6,19 „Neroďte sobě pokladuov klásti v zemi, kdežto mol a rez kazí a kdežto zlodějie vykopávají a kradú. Mt6,20 Ale shromažďujte sobě poklady v nebi, kdežto ani rez, ani mol nezkazí, a kdežto

X
3pekelníci] pelnici rkp.
4ctěni] ċteni rkp.
5přiď královstvie tvé] Adveniat regnum tuum lat.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).