[Bible Bočkova, Markovo evangelium]

Moravský zemský archiv (Brno, Česko), sign. fond G 10 Sbírka rukopisů Zemského archivu, inv. č. 123/2, 239r–249v. Editoři Batka, Ondřej, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku) a projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

<<<10<239r239v240r240v241r241v>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[239v]číslo strany rukopisu[a]označení sloupcekrálovstvie božieho Mc1,15 [a řka, že sě jest naplnil čas a přiblíži králevstvie božie]text doplněný editorem[7]a řka, že sě jest naplnil čas a přiblíži králevstvie božie] et dicens: Quoniam impletum est tempus, et appropinquavit regnum Dei lat., kajte se a věřte čtení. Mc1,16 A chodě podlé moře Galilejského, uzře Šimona a Ondřeje[8]Ondřeje] Odṙege rkp., bratra jeho, ana púštieta sieti v moře, neb biechu rybáři. Mc1,17 I vece jim Ježíš: „Poďta po mně[9]mně] + et lat., učiním vás[10]vás] + fieri lat. rybáře lidské.“ Mc1,18 A ihned opustivše sieti, jdiešta po něm. Mc1,19 A pošed odtud maličko, uzře Jakuba Zebedeova a Jana, bratra jeho, ana v lodí skládáta sieti své[11]své] navíc oproti lat. + sua var., Mc1,20 a ihned povola jich. A opustivše otce svého Zebedea v lodí s pacholky, jdiešta po něm.

Mc1,21 I vjide do Kafarnaum. A ihned v soboty všed do školy, učieše je. Mc1,22 I diviechu se nad učením jeho, neb bieše uče je jakožto moc maje, a ne jakožto mistři. Mc1,23 A bieše v škole jich člověk v duchu nečistém i zvola Mc1,24 řka: „Co nám a tobě, Ježíši Nazaretský? Přišel si před časem[12]před časem] navíc oproti lat., + ante tempus var., srov. Mt 8,29 hubiti nás? Viem, že jsi svatý boží.“ Mc1,25 I pohrozi jemu Ježíš řka: „Umlkni a vyjdi z člověka!“ Mc1,26 A dra jeho duch nečistý a zvolav hlasem velikým, vyjide od něho. Mc1,27 I diviechu se všickni, tak že tázáchu mezi sebú řkúce: „I co jest to? Které učenie toto nové, že v moci a v síle[13]a v síle] navíc oproti lat., + et virtute var. duchóm nečistým přikazuje, a poslúchají ho?“ Mc1,28 I rozjide sě ihned pověst jeho do všie krajiny galilejské.

Mc1,29 A ihned vyšedše[14]vyšedše] wyẛedſie rkp. z školy, přijidechu do domu Šimonova a Ondřejova s Jakubem a s Janem. Mc1,30 A ležieše Šimonova svekruše zimnici trpiec, a ihned pověděchu jemu o ní. Mc1,31 A přistúpiv pozdviže jie, popad ruku jejie. A ihned osta jie zimnice a slúžieše jim.

Mc1,32 A když by večer, když bieše zašlo slunce, nosiechu předeň všěcky, ješto se zle mějiechu, a ty, ješto diábly jměli. Mc1,33 A bieše se všecko město sebralo [b]označení sloupcek dveřóm. Mc1,34 I uzdravi mnohé, jenž byli trápeni rozličnými neduhy[15]neduhy] + et lat., diábelstvie mnohá vymietáše a nedadieše jim mluviti, neb vědiechu[16]vědiechu] vidiechu rkp. ho Kristem býti[17]Kristem býti] navíc oproti lat..

Mc1,35 A velmě ráno vstav, vyšed odjide na pusté miesto a tu se modléše. Mc1,36 I stíháše jej Šimon, a kteří s ním biechu. Mc1,37 [A když přijidechu k němu]text doplněný editorem[18]A když přijidechu k němu] Et cum invenissent eum lat., vecechu jemu, že všickni hledají tebe. Mc1,38 I vece jim: „Poďme do blízkých vesnic a do měst, abych i tam[19]tam] wam rkp. kázal, neb sem k tomu přišel.“ Mc1,39 I bieše kážě v školách jich a ve všie Galilei a diábly vymietáše.

Mc1,40 I přijide k němu malomocný prose jeho, a poklek na kolenú, řekl jest[20]řekl jest] + ei lat., nemá var.: „Chceš li, móžeš[21]móžeš] mozies rkp. mě očistiti.“ Mc1,41 Tehdy Ježíš slitovav sě nad ním, ztaže ruku svú, a dotek se jeho, vece [jemu]text doplněný editorem[22]jemu] illi lat.: „Chci, [budiž čist]text doplněný editorem[23]budiž čist] mundare lat.!“ Mc1,42 A [když to vece]text doplněný editorem[24]když to vece] cum dixisset lat., ihned odstúpi od něho malomocenstvie i učištěn jest. Mc1,43 A pohrozil jest jemu a ihned vyvrže ho, Mc1,44 i vece jemu: „Viz, aby nižádnému nepravil. Ale jdi a ukaž se kniežeti kněžskému a obětuj[25]obětuj] obieṫi rkp. za očištěnie své, což jest přikázal Mojžieš na svědectvie jim.“ Mc1,45 A on vyšed, poče kázati a ohlašovati řeč, tak že nemožieše již zjevně do města jíti, ale vně na pustých miestech býti. I scháziechu se k němu odevšad.

II.

Mc2,1 A opět vjide do Kafarnaum po osmi[26]osmi] navíc oproti lat., + octo var. dnech. Mc2,2 I by uslyšáno, že by v domu byl, i sjidechu se mnozí, tak že nevzal jich duom[27]duom] navíc oproti lat. ani do vrat, i mluvieše jim slovo. Mc2,3 A nesúce dnú zlámaného, šli sú k němu, kterýžto od čtyř nesen bieše. Mc2,4 A když nemohli ho podati jemu pro zástup, obnažichu střěchu, kdež bieše, a davše[28]davše] dawaſe rkp. věděti[29]věděti] widieti rkp., spustichu lože[30]lože] lozie rkp., v němžto dnú zlámaný ležieše. Mc2,5 A když vidě Ježíš vieru jich, vece dnú zlámanému: „Synu, odpúštějí se tobě tvoji hříchové.“ Mc2,6 A bie[240r]číslo strany rukopisuchu

X
7a řka, že sě jest naplnil čas a přiblíži králevstvie božie] et dicens: Quoniam impletum est tempus, et appropinquavit regnum Dei lat.
8Ondřeje] Odṙege rkp.
9mně] + et lat.
10vás] + fieri lat.
11své] navíc oproti lat. + sua var.
12před časem] navíc oproti lat., + ante tempus var., srov. Mt 8,29
13a v síle] navíc oproti lat., + et virtute var.
14vyšedše] wyẛedſie rkp.
15neduhy] + et lat.
16vědiechu] vidiechu rkp.
17Kristem býti] navíc oproti lat.
18A když přijidechu k němu] Et cum invenissent eum lat.
19tam] wam rkp.
20řekl jest] + ei lat., nemá var.
21móžeš] mozies rkp.
22jemu] illi lat.
23budiž čist] mundare lat.
24když to vece] cum dixisset lat.
25obětuj] obieṫi rkp.
26osmi] navíc oproti lat., + octo var.
27duom] navíc oproti lat.
28davše] dawaſe rkp.
29věděti] widieti rkp.
30lože] lozie rkp.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).