[Bible litoměřická, Matoušovo evangelium]

Státní oblastní archiv v Litoměřicích, fond Biskupské sbírky Litoměřice (Litoměřice, Česko), sign. BIF 2, 384r–397r. Editoři Svobodová, Andrea, Valenta, Petr, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku) a projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

<<<10<384r384v385r385v386r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[384r]číslo strany rukopisu[a]označení sloupce

Mt1,1 Kniha národa Jezukrista, syna Davidova, syna Abrahamova. Mt1,2 Abraham urodil Isaaka, Isaak urodil Jakuba, Jakub urodil Judáše a bratří jeho. Mt1,3 Judáš pak urodil Pharesa a Saru z Thamar, Phares pak urodil Effroma, Effron pak urodil Arama. Mt1,4 Aram pak urodil Aminadaba. Aminadab pak urodil Naasona, Naason pak urodil Salmona, Mt1,5 Salmon pak urodil Booza z Raab, Booz pak urodil Obeta z Ruth a Obet pak urodil Jesse. Jesse pak urodil Davida krále Mt1,6 a David král urodil Šalomúna z té ženy[1]ženy] navíc oproti lat., ješto bieše Uriášova. Mt1,7 Šalomún pak urodil[2]urodil] vro rkp. Roboama, Roboam pak urodil Abiáše, Abiáš pak urodil Azu, Mt1,8 Aza pak urodil Jozaffata, Jozaffat pak urodil Jorama, Joram pak urodil Oziáše. Mt1,9 Oziáš pak urodil Joatana a Joatan pak urodil Achaza, Achaz pak urodil Ezechiáše. Mt1,10 Ezechiáš pak urodil Manassen, Manasses pak urodil Amona, Amon pak urodil Joziáše. Mt1,11 Joziáš pak urodil Jekoniáše a bratří jeho v převedení babylonském. Mt1,12 A po převedení babylonském Jekoniáš urodil[3]urodil] vrod rkp. Salatiele, Salatiel pak urodil Zorobabele. Mt1,13 Zorobabel pak urodil Abiuda, Abiud pak urodil Eliachima, Eliachim pak urodil Azora. Mt1,14 Azor pak urodil Sadocha, Sadoch pak urodil Achima, Achim pak urodil Eliuda. Mt1,15 Eliud pak urodil Eleazara, Eleazar pak urodil Matana, Matan pak urodil Jákoba. Mt1,16 Jákob pak urodil Jozefa, muže Marie, z niež se jest urodil Ježíš, jenž slove Kristus. Mt1,17 A tak všichni národové od Abrahama až do Davida národóv čtrnádcet a od Davida až do převedenie babylonského národóv čtrnádcet a od převedenie babylonského až do Krista národóv čtrnádcet.

Mt1,18 A narozenie Kristovo tak bieše. Když bieše zasnúbena Maria, matka Ježíšova[4]Ježíšova] eius lat., Iesu var., Jozefovi, dřéve než se snidechu, nalezena jest v břiše ma[b]označení sloupcejíc z ducha svatého. Mt1,19 A Jozef, muž její, že bieše muž[5]muž] navíc oproti lat., + homo var. spravedlivý a nechtě jie ohlásiti, chtieše ji tajně opustiti. Mt1,20 A když to mysléše, aj, anjel boží ukáza se jemu v spáních a řka: „Jozefe, synu Davidóv, neroď se báti přijieti Marie, manželky tvé, neb to, co se v ní narodilo, z duchu svatého jest. Mt1,21 A urodíť syna a převzděješ jemu jmě Ježíš, neboť on učiní spasen lid svój od jich hřiechóv.“ Mt1,22 A to se jest všecko stalo, aby bylo naplněno to, což jest pověděno od pána skrze proroka řkúcieho: Mt1,23 Aj, panna bude jmieti v břiše i porodí syna, jemuž bude jmě Emanuel, jenž se vykládá S námi buoh. Mt1,24 Tehdy Jozeph vstav ze spánie, učini, jakož anjel boží bieše přikázal jemu. I vze manželku svú, Mt1,25 a nepoznal jie, až porodila jest syna svého prvorozeného, i přěvzdě jméno Ježíš.

Druhá kapitola

Mt2,1 A když se bieše narodil Ježíš v Bethlemě Judášově v dnech Erodesa krále, aj, mudrci přijidechu od východa slunce do Jeruzaléma Mt2,2 a řkúce: „Kde jest ten, ješto se jest narodil, král židovský? Neb jsme viděli hvězdu jeho na vzchod slunce a přišli jsme klaněti se jemu.“ Mt2,3 Tehdy Erodes král uslyšav to, i zamúti se i vešken Jerusalem s ním. Mt2,4 A sebrav všecka kniežata kněžská i mistry lida, je se jich tázati, kde by se měl naroditi Kristus. Mt2,5 A oni sú řekli jemu: „V Betlémě Judášově, nebť jest tak psáno skrze proroka: Mt2,6 A ty, Betléme, země Judova, nejsi nikoli najmenšie mezi kniežaty Judášovými, nebo z tebe vyjde vévoda, jenž bude zpravovati mój lid izrahelský.“ Mt2,7 Tehdy Erodes tajně zavolav těch mudrcóv, pilně poče jich tázati času hvězdy, kterážto ukázala se jim. Mt2,8 A poslav je do Betléma, vece: „Jděte a snažně se ptajte o tom dietěti, a když je naleznete, ukažte mně, ať i já přída klaněti se budu jemu.“ Mt2,9 Jižto když uslyšechu

X
1ženy] navíc oproti lat.
2urodil] vro rkp.
3urodil] vrod rkp.
4Ježíšova] eius lat., Iesu var.
5muž] navíc oproti lat., + homo var.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).