Albík z Uničova – Zelotýn z Krásné Hory, Václav: Krátký, sprostný a upřímý regiment anebo zpráva v čas rány božské morního nakažení …

Praha: Dačický, Jiří Jakubův (?), 1568. Moravská zemská knihovna (Brno, Česko), sign. R. Z.I.b.2 přív., E4r–F8v. Editoři Batka, Ondřej, Böhmová, Veronika, Černá, Alena M., Pokorná, Gabriela, Špínová, Adéla. Ediční poznámka

[F1r]číslo strany rukopisupo těle rozjíti. A nechť mírně a nepříliš se krev vypouští. Jestli by člověk silný byl, tehdy více se jí má pustiti. Byl-li by pak mdlý aneb mladý, tehdy míně. A jestliže by se vám po pouštění přitrefilo omdleti, to jest mdloba aneb paměti potracení by přišlo, tehdy rychle studenou vodou má tvář skropena nebo zlita býti. Aneb což lépe jest, kropiti a svlažovati budete tvář růžovou vodu studenou s vinným octem smíšenou.

Kdybyšte pak rychle po vyvržení hlízy nebo morní bolesti nemohli míti toho, kterýž by vám žilu zaťal, tehdy přijměte toliko konfekt předpověděný neb lektvař takovým zpuosobem a v též míře, jakž nahoře jest oznámeno. Potom se pak položte a dobře [F1v]číslo strany rukopisušaty přikrejte, abyšte se mohli potiti. Však nižádným obyčejem spáti nemáte, nebo ten a takový konfekt skrze pot tu materii jedovatou od srdce táhne a vyhání a tak prostředkem pocení taková vlhkost jedovatá z těla bude moci vyhnána býti. Jestli pak po takovém pocení ještě byšte hlízu neb morní bolest na sobě cítili, tehda teprva budete moci krev púštěti, aby ta materia nakažená od srdce neb z nejpřednějších ouduov vnitřních odtažena byla a rychlé rozjití nebo zmizení míti mohla. Předřečený konfekt k tomu nejzpůsobnější jest, kterýžto svou mocí zbraňuje, aby páry a vlhkosti jedovaté k srdci a k ouduom vnitřním nejpřednějším a nejzna[F2r]číslo strany rukopisumenitějším nepřicházely. Nemáť pak po přijetí takového konfektu žádný do čtyř hodin píti ani jísti. Ale máť vždy bdíti a nespati, leže na luoži a jsa odín šaty.

Znamenaj také, že pět aneb víc jest znamení, kterýchž při nakaženém člověku šetřiti máme. Nejprvé voda byla-li by náčervená, znamení jest zdraví. Byla-li by pak bílá anebo k bělosti by se obracela, znamení jest nebezpečenství. Druhé znamení, kteříž, maje bolest morní, jedí podlé své vuole, ti povstanú a zdrávi budú; kteříž pak nemohou jísti, ti zemrou. Třetí, když by ten, jenž má bolest morní, žádného místa a upokojení sobě nedal, velmi rychle umře. Čtvrté, z kterých příliš běží a

X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).