Adam z Veleslavína, Daniel: [Předmluva k Abecedě pobožné manželky a rozšafné hospodyně]

Praha: Adam z Veleslavína, Daniel, 1585. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. 65 E 9454 přív. 1, A2r–A3v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

E-edice byla připravena díky podpoře programu Strategie AV21 s názvem Anatomie evropské společnosti – historie, tradice, kultura, identita.

<<<10<A2r–A2vA3rA3v>>10>>
Skrýt ediční aparát

[A2r]číslo strany rukopisu

Urozené paní Evě Flavínové z Pokratic, manželce urozeného pana Víta Flavína z Rotenfeldu, místosudího dvořského v Království českém etc.cizojazyčný text, paní kmotře mně v lásce křesťanské příznivé.

Knížka tato, jíž titul jest Abeceda pobožné manželky a rozšafné hospodyně, nejprvé v jazyku českém sepsána jest od slovutného pana Jana Kocína z Kocinétu, radního písaře v Menším Městě pražském. A to k vuoli a žádosti dobré paměti paní Magdalény z Outerého, sestry vaší (urozená paní kmotra, mně v lásce křesťanské příznivá) ještě před tim, nežli se jemu z jisté vůle Boží a vaší za manželku dostala. Nebo zajisté, majíc ona s týmž panem Janem jistou námluvu k stavu svatého manželství, velmi toho žádostivá byla, aby měla nějakou správu a jisté pravidlo, vedlé něhož by se v tom novém stavu říditi a spravovati mohla. Za kteroužto příčinou netoliko mnoho sobě knížky této vážila a ráda v ní často čítala: ale také o to se snažovala, aby ji v povolání a hospodářství svém za pravidlo [A2v]číslo strany rukopisuměla, od něhož by se daleko neuchylovala. Jakož pak šlechetného, počestného a chvalitebného i pobožného chování jejího, jak ku Pánu Bohu, tak k manželu svému, čeládce, přáteluom i ke všechněm jiným lidem mnozí dobří lidé obojího pohlaví svědectví vydati mohou a vydávají. Ale nejhodnověrněji vysvědčiti muože o ní pan Jan Kocín, manžel její, kterýžto, jakž jest se s ní toliko přes jeden rok a jeden měsíc v svornosti a lásce manželské bez ouhony a svárův snášel a živ byl: tak po smrti její až dosavád opravdově po ní touží a v nynější sirobě své jako osamělý upřímně sobě toho na Pánu Bohu žádá, aby ho té podobnou a tak dobrou manželkou, poněvadž ne jiný než on jediný to učiniti může, obdařiti ráčil. Ale on sám té vůle své v brzkém času na hrobě manželky své znamení a duovod ukáže, tak, aby její pobožnost a ctnost mnohým v těchto městech Pražských známá a vědomá byla.

Jakož pak nepochybné jest, že sestra váše hned z přirození ke všeliké pobožnosti a šlechetnosti náklonná byla, tak smysliti můžeme, že i čítání této knížky a bedlivé považování o ctnostech dobré a pobožné hospodyni náležitých, kteréž tuto Duch svatý skrze výborného mistra krále Šalomouna všeckněm ženám předkládá a představuje, nemálo jí k tomu nápomocno bylo. Tu tedy knížku abecedy hospodyňské jednoho času před morem, ještě za živobytí paní Magdalény, sestry vaší, přišed za příčinou navštívení ku panu Janovi Kocínovi, švagru vaše[A3r]číslo strany rukopisumu

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 4 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).