Adam z Veleslavína, Daniel: [Předmluva ke Knížce svatého Augustýna, kterúž nazval Manuale, to jest Rukovět]

Praha: Adam z Veleslavína, Daniel, 1583. Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. 36 G 22, A2r–A6v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

E-edice byla připravena díky podpoře programu Strategie AV21 s názvem Anatomie evropské společnosti – historie, tradice, kultura, identita.

<<<10<A2r–A4vA5r–A6v>>10>>
Skrýt ediční aparát

[A2r]číslo strany rukopisu

Urozenému pánu, panu Ladislavovi mladšímu z Lobkovic, na Zbiroze, hořejší Lindvě a Dobré etc.cizojazyčný text, Jeho Milosti císařské radě a zřízené komory v Království českém presidentu etc.cizojazyčný text, pánu sobě milostivě a dobrotivě příznivému.

Službu svú vzkazuji Vaší Milosti, urozený pane, pane mně milostivě a dobrotivě příznivý. Všemohúcí věčný Pán Buoh rač Vaší Milosti dáti výborně dobré zdraví za mnohá léta a v [A2v]číslo strany rukopisuněm při všech radách, pracech i jednáních, kteréž pro dobré Jeho Milosti císařské i všeho Království českého vésti a vyřizovati ráčíte, svú božskú pomoc, své požehnání a šťastný prospěch.

Knížka tato, milostivý pane, kteréž svatý Augustýn dal titul Manualecizojazyčný text, to jest Rukovět, za tou příčinou, že od pobožných lidí ustavičně v rukou nošena a bedlivým čtením i rozjímáním uva[A3r]číslo strany rukopisužována býti má, byla vytisknuta před lety jedenmecítma[1]tj. v roce 1562 od Bartoloměje Netolického,[2]podle Knihopisu není k dispozici žádný výtisk, srov. https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000003431&local_base=KPS impresora v Menším Městě pražském, a to z poručení a rozkazu dobré a slavné paměti urozené paní, paní Anny z Kolovrat, na Zbiroze a Točníku, paní mateře Vaší Milosti. Kterážto horlivým milováním Pána Boha a ustavičnou žádostí věcí nebeských, jakž se tomu rozuměti muože, vedena [A3v]číslo strany rukopisujsouci, velmi jest sobě této knížky mnoho vážila a ji sobě obzvláštně oblibovala, jakož pak i předmluvou svou dedikovala a připsala ji urozenému pánu, panu Janovi nejstaršímu z Lobkovic, na Zbiroze a Točníku, nejvyššímu toho času hofmistru Království českého, panu manželu svému a panu otci Vaší Milosti i dědicům jeho a svým, předkládajíc sobě v tom předně čest [A4r]číslo strany rukopisua chválu Pána Boha všemohúcího, potom své a svých spasitedlné potěšení a naučení, kteréhož by všickni z bedlivého čtení této knížky malé v zevnitřním spůsobu, ale veliké v smyslu a rozjímání přerozkošných věcí nebeských nabyti mohli. Jakož to všecko předmluva Její Milosti paní šíře v sobě obsahuje a zavírá.

A protož já, umíniv, před tim některé pobožné a křesťanské spisy sv. [A4v]číslo strany rukopisudoktorův v jazyk český přelože, vůbec na světlo pro vzdělání upřímé pobožnosti a rozmnožení svatých ctností v lidech Pána Boha bojících vydati; když mi i tato knížka v ruce přišla, nemohl jsem toho pominouti, abych ji předsevzíti, a na mnoha místech poopravě i doplně, z řeči latinské, kterúž ji sv. Augustýn sepsal (nebo velmi nevlastně a omylně od kohožkoli vyložena byla, místy také nemá[A5r]číslo strany rukopisulo

X
1tj. v roce 1562
2podle Knihopisu není k dispozici žádný výtisk, srov. https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000003431&local_base=KPS
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 5 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).