Adam z Veleslavína, Daniel: [Předmluva ke Kronice světa Jana Kariona]

Praha: Adam z Veleslavína, Daniel, 1584. Österreichische Nationalbibliothek (Vídeň, Rakousko), sign. 241.468-B, pA2r–pA4v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

E-edice byla připravena díky podpoře programu Strategie AV21 s názvem Anatomie evropské společnosti – historie, tradice, kultura, identita.

<<<10<pA2r–pA2vpA3rpA3vpA4r–pA4v>>10>>
Skrýt ediční aparát

[pA2r]číslo strany rukopisu

Vysoce urozenému pánu, panu Petrovi Vokovi z Rožmberka a na Bechyni etc.cizojazyčný text, Jeho Milosti císaře římského, uherského a českého etc.cizojazyčný text krále etc.cizojazyčný text radě a komorníku, pánu sobě milostivě příznivému.

Všickni rozumem a moudrostí od Boha osvícení a učení lidé, Vaši Milost, vysoce urozený pane, pane mně dobrotivě a milostivě příznivý, za to drželi a měli, že každému člověku, jakého pak koli řádu aneb stavu, potřebí jest míti jisté pravidlo, vedlé něhož by život svůj řídil a spravoval, tak, aby v běhu povolání svého nětčeho před sebe nebral a nekonal, což by mu na ublížení a ke škodě býti mohlo. Nebo poněvadž přirození lidské a všecky moci jeho vnitřní i zevnitřní pádem prvních rodičuov porušené jsou a jedem hřícha od ďábla pošlým nakažené, nemůže člověk sám od sebe bez jistého navedení a správy nic dobrého a prospěšného ani sobě, ani jiným učiniti.

Znali to pohané, z nichžto nejmoudřejší Sokrates pověděl, že ta jest vlastní povaha přirození člověka i ze všech nejlepšího, když mu se vůle a uzda pustí, aby činiti mohl, což by [pA2v]číslo strany rukopisuchtěl, že se naposledy v pýchu pozdvihne a v tyrana obrátí. Příklad toho světlý na císaři Neronovi. Ten prvních pět let svého císařství tak šlechetně, chvalitebně a dobře spravoval, že mu se před tim málo podobných císařů nacházelo, ano i v příslovích to přišlo: Paucos principes primum Neronis quinquennium attigisse.cizojazyčný text Potom pak učiněn byl z něho tak ukrutný tyran, že nic tak neslušného, nic tak hanebného a ukrutného nebylo, oč by se beze všeho studu a beze všeho ostejchání se vší chutí a s chloubou pokusiti nesměl, tak, že pro své nešlechetné a ohavné skutky a ve všelikém neřádu oplývající zlý a oplzlý život spravedlivěji za potvoru lidskou a za šelmu litou nežli za člověka jmín a držán býti měl. Nebo netoliko zabil svou vlastní ženu, ale i máteř svou rozkázal zamordovati a život její otevříti, aby spatřiti mohl, kde jest v ní a jak ležel, prvé než se narodil. Zabil také preceptora a mistra svého Seneku, muže dobrého, ctného a vysoce učeného, i jiných množství dobrých a šlechetných lidí, o čemž by dlouho bylo tuto vypravovati.

Z té příčiny tedy, jak všechněm lidem, tak nejvíce těm, kterýchž Buoh v světě povýšil a jiným je k správě představil, potřebí jest nějaké regule a pravidla, po němž by život svůj řídili. Poněvadž ti mnohá pokušení a nejvíce příčin k tomu mívají, pro něž by

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 5 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).