Adam z Veleslavína, Daniel: [Předmluva k Vypsání města Jeruzaléma]

Praha: Adam z Veleslavína, Daniel, 1592. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. 54 S 812, A2r–A3v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

E-edice byla připravena díky podpoře programu Strategie AV21 s názvem Anatomie evropské společnosti – historie, tradice, kultura, identita.

<<<10<A2rA2vA3rA3v>>10>>
Skrýt ediční aparát

[A2r]číslo strany rukopisu

Urozenému panu Jiřímu Fuňkovi z Olivetu, Jeho Milosti císaře římského, uherského, českého krále etc.cizojazyčný text komory české sekretáři, pánu a kmotru mně laskavě příznivému.

Službu svou vzkazuji, urozený pane a kmotře mně laskavě příznivý a milý. Zdraví a nebeského požehnání v každém předsevzetí vašem, též i v pracech obecných a domácích šťastného prospěchu od Pána Boha vám vinšuji a žádám.

Nepochybuji o tom, že v paměti své máte, kterak některého času před rokem, když jsem do domu vašeho přišel, ukázali jste mi konterfekt a tabuli města Jeruzaléma, vydanou od Christiána Adrichomia Delfa, a při ní knížku, v níž se vedlé jistých znamení počtů velmi pěkně vypisují ta místa, o nichž se v Písmích svatých, a zvláště v historii umučení Pána našeho Jezu Krista, častá zmínka děje.

A tu hned v té naší společní spekulací a rozmlouvání o tom městě pronesli jste se, že byšte toho žádostivi byli, anobrž i za poctivé a užitečné Čechům naším uznávali (poněvadž se k nám málo exemplářův té tabule z Říše přináší a výkladu jejímu latinskému prostí a neučení lidé rozuměti nemohou a tak ten drahý poklad naším krajanům na větším díle jako zakopaný zůstává), aby se zde u nás obnovila a vysvětlení její v jazyk český přeložilo a vydalo, s tim dobrovolným uvolením, že byšte sami na to obnovení města Jeruzaléma náklad učiniti chtěli. Kdež já, vida dobrý úmysl váš a žádost prospěchu obecného, přijal jsem tu věc k sobě, abych i řemeslníka umělého vyptal, kterýž by na mědi ten konterfekt, jakž prvé byl, vyryti uměl, i sám vypsání města a míst jeho v český jazyk, což by nejvlastněji býti mohlo, vyložil. To obé tedy, poněvadž nyní s pomocí Pána Boha všemohoucího a nadíle vaším nákladem dokonáno jest (ač bezpochyby, což sám uznávám i vyznávám, ne tak dostatečně a oupravně jako sprvu od autora vydáno bylo, neb se nám nejedněch potřeb k tomu nedostávalo), vám také, můj zvláště příznivý pane a kmotře, dedikuji, oddávám a odsílám, aby Čechové náši čtouce, budou-li z toho míti jaký úžitek, vám po Pánu Bohu jako tomu, kterýž jste prvním toho díla při

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 5 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).