Jakoubek ze Stříbra: [Dvanáctero užitků přijímání z kalicha]

Österreichische Nationalbibliothek (Vídeň, Rakousko), sign. Cod. 4557, 90r–97v. Editor Fuková, Irena. Ediční poznámka
[90r]číslo strany rukopisu

Psáno stojí v Tajnici sv. Jana v poslední[a]poslední] poſlednie kapitole takto: S uobú stranú potoka dřevo života, přinášěje ovoce dvanádstero, na každý měsiec vydávaje ovoce své a listie dřěva k zdraví lidskému. Dřěvo života Pán Kristus jest, kterýžto nese všěcky věci moci božstvie svého; kteréhožto dřěva dvanádstero jest ovoce, to jest dvanádste užitkóv.

Prvý užitek jest uzdravenie a učištěnie duší, neb hřiech jest rána a poškvrna dušě, proti němužto lékařstvie a obmytie jest svátost těla a krve Pána Jezukrista. Svatý Augustin: Poněvadž vzdyckny hřiešný, vždyckny mám přijímati lékařstvie. Svatý Jan Zlatoústý: Velebnáť jest krev Pána Jezukrista; když s dobrú vólí přijímána bývá, vešken neduh muož uhasiti, protož přistupuji k tomu lékařství, k uoltáři, a řka: Nebo nezdráv sem, uzdrav mě, Pane, jdu k tobě, lékaři a lékařství a spasitedlnému obmytí, uzdrav mě, jakož umieš a chceš a móžeš. Svatý Bernhart: Že lékař jsi a já nemocný, milosrdný jsi a já biedný jsem, protož uzdrav a smiluj sě.

Druhý užitek jest, že vysvobozuje [90v]číslo strany rukopisuot viny, muky dlužné nebo ode všie nebo ot veliké strany. Jako die sv. Jeroným: Kristus zpósobuje kalich ve krvi své u víně a vodě smiešený, abychom jiným ot vin byli učištěni a jiným ot muk byli vykúpeni. Rozumějž[b]Rozumějž] rozumíeż takto: Kristus smiešené víno a vodu v svú krev proměňuje; voda, kteráž se přidává, znamenie jest učiščenie ot viny a víno jest znamenie vykúpenie ot muky. Protož protivný nebo otporný jest stuol Kristóv stolu tohoto světa; neb stuol světa náklady činí a v dluhy zavazuje své stolníky. Ale stuol Kristóv hodovníky své, dřieve v dluhy zavázané, když hodně přistupují, ot dluhóv činí svobodné. A protož řci: Pane milý, jsa zavázán v mnohé dluhy, kterýchž nemoha zaplatiti, k tvému stolu přistúpám, abych, s tebú stole a hoduje, skrzě tě ot dluhóv byl vysvobozen; račiž otpoviedati za mě, obtiežen jsa dluhy, beru sě k tobě. Jako sě čte o Davidovi v Prvních knihách králových ve dvadcáté v druhé kapitole: Sešli sú sě všickni k Davidovi, kteříž biechu v úzkosti postaveni a cizími penězi uti[91r]číslo strany rukopisuštěni,

X
aposlední] poſlednie
bRozumějž] rozumíeż
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).