[Bible pražská, Píseň písní]

Praha: Tiskař Pražské bible, 1488. Österreichische Nationalbibliothek (Vídeň, Rakousko), sign. Ink 13.C.5, 322r–323v. Editoři Michalcová, Anna, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka
<<<10<322r322v323r323v>>10>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[323v]číslo strany rukopisu[a]označení sloupcečieše vystrouhaná, nikdy nepotřebujíc pitie. Břicho tvé jako stoh pšenice vosutý kvietím. Ct7,3 Dva prsi tvá jako dva srnci, blíženci srní. Ct7,4 Šíje tvá jako věže slonová, oči tvoji jako rybníci v Ezebon, ješto sú v bráně dcery množstvie. Nos tvuoj jako věže libanská, kteráž patří proti Damašku. Ct7,5 Hlava tvá jako hora Karmelus[48]Karmelus] + et lat., vlasi hlavy tvé jako zlatohlav královský vložený[49]vložený] vincta lat., tincta var. do žlabóv k vyprání[50]k vyprání] navíc oproti lat.. Ct7,6 Kterak krásná si a kterak velmi[51]velmi] navíc oproti lat. výtečná, najmilejšie, v rozkošech! Ct7,7 Zróst tvuoj podobný jest palmě a prsi tvé hroznóm. Ct7,8 (Ženich o kříži die:) Řekl sem: „Vstúpím na palmu a natrhám ovotce jejieho.“ (Ženich o choti:) I budúť prsi tvé jako hroznové vinnice a vuoně úst tvých jako vuoně[52]vuoně] navíc proti lat., + odor var. jablek. Ct7,9 Hrdlo tvé jako víno najlepšie. (Cierkev o Kristovi die:) Hodné milému mému ku pití a rtuom i zubóm jeho k přežívaní. Ct7,10 (Chot o ženichovi:) Já milému mému a ke mně obrácenie jeho. Ct7,11 (Cierkev o Kristovi:) Poď, milý muoj, a[53]a] navíc oproti lat., + et var. vyjděmy na pole, bydleme ve vsech. Ct7,12 Ráno vstaňme na vinnici, ohlédajme, již li je zakvetla vinnice, vydávají li kvietie ovotce, ktvú li jablka zrnatá, tuť dám tobě prsi mé. Ct7,13 Jablka mandragory vydaly jsú vuoni svú v branách našich, všeckna jablka, stará i nová, zachovala sem tobě, milý muoj.

Kapitola VIII.

Ct8,1 (Hlas patriarch o Kristovi:) Kto mi dá tě, bratra mého, požívajícieho prsí matky mé, abych nalezla tě samého[54]samého] navíc oproti lat., + solum var. vně a políbila bych tě a již mnú žádný aby nepohrdal? Ct8,2 Chopím se tebe a povedu tě[55]tě] navíc oproti lat., + te var. do domu matky mé a do pokojíka rodičky mé[56]a do pokojíka rodičky mé] navíc oproti lat., + et in cubiculum genetricis meae var., srov. Ct 3,4. Tu mě budeš učiti a dám tobě nápoj z vína udělaného a mest z jablek zrnatých mých. Ct8,3 Levice jeho pod hlavú mú a pravice jeho obejme mě. Ct8,4 (Hlas Kristuov:) „Zavazuji vás, dcery jeruzalémské, abyšte [b]označení sloupcenebudily ani vstáti kázaly milé mé[57]mé] navíc oproti lat., dokavadž sama nebude chtieti.“ Ct8,5 (Hlas synagogy k cierkvi:) Která jest toto, kteráž vstupuje s pouště, plná rozkoší, vzpoléhajíci na milého svého? (Hlas ženichuov k nevěstě:) Pod stromem jabloňovým zbudil sem tě, tutě porušena matka tvá, tutě poškvrněna rodička tvá. Ct8,6 (Cierkev k Kristovi:) Polož mě jako znamenie na srdce tvé a jako znamenie na ramenu tvém, nebo silnátě jako smrt milost, tvrdé jako peklo milovánie, světedlnice jeho světedlnice vohně a plamenuov. Ct8,7 Vody mnohé nemohly sú uhasiti lásky aniž řeky zatopie jie. Dal li by člověk veškeren statek domu svého za milovánie, jako nic pohrzie jím[58]pohrzie jím] despiciet eam lat., despicient eum var.. Ct8,8 (Kristus k synagoge o cierkvi:) Sestra naše maličká[59]maličká] parva lat., parvula var. jest[60]jest] navíc oproti lat., + est var. a prsí nemá; co učiníme sestře našie v den, kdyžto bude namlouvána? Ct8,9 (Kristus sobě otpoviedá:) Jest li zed, udělajme na nie alkéře střiebrné. Jsú li dveře, spojme ji dskami cedrovými. Ct8,10 (Otpoviedá cierkev:) Já sem[61]sem] navíc oproti lat. zed a prsi moji jako věže, jakž učiněna sem před ním jako pokoj nalézajíci. Ct8,11 (Synagoga k cierkvi die:) Vinnice má[62]má] navíc oproti lat. byla jest pokojnému v té, kteráž má[63]kteráž má] in ea quae lat. lidi, poručil ji strážným. Muž přinášie za ovotce jejie tisíc střiebrných. Ct8,12 (Kristus die:) Vinnice má přede mnú jest, tisíc tvých pokojných a dvě stě z těch, kteříž ostřiehají ovotce jejieho. Ct8,13 Kteráž bydlíš v zahradách, přietelé očekávají tebe, daj mi slyšeti hlas tvuoj. Ct8,14 (Hlas cierkve k Kristovi:) Utec, milý muoj, a přirovnaj se k srně a k kolúchovi jeleniemu na horách vonných věcí!

Skonávají se Piesničky Šalomúnovy

X
48Karmelus] + et lat.
49vložený] vincta lat., tincta var.
50k vyprání] navíc oproti lat.
51velmi] navíc oproti lat.
52vuoně] navíc proti lat., + odor var.
53a] navíc oproti lat., + et var.
54samého] navíc oproti lat., + solum var.
55tě] navíc oproti lat., + te var.
56a do pokojíka rodičky mé] navíc oproti lat., + et in cubiculum genetricis meae var., srov. Ct 3,4
57mé] navíc oproti lat.
58pohrzie jím] despiciet eam lat., despicient eum var.
59maličká] parva lat., parvula var.
60jest] navíc oproti lat., + est var.
61sem] navíc oproti lat.
62má] navíc oproti lat.
63kteráž má] in ea quae lat.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).