Adam z Veleslavína, Daniel: [Předmluva ke Krátkému naučení, kterak se lidé pobožní v čas moru chovati mají]

Praha: Adam z Veleslavína, Daniel, 1582. Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. 28 G 20, A1v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

E-edice byla připravena díky podpoře programu Strategie AV21 s názvem Anatomie evropské společnosti – historie, tradice, kultura, identita.

<<<10<A1v>>10>>
Skrýt ediční aparát

[A1v]číslo strany rukopisu

Jaký jest nyní téměř na všechněch lidech strach, není potřebí o tom mnoho psáti. Všickni vůbec toho pocíťujeme, kteříž v témž nebezpečenství spolu trváme. Anobrž když dle povinnosti naší milé přátely naše k hrobům provázíme, co jiného na sebe očekávati máme, než že se s týmž zajtra potkati můžeme, což se jim dnes přihodilo. A protož jako kdy, to nyní potřebujeme opravdového z Písem svatých potěšení a ustavičného modlení, abychom se netoliko potvrzovali u víře a povolání našem a otcovskému božskému opatrování důvěřili, ale také skrze pobožné modlitby hotovili se k veselému a šťastnému vyjití z tohoto světa, když by nás koli Pán Bůh povolati ráčil. Toť jest nejlepší a nejskušenější lékařství proti nakažení mornímu. Za kterúžto předně příčinou se vydává toto naučení a modlitby s písničkami přidanými, aby se lidé pobožní v tuto ránu morní věděli jak spravovati a čim proti takovému strachu zasobovati. Nejsem jiné naděje, než že tato práce od pobožných křesťanův vděčně přijata bude, až za tim obšírnější o tom správa na světlo výjde, kteráž již také mezi rukama jest a dlouho se s ní meškati nebude.[1]Pravděpodobně jde o spis Rozmlouvání o moru od Jana Kocína z Kocinétu, který vydal Daniel Adam z Veleslavína v témže roce 1582, srov. Knihopis, č. 4160 Měj se dobře, pobožný čtenáři. D. A.[2]tj. Daniel Adam

X
1Pravděpodobně jde o spis Rozmlouvání o moru od Jana Kocína z Kocinétu, který vydal Daniel Adam z Veleslavína v témže roce 1582, srov. Knihopis, č. 4160
2tj. Daniel Adam
<<<10<A1v>>10>>
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).