Adam z Veleslavína, Daniel: [Předmluva k Hospodáři]

Praha: Adam z Veleslavína, Daniel, 1587. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. 54 F 56, p2r–p8v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

E-edice byla připravena díky podpoře programu Strategie AV21 s názvem Anatomie evropské společnosti – historie, tradice, kultura, identita.

nestyděl vyznati před králem faraonem, ačkoli dobře znal, že Egyptští v ohavnosti mají všecky pastýře stáda, když pověděl: „Bratří moji a duom otce mého přišli ke mně, ale jsou pastýři stáda aneb, jakž v hebrejském jazyku zní, muží dobytka, neb se s dobytkem obírají, dobytkem se živí a ten sprostný obchod vedou.“

Jest pak pastýřský obchod nemalý díl života sedlského aneb hospodářství pozemského. Nebo takto je staří na čtyry částky rozdělují, aby první byla vorání země a což k tomu náleží, druhá opatrování zahrad, štěpnic a vinic, třetí pasení dobytků, čtvrtá a poslední krmení všelijakého pitomého ptactva, jako slepic, husí, kačic etc.cizojazyčný text, opatrování včel a chování ryb. Na tomť čtverém záleží téměř všecken obchod a živnost těch, kteříž statky pozemskými vládnou a veliká i malá zboží na zemi mají. O Jobovi svědčí Písmo, že nejprvé měl sedm tisíc ovec, tři tisíce velbloudův, pět set spřežení volů, pět set oslic a čeledi služebné velmi mnoho; potom po skušení z nadělení Božího došel zase toho všeho dvojnásob. Veliké jistě hospodářství a znamenité zboží, kterýmž se dosti možnému knížeti aneb králi vrovnati mohl. Nebo staří na větším díle bohatství své zakládali na dobytcích, bravu a skotu, na gruntech, dědinách, rolích, lukách, pastvách, vinicech, zahradách, štěpnicech, čeledi služebné a což k tomu podobného. Job tedy z sedmi tisíc ovcí mohl míti dostatek vlny netoliko pro sebe a své domácí, ale i pro chudé, a snad i nemálo ji uprodával, k tomu mléka, másla, sýra nad svou potřebu. Velbloudův užíval k jízdě místo koní a vozů pro hornatost a horkost krajiny arabské, snad i handl kupecský jími vedl, vynášeje ven to, což mu zbývalo, a přinášeje domů, čehož potřeboval. Nebo ne všecko se v jedné zemi rodí; ale čehož jedna krajina nenese, toho druhá hojnost vydává. K tomu měl pět set spřežení volův, kterýchž bez pochyby pro kuchyni a maso, an i pro vorbu a dělání rolí užíval. Oslice užitečné byly k nesení břemen, dříví, vody a jiných věcí do domu. O koních žádné zmínky nečiní, protože Job byl muž pokoje milovný a žádných s sousedy svými válek nevedl; nebo koní na vojnách nejvíce užívají. Mlčí také o penězích, o zlatě, stříbře a jiném rozličném bohatém a drahém nábytku, ale to se bezpochyby v jiném zboží obsahuje. Nebo kdež jest hojnost dobytka, tu na každý den mnoho se za peníze kupovati, i zase s ziskem prodávati

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).