Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<10<1r1v2r2v3r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

v Apokalypsí, ež do nebeského Jeruzalema nic nevejde poškvrněné. A protož Kristus ode zlého nás odvolává a zove k sobě. O prvém nynie podrži řeči, a druhá řeč o druhém bude, abych vás v jedné nedržal dlúho.

Slyšeli jsme, ež náš spasitel i nám volá řka „poďte“, ode zlého nás odvolávaje. Již znamenajme, které j’ to zlé. Jistě zléť jest naše, nebudem li sě líbiti Bohu. Druhé zlé, budem li boží nepřietelé; a třetie zlé, budem li v nenávist všemohúciemu. Od tohoť nás volá Syn boží, ode všeho, cožť nás táhne v které zlé toto. É, ostaňme svého zlého k tak milostivému povolání! I jest v Písmě zlého toho troje příčina ukázána, od niež sě chýliti máme. Ktož by sě ožéci nechtěl, střez sě ohně; oheňť jest ojženie příčina. A tak i o mnoho jiném. Takéž ktož nechce božím býti nepřietelem, střez sě světa; ktož sě chce Bohu líbiti, střez sě tělesných líbostí; ktož nechce Bohu v nenávist býti, střez sě hřiechu. A ež to tré zlé z tohoto pochodí trého, znamenitě to Písmo ukazuje. Die o prvém svatý Jakub: Ktož chce býti přietel tohoto světa, ten bude boží nepřietel. O druhém die svatý Pavel: Ktož jsú v těle, nemohú sě líbiti Bohu, ty mieně, by v těle byli, ješto dadie nad sebú tělesným žádostem panovati, pro tělesné líbosti netbajíc Boha. A o třetiem die písmo Starého zákona: Najvyšší má v mrzkost hřiešníky. Protož ku povolání Syna božieho poďme od světa, světské marnosti počněm aspoň ostávati. Nevažme přiezni tohoto světa proti přiezni boží. Od líbostí tělesných také sě dalme; ne všemu, což tělo žádá, povolijíc, a ovšem od hřiechu. Nebť to tré jest příčina zlého našeho velikého.

Nicť nenie tak zlého, jakož hřiech jest; proňž rozumného stvořenie Bóh nenávidí, jakož Písmo svědčí, tak ež dává pro hřiech svú nemilost a odlúčí hřiešné od sebe a poddává v těžké muky. Až i peklo je pro hřiech ustavila božská spravedlnost. Bývá i zde pro hřiech nejednaká božie pomsta; pro hřiech hanba, pro hřiech bývá neústavnost bydla, pro hřiech nebezpečstvo. A pro hřiech svědomie vzdy strašivo, vzdy sě leká; dva vzšepčeta, a kto j’ čím zlým vinen, mní, by šeptali o něm. Hřiech sě protiví pravdě boží; neb jest vóle převrácená, od Boha, ješto j’ pravé dobré a plné dobré, odvrácená

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).