prvý | StčS | MSS |

prvý adj., komp. prv(ěj)ší, prvější, prvší superl. najprvější

I. určení místního a hodnotícího pořadí

1. [o jednotlivém] první (v místním pořadí), prvý (kniž.), „první“ I/1: mistr vzmluvi o prwey strocě, jmaje drastu smysla v ocě LegDětK 3a prima; přijidu rytieři a prwehoz lámáchu údy i druhého EvZimn 23a (J 19,32: prvnieho BiblDrážď); když vejdete u město u prrwu ulici, potká vy člověk HradUmuč 76b (sr. Mc 14,13 a L 22,10); vyšli sú služebníci všěch vlastí u prwem zástupě BiblOl 3 Rg 20,17 (prvniem ~Lit, na špici ~Praž) prima; byl sem toliko prwe knihy v uobyčej řeči své přeložil TrojK 171b; v nalezení…konstanském…mezi mnohými kusy tento jest prwi JakKost 161a ve výčtu po shrnujícím výrazu: ciesařské velebnosti slušie tři pokoje v svém paláci jmieti. Prwy pokoj poslúchanie…Druhý pokoj… ComestS 1b; celá viera křěsťanská má čtrnádcět čiestí…Prywa částka jest věřiti AlbRájA 48b, pod. HusVýklB 11a; sedmera věc jest…O prwem trém die svatý Řehoř ŠtítSvátA 125b v číselném určení spisu: Prwa přiemluva o próchodu těch lidí PulkS 1; počínají sě prwe kniehy Esdre prwa kapitula BiblOl 1 Esd (prvnie ~Pad); prwa kapitula jest proti prwemu bludu [napsanému na stěně kaple Betlémské] HusBludM 201a, pod. LékRhaz 7 — ve slož. číslovkách: o súdiech…capitula 60ta prwa CestMil 4b ║ na čtvrtém větví jsú…oněch prvních vlastních z prweho kolene pravnúčata ŠtítKlem 38b nejbližšího (sr. první I/2B); prora prwy konec [lodi] MamKapR 155a (A 27,41: přědnie strana BiblDrážď, prvnie ~Ol) přední strana, příď

2. [o stupni] první, prvý (kniž.), nejnižší: jest té ctnosti prwy stupeň neobjédati sě ŠtítMuz 108a; druhý vstupeň k spravedlnosti jest naděje, ta drží člověka, aby sě s prweho vstupně neodvrátil ŠtítSvátA 46a apot.: bez jest…such na prwim stupni LékVodň 262b

3. ve výčtu po shrnujícím výrazu první: (A) [o jednotlivci n. jednotlivině] jeden, prvý (kniž.); (B) prvé sg. n. ve funkci partik. řadicí za prvé: A: z nichžto [sedmi starců] prwemv diechu Petr, druhému Ščepán OtcB 96b unus; čtveru věc nám znáti tuto, prwa jest: zběhovi kruto BawEzop 2890, pod. TkadlA 27a; post ordinalia nomina tibi sumere debes: Primus est prwy, druhý secundus KlarVokF 602; káza [král] svolati své panošě…I přijide prwy řka…A druhý přijide řka BiblDrážď L 19,16 (první EvOl) primus; jenž [řeka] sě ottad ve čtyři prameny dělí. Jméno Prwe řece Phizon…a druhéj…Gion BiblMuzSZ Gn 2,11 (prvnie ~Ol, jednomu ~Pad) uni; ta vlast osmero království v sobě má, prwe slóve Kasim, druhé…osmé CestMil 16a; oman jest…dvój: prwi má list po zemi LékVodň 275a (v. oman), pod. LékFrantA 129b; duše má tři věci v sobě…prvá věc pamět, druhá rozum, třetie vóle HusDcerkaH 213a; paterý lid jest neúčasten svaté mše…Prwy lid jest, ješto zameškává mši, druhý lid… PasKal D3a — B: věčší svatý Jakub slóve činem trojie čcti…Pyrwe, ž dřéve pozván bohem…, druhé… LegApD 2b 14, pod. BawArn 2304; pro trojí věc jest to [modlitbu Ježíš] učinil: Prwe, jenž rozkošného jest vzchovánie…Druhé… AnsVít 47a primo; Židé žalovali sú na pána Krista ze tří věcí…: prwe, že svozoval lid…, druhé, že… LyraMat 173a; jméno božie nadarmo béřeme trojím obyčejem: Prve prázdně mluviece HusVýklB 40b (v. neužitečně 2)

4. v textovém odkazu po výčtu uvedený vpředu na prvním místě („první“ I/5): to jest pět zázrakóv. O třech prwich zázraciech píše svatý Jan PasMuZA 7; Prwet dvé [z uvedeného původu, jména a víry] velmi tobě příslušie t. 319 prima; jedna [„paní“] je ména nedóstojna i druhá jest Maria. Nad prwu panuje diábel ŠtítBrigP 82b; ti [jiní mniši] pak ony prwe mnichy…nazývají je kacieře CestMil 51b (v. on 4); ta [druhá] viera nedá zahynúti, ale prua [tj. dříve popsaná] k spasení bez této neplatna jest HusVýklB 12a

5. (kde v čem) první, prvý (kniž.), nejvýznamnější; [o osobě] nejdůstojnější: ne ten je přěd bohem pyrwi, jenž jest šlechetného urozenie Túl 28b potior; kterak prwa seděnie vybíráchu [hosté] EvOl 295b (L 14,7: prvnie ~Seit; bibl.) primos nejčestnější; mnozí budú první poslední a poslední prwi BiblDrážď Mt 19,30 (první ~Lit); přátel [neměl] ni prrwych, ni posledních, ale v sboží vše prostřědních HradProk 1b (v. poslední 7B); Jan a Pavel byla sta z prwych starost u dvora PasMuzA 281 primicerii et praepositi; ty [prvorozený syn] jsi prwy v dařiech, věččí v přikázaní BiblOl Gn 49,3 (první ~Lit) prior; jeden znamenitý a jako prwy po královi muž ŠtítBarlB 11; prwe město slóve Laton CestMandA 201b hlavní; přisahá li kto…nepoctivě neb škaredě proti prue spravedlnosti, jenž jest bóh HusVýklB 45a nejvyšší; Prwa příčina [nemoci] jest přítomnost homoty neb mokrosti LékSalM 208 alpha videlicet vel aliud primum základní

II. určení časového pořadí

1. [o jednotlivém] (mezi kým ap. [v množství]) první (v časovém pořadí), prvý (kniž.), „první“ II/1: svátek priui CisMnich; ktož jest bez hřiecha z vás, ten prwy kámen na ni pusť EvVíd 10b (J 8,7: první BiblDrážď, najprvé EvPraž) primus; nikdy ote dne prweho až snad i do dne súdného AlxV 1767; on [Ježíš] byl prwy jiesti, píti LegDětK 1a prior; od Bořivojě, pyrweho křěsťanského kniežěte DalC 23 erstm; mezi všěmi počě prwy volati [Jidáš] HradUmuč 77b; shřěšil byl anjel prwy v nebesiech, shřěšil prwi člověk v ráji JeronM 14b; jediný on [Kristus] nayprwyeyſſy vstal tiem vzkřiešením k nesmrtedlnosti ŠtítBarlB 43 princeps; až bude o světiem Václavě…, přijmuť já prwe svěcenie PodkU 404; on [Bůh] jest prwý i poslední, počátek i konec všech věcí HusDcerkaH 213b (sr. Ap 1,17), pod. HymnUKA 7b; v próduch rány za dva dni prwa klaď žlútek vaječný…A potom… LékSalM 557; pubescere prawu (m. prwu) bradu pustiti SlovKlem 21a; prothoplasma prwe učiněnie (vcženie rkp) t. 76a; prosím [pohnaný] pomluvy prwe, druhé i třetí i toho všeho, což mi k mému právu potřebie TovačA 40a ve výčtu, zvl. po shrnujícím výrazu: vyndeta dvě olivě…Václav bude jmě olivě prwey a Vojtěch olivě druhéj DalC 7,13; přěde dnem súdným bude patnádcěte dní velmi hrozných: Prwy den vzdvihne sě moře PasMuzA 8; čtyři hlásky…: Prwa slóve prvospie a v tej všickni spolu spie, druhá slóve nepočěsie ComestC 303a prima; sedm jest posvátných věcí: prwa jest křest…, sedmá poslednie olejovánie HusJádroV 227a (v. olejovánie 2) — v určení dne: měsiecě prweho prwy den měsiecový vzvedeš stan svědectvie BiblOl Ex 40,2 (prvnieho…prvnieho ~Praž) primo…prima; já [Bůh] dávám vám rok do zajtřie u prwu hodinu Astar 141a ve slož. číslovkách: léto božie tisíc sto prwe PulkB 87; prwy a třidcátý [den] měsíce března BelA 158a; let království našich Uherského etc. v padesátém prvém ArchČ 9,266 (1437); to jse stalo…leta…tisícieho čtyřstého šestdesáte prvého t. 18,325 (1461) ♦ prvý otec praotec lidského pokolení (tj. Adam): by byl náš prwy otec bál sě, nikdy by neupadl v hřiech JeronM 6a genitor ♦ u prvu adv. zprvu, nejdříve: onť [nepravý Barlaam] stane u prwu líčě pravdu křěsťanské viery, a potom… ŠtítBarlB 129; toho sú u prwu nepoznali učedlníci jeho, ale když jest oslaven Ježíš, tehdy sú sě rozpomenuli BiblPad J 12,16 (v. najprvé 1) napoprvé. – Sr. prvé 1, sprva

2. [o něčem vypěstovaném ap.] první, prvý (kniž.); [o tvoru] prvorozený; [o plodech] dozrálý jako první: pirie (m. -rue) sémě ŽaltGlosMuz 77,51 (v. prvenstvie 1) primogenitum prvotiny; když syn prwy Daviduov…chtěl umřieti ŽaltPod 19b; nalezl sem izrahelský lid jako prwaa jablka fíková BiblDrážď Os 9,10 (prvnie ~Pad) prima; z prwe úrody svého zbožie desátky své…bohu ofěrováše TobB 303 (Tob 1,6: v. prvnicě) primitiva; fíkové dřěvo s prwymi fíky svými BiblOl Na 3,12 (prvními ~Drážď, prvotními ~Pad) cum grossis ♦ prvé úrody, prvá obět bibl. prvotiny („prvotina“ 1): prwe úrody všech věcí a prvorodnie bravové i všeliké obětné věci…, ješto bývají ofěrovány BiblLit Ez 44,30 (v. první II/2) primitiva; prwa obět bohu HusBetl 2,168 (Ap 14,4 primiciae: v. obět 3)

3. [o čase, ději] první (do budoucna), prvý (kniž.), „první“ II/4: na prvém semnu má Niklas odpovídati tomu póhonu Půh 3,52 (1419); aby je [listiny na platy] kladli v radě na právo…pod příročím prvým, druhým, třetím i čtvrtým ArchČ 4,384 (1430); sbožie ta…ve dsky zemské vložiti, zapsati a očistiti na prvé suché dni t. 37,14 (1454), pod. t. 15,293 (1419)

4. [o ději, časovém úseku] prvý, první, jsoucí v počáteční fázi; „ot prva počátka (čeho)“ ap. od prvopočátku, od samého počátku: inhed ot prrweho vstánie…k nohám padla [Maří Magdaléna] tvým HradMagd 33b jakmile vstala; ot prwa světa počátka…dodnes lidé kam sú sě děli Spor 81b; od prwu počátka až do skonánie světa WaldhPost 63a; když by z prweho vyšel [Josafat] věku dětinského ŠtítBarlB 10 infantiae; ve čtvrtek prwy súmrak posadi Bruncvíka na rozhraní BruncBaw 14a; ješto [nemocní] na chyšku chodie u prwe nemoci LékFrantA 34b; od prva počátku obehnánie hradu až do uloženie tohoto přímiřie ArchČ 6,407 (1422); to jest bylo od prwa počátku, že diábel a služebník jeho Antikrist hleděli je [slovo boží] udusiti RokPostB 503; inicialis prwy, primordialis SlovKlem 55b; od prvu počátku královánie našeho CJM 4/2,375 (1498) ║ tak bylo u prwu počátku cierkve svaté RokLukA 111a na samém počátku ot/s prva počátka, ojed. na prvu počátku zprvu, zpočátku, nejprve: bydliti vám káži jako s prwa počátka a dobrými věcmi…obdařím vy, nežli ste jměli s prwa počátka BiblOl Ez 36,11 (ot počátka…ot počátka ~Pad) a principio…ab initio; svatá cěrekev s prwu počátka shromážděna jest najviec z židovského národa MatHom 129 ecclesiae primitivae; ne proto nedal jest buoh svých napsaných přikázaní od prwa počátka ŠtítMuz 140a; kterak jsem s ním [Menhartem Oldřich] z prvu počátku mluvil, aby mi pomohl ListářRožmb 1,192 (1435); na prwu počátku velmi pilni byli [Čechové] slova božieho RokJanK 40b (na prvopočátku ~B); s prwa počátku, když se viera rozhlašovala o krvi Kristově RokLukA 442b. – Sr. počátek 4, prvopočátek

5. prvotní, (pra)původní: od ustavenie pirweho, jakž čas pošel od počátka AlxH 429; aby…přitáhl [Bůh lidi] k stavu naypruyeyſſyemu, pro něž byl člověka stvořil ŠtítBarlB 30 antiquum; priscus prwy, pristinus idem SlovKlem 74b

6. též komp. dřívější („první“ II/9): nebo prwy mne byl [Ježíš] EvOl 209b (J 1,15: první BiblLit, dřěvní ~Drážď, mocnější, quidam exponitur prvnější VýklKruml) prior; jmajíce [mladé vdovy] zatracenie, neb prwu vieru daremnú učinily BiblDrážď 1 T 5,12 (první ~Lit) primam; bolest jiej tu nová bieše…, viec prrwu bolestí byla nyla HradMagd 29b; dřieve [tj. před Ježíšem] lidské pokolenie bylo v noci…Prwe lidské pokolenie oslepeno bylo hřiechem RokPostA 14a; prwsseho zjednání list stoličný ListSlovKniezsa 41 (1480) — jur.: z desk mi vymazati nechce vkladuov prvých Půh 6,317 (1493)

Sr. první. – Sr. též jm. osob. Prv m. (ArchČ 15,71, 1495). – K I/3B: sr. prestim…, prime zvláště…, wprwo (VodňLact hh8a)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


první, prvý čísl. (adj.) první; prvotní; předešlý, předcházející
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


prvý čísl. (adj.) první, počáteční, původní, základní: prvý otec praotec (Adam); prvé vstánie doba úsvitu, svítání; přední, vynikající, hlavní
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 25 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).