otkavad | StčS |

otkavad adv., též otkovad, otkavadž(to), otkavadžť, otkovadž(to); k kady

1. interog. odkud, z kterého místa: víno odkawad pošlo jest a z čeho? GuallCtnostM 5a (marg.); Agar,…odkawad jdeš? BiblPraž Gn 16,8 (var. v. otkad 1) unde; [Hospodin k satanovi:] Odkawad přicházieš? BiblPraž Job 2,2 (otkud ~Ol a ost.) unde

2. interog. odkud, z jakého zdroje; [z osobního] od koho; [z neosobního] z čeho: komu budu žalovati? Odkowad mi v tejto věci příde pomoc, abych sě utěšil? JeronM 35b unde; Odkawad bojové a svárové mezi vámi? Však z žádostí vašich BiblOl Ja 4,1 (~Pad, ~Praž, Odkowad ~Koř) unde; jemu vecě [Ježíšovi Pilát]: odkowad si ty? Drk 165a; otkawadż tehdy má [pole] kúkol? BiblPad Mt 13,27 (odkud EvZimn, ~Ol, BiblDrážď, ~Ol, ~Lit, odkudž MatHom 221, kdež BiblPraž, akosže EvBeneš) unde; od kawadz tehda mají založení, když vod Krista ani od s. apoštoluov…ti vodpustci nepošli jsú? ChelčArc 64b; rúcho jeho [Kristovo] bieše bielé a stkvúcie. od kawad? Od té slávy, která se na něm okázala RokLukA 190b otkavad mi to, aby…? jak to, že…?, čím si to zasloužím, že…?: otkauad mi to, aby přišla matka pána mého ke mně? BiblLit L 1,43 (var. v. otkad 2) unde hoc mihi; Odkawad mi to, abych nalezla milost před očima tvýma? BiblPad Ru 2,10 (var. v. otkad 2) unde mihi hoc

3. interog. jak, jakým způsobem: nebo odkawad rozdělenie stalo se jest? Jediné z toho, když lidé řiekají: My spravedliví sme ChelčSíť 229a; odkawad jest to poznal [lotr na kříži], že die: Nic zlého neučinil [Kristus] RokLukA 435a po čem; ║ jeli sě [muži]…volati: I odkowad dokovad (dowad rkp) tvá zlost bude tráti? JeronM 55a (dokavad dokavad ~P) usquequo jak dlouho ještě

4. obsah. odkud, z kterého místa: vzdvižech oči moji na hory, odkowad přichodí pomoc mně ŽaltPod Ps 120,1 (otkad ~Wittb, ~Klem, BiblDrážď, otkud ~Ol a ost., otnidž ŽaltKap) unde; lotrové otázachu jich, kto by byli, odkowad li by šli JeronM 56b unde; nemožiechu [panny]…jmieti nižádného rozeznánie,…od kawad by mohl [ten šat] tam přijíti TristB 28a; dóm, otkawadż přichoditi biechu obykli [plavci] BiblPad Is 23,1 (var. a lat. v. otňavadž 3); nevíš, odkawad přichází aneb kam jde [vítr] ChelčPost 157b (J 3,8 unde: BiblPraž, od kawad RokPostB 307, odkad EvOl, odkud ~Víd, BiblDrážď a ost.); ║ pamětliv buď, otkawad s vypadl BiblPad Ap 2,5 (var. v. otkad 4) unde z čeho ses vyprostil

5. relat., jen s -ž(to) odkud; [ve vztahu k jm. místa] z něhož, z níž ap.: ihned sě vrátiv na túž púšť, odkowadzto bieše poběhl [mnich OtcB 113a (odkawadz ~A, ~C, odkudž ~E, z kteréž ~D) unde; k témuž pójde, odkawadz jest jíti počal ŠtítMuz 131a; král s svými navracovati se počal, odkavadž byl přijel BřezKron 377 unde; našeť obcovánie v nebesiech jest, odkawadż i Spasitele čakáme BiblPraž Ph 3,20 (odkudž ~Lit, ~Pad, otkudžto ~Ol, odnidž ~Drážď) unde — v nepravé větě vztažné: [rány se rozšířily], odkawadzto…krev…chrčieše ModlLeg 116b (var. v. otkad 5); aby…ty tři pány k němu [králi] poslal s královnú, odkowadzto chtěli li by, že by se mohli vrátiti do svých vlastí CestMil 9b quibus inde; pan Aleš Pernštejnský pustil k sobě na hrad pana Ilburka, odkavadžť jest [Ilburk] již na Lokečtě na vsech velikú škodu učinil ListářRožmb 3,17 (1445); z niežto propasti dým…vycházel, odkawadžto také jedni lidé s dýmem…vycházeli PasKal L19a (odtadž ~KlemA, odtad ~Tisk)

6. obsah. odkud, z kterého zdroje; [z osobního] od koho: když pán Ježíš pravil o svém učení,…odkawad jest s ním přišel, že od boha otce RokJanK 113a; to je divné, že neviete, odkawad jest [Ježíš]…, on bohem vždycky zuostane RokJanB 158b

7. relat. odkud, z čehož: máť Pán, odkavadż móž tobě dáti BiblLit 2 Par 25,9 (odkawad ~Pad, var. v. otkad 6) unde; Odkawadzt móže núze přijíti, vraha tiem neroď hraditi BawEzop 2642 unde

Srov. otkad

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).