otkad | StčS | MSS |

otkad, otkud adv., též otkadž(to), otkadž, otkudžto, otkudž(to), otkudž, otkudžto, ojed. otkedž, otkud(ž)ť, otkuť, odkudžť; k kady/ kudy

1. interog. odkud, odkad (hovor.), z kterého místa; uvádí přímou otázku po místním východisku děje: vzkřičěchu kvíléc horúcě [Nazaretští]: odkud jest to dietě? LegDětB 2b unde; Agar,…otkad jdeš a kam jdeš? BiblCard Gn 16,8 (otkud ~Ol, ~Pad, odkavad ~Praž) unde; otkad sú přišli k tobě? Pror Is 39,3 (BiblOl, ~Lit, otkud ~Pad, ~Praž) unde; řek, jest Elizeus: Odkud jdeš Gezi? BiblPad 4 Rg 5,25 (Odkad ~Card, ~Ol, ~Lit) unde

2. interog. odkud, odkad (hovor.), z jakého zdroje; [z osobního] od koho; [z neosobního] z čeho; uvádí přímou otázku po příčinném východisku n. původu děje: Odkad kúpíme chleba, aby tito jedli? EvSeit 143a (J 6,5: ~Víd, odkud ~Ol, BiblDrážď, EvBeneš, BiblOl, ~Lit, ~Pad, kde EvZimn, BiblPraž) unde; křest Janu odkad bieše? S nebe li, čili z lidí? EvOl 281b (Mt 21,25: odkud BiblDrážď a ost.) unde; děvička vecě: Odkad to vieš, ež jest Kristus ukřižován? …Vědě z knih křesťanských o tom PasMuzA 319 (Odkud ~Kal) unde; odkad nemoci a smrt nečasná? Jedno z přielišného množstvie krmí JeronM 11b unde; odkudt přicházie taká radost? ŠtítBojVyš 11b unde kde se bere; Odkud pochodí ten život [tj. věčný]? Od kropenie čili od políbenie nic, ale od Ježíše RokJanB 64b; ó všetečnosti převelmi nepravá, odkud jsi stvořena? KorMan 53a v otázce na rodový původ: řekl k němu [Tobiáš k andělovi]: I odkad tě mám, milý mládenče? Jemužto odpovědě: Z synuov sem izrahelských jeden TobB 309 (Tob 5,6: BiblOl, Odkud ~Lit, ~Pad, ~Praž) unde; odkud jste, mládenci, bratřie naši?…Z pokolenie Neptalimova jsme TobU 143a (Tob 7,3: BiblLit, ~Pad, ~Praž, otkad ~Ol) unde. Jen v Tob; ║ co jest tobě [Jidáši] provinil hospodin a pán tvuoj ? odkad toho zaslúžil? Snad proto, že…HusSvátB 155a za co; Odkud pak vieš, ženo, že muže k spasení přivedeš? BiblPraž 1 C 7,16 unde enim jakpak otkad mi to jest (spadlo), otkad to na mě spade ap. (ež…, aby…) v přímé otázce jak se mi to stalo, jak to (že…)?; [o žádoucí události] čím si to zasloužím (že…)?: řkúci [Alžběta]:…A otkud jest to mně, že jest přišla mátě mého hospodina ke mně? EvZimn 2b (L 1,43: BiblDrážď, ~Ol, odkad EvOl 208b, odkud mně to EvOl 313b, otkad ~Beneš, otkavad BiblLit, ~Pad, ~Praž, RokLukA 26a, odkovad BiblKoř, odkad mi jest to spadlo PasMuzA 279, KristA 16a, kterak jsem já toho zaslúžila EvPraž) unde hoc mihi; Odkud mně to jest, že sem nalezla milost před tvýma očima? BiblCard Ru 2,10 (~Ol, ~Lit, ~Praž, odkavad ~Pad) unde mihi hoc; kde se to vzalo…, odkud to na mě spade? ChelčPost 149b

3. interog. [o uskutečnění děje] jak, jakým způsobem; uvádí otázku po způsobu n. prostředku děje; [o poznání] z čeho, po čem: vece [král]:…otkud tě mám uzdraviti aneb čím? Z humna li čili z lisu? ComestC 189a (4 Rg 6,27: BiblPad, ~Praž, kterak ~Card, ~Ol, kak ~Lit) unde; tobě…odkud se jest přihodilo? A on:…naučil sem se tomu [řeči] Čtver 34a unde; žádal [Zachariáš] znamenie: odkud to poznám? RokLukA 7b; Odkudż pak muožem rozeznání míti, poněvadž ti, kteříž sú vuodce naši, sami sebe neznají v tom…? AktaBratr 1,136b

4. obsah. odkud, z kterého místa; uvádí vedl. větu obsahovou: vědě [Ježíš], odkad sem přišel a kam jdu EvVíd 16a (J 8,14: otkud ~Zimn, ~Ol, ~Beneš, BiblDrážď a ost.) unde; počě jich tázati [úředník], kací by lidé byli, odkad li…K tomu světí otpověděchu: Rodem jsmy z arabské země PasMuzA 508 quae patria; vizte rozumem, odkud jdú [slyšená slova], co ukazují ŠtítBrigP 49b unde; žádný nevěděl, odkad by nevěsta přijeti měla GrizM 154b; by smysleli [lidé], odkud sú přišli…, aby patřili, kam pójdú HusZrcM 47a unde; neviem, odkad jest NaučBrn 159; aby …v registra napsal [úředník], jaká jest kúpě aneb věc a čie jest a odkud ArchČ 4,434 (1460); ║ když…budem ze všeho hubenstvie toho vyvedeni, tu poznáme…, odkud nám pomohla milost božie ŠtítMuz 82b z čeho, od čeho; pamatujž, odkud si vypadl BiblPraž Ap 2,5 (otkavad ~Pad, odkovad ~Koř, v čem ~Ol) unde z čeho jsi se vyprostil

5. relat. (většinou otkadž, otkudž) odkud; [ve vztahu k jménu místa] z něhož, z níž ap.; uvádí větné určení něčeho jako místního východiska děje: vrácu sě v dóm mój, otkedz vynid EvA 2 (Mt 12,44: odkudzz ~Zimn, BiblDrážď, odkud EvVíd, ~Ol, BiblOl a ost., otňudž EvBeneš) unde; [z údolí] otkudz viec nemohli dále AlxM 81; chovajte sě dušě ztracenie, Otkadz nenie vykúpenie HradProk 17b (fig.); navrátil oděnie mrtvého, odkudzz byl vzal GestaB 120b unde; poď se mnú na jiné miesto, odkudż stranu Izrahele viděl by BiblPad Nu 23,13 (odňavadž ~Card, otňadž ~Ol, ~Lit, s kteréhož ~Praž) unde; že tu nic nemá, odkudžť jest pohnána Půh 3,328 (1447); jestli by jeho k boji zval, to muož složiti na stranu, odkadz rodem jest Žilin 145a do er von geborn ist; ║ při kútku, odkudz měl [„nehet“] počátek…, buď ustřižen LékRhaz 63 kde; zadržalé [úroky] od té chvíle, odkud počne panovati [nový vlastník] ZřízVlad d4b ab illo tempore, a quo odkdy v nepravé větě vztažné: rány od hřebíkóv probité se drúce rozšířichu, odkadžto jeho [Kristova] svatá krev…chrčieše PasKal D14a (odkudžto HusPostTN 160b, otkavadžto ModlLeg 116b, odňadžto PasMuzA, odtadžto ~KlemA, z nichžto ~Tisk); ukázal se [Kristus] apoštolóm na Olivetské hoře, odkadžto na nebesa vstúpil PasKal D17a (otňadžto ~MuzA, odtadž pak ~KlemA, odtudžto ~Tisk) de hoc loco

6. obsah. odkud, z kterého zdroje; [z osobního] od koho; [z neosobního] z čeho; uvádí vedl. větu obsahovou: nevědieše [správce hostiny], odkat to [voda učiněná vínem] jest EvSeit 141b (J 2,9: otkad ~Beneš, odkud ~Zimn, ~Ol, BiblDrážď a ost., kde EvVíd) unde; anděl jie [Marii] dá toto věděti, Odkud jie bieše počieti Vít 21a; pověz to, odkad jsú oni jměli [příbuzní majetek], kto jest jim dal JeronM 16b unde; pověziž mi…, odkud ť ten blud přišel, že…ŠtítBarlB 4 unde; odkud by byl ten dým, ukazuje [Šalomoun] řkúc: Z mirry…VýklŠal 59a unde; nevědúce, odkud bychom a kterak a kterakým obyčejem mohli bychom svrchupsaný klášter…opraviti ArchČ 15,523 (1445); viem [Ježíš], odkud sem vyšel, že z boha RokJanK 128a z koho; bolestné dívání, odkud jest to, co se děje v tomto království AktaBratr 1,329a; ║ tiežeš li, odkad [trpěl Kristus], věz, že z přielišné milosti…Tiežeš li proč, věz, že pro tě OrlojK 363 (~A, odkud ~B) unde z jakého důvodu; ačť jsú tomu druzí nerozuměli úplně, odkad sě jim to [jiným lidem zármutek] stalo TkadlA 3a (~B) čí vinou

7. relat. odkud; [ve vztahu k jménu zdroje] z něhož, z níž ap.; [ve vztahu k odkaz, zájmenu] z čehož; uvádí větné určení něčeho jako příčinného východiska n. původu děje: nemajíce jich [dlužníci peněz], odkad by zaplatili EvOl 304b (L 7,42: otkud ~Zimn, BiblDrážď ~Lit, ~Pad, ~Praž, čím EvVíd, ~Beneš, BiblOl) unde; Odkadż žádáš živa býti, tobě to tvój život vzchytí BawEzop 1778 čím; jmáť hospodin, otkudzz móže tobě dáti velmi viece než to BiblOl 2 Par 25,9 (odkud ~Praž, odkavadž ~Lit, pod. ~Pad; elipsa jm. zdroje) unde; ale odkudſſ hnie v zemi, odtudž zelenie a obnovuje [obilí] MatHom 274; aby se odtad život počal, odkad smrt [Kristova] měla najprv počátek HusSvátB 154a, [lidé] z hlíny a z země, otkudż stvořen jest Adam BiblPad Sir 33,10 (odkudžto ~Praž, ot níž ~Drážď, ot nichž ~Ol, pod. ~Lit, z nichžto ~Kunšt) unde; nic nehledie k tomu, od kud mají vzieti potvrzenie viery. A to by mělo býti z zákona božieho RokPostK 445a; s tím bývá první vjití v mistrovství, připojiti k punktóm, odkudž pochází temperamentum AlchLull 17; ║ oni zajisté odkud sě jměli diviti, odtud jej pak tupiechu [židé Krista] MatHom 237 inde…unde čemu…pro to; odkud oni [lakomci] nic dobrého nečinie, odplatu budu moci mieti HusSvátA 467b protože

8. indef. odkudkoli, z kteréhokoli místa; v záporném kontextu odnikud: chleba jmieti nemožieše [Kristus], ani svým učedlníkóm otkad vezma dáti AlbRájC 32b; zpovědlníci…lidi, od kud přijdú s kterými koli hřiechy…, rozhřešovali HusSvatokup 135b; odkud krev jde, z nosu aneb z úst, jest ta voda ke všemu dobrá LékFrantA 123a; slyšíš li odkud které noviny, daj mi je věděti ListářRožmb 2,53 (1440); by se snad z obeslánie mého v zemi vyzvedli [lidé], a já [hejtman] nemaje moci počátkem odkad lidmi hnúti ArchČ 6,220 (1500) — relat.: může [rychtář] sobě pivo vésti, odkudž by se jemu líbilo ArchČ 29,10 (1456). – Srov. otkadžkoli 1

Srov. otkavad

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


otkad, otkavadž, otkovadž (to), otkovadž, otkovadž to, otkud, otkudž adv. odkud
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).