otdati | StčS | MSS | ŠimekSlov |

otdati, -dám, -dá pf. (ipf. otdávati); k dáti

1. co/koho [žádoucího] (komu, na koho, k čemu, na co) dát, odevzdat do užívání zvl. vlastnického n. věnovat k nějakému účelu; [darem] darovat; [dědictví] odkázat; [úřad] svěřit; [bohu] zasvětit: kterúž [krajinu] bieše oddal Jákob synu svému Jozefovi EvPraž 8b (J 4,5: pod. BiblPad, dal EvRajhr, tak a pod. i ost.) dedit; dáš darem sluhy chrámové Aaronovi a synóm jeho, jimž otdani sú od synóv izrahelských BiblCard Nu 3,9 (~Ol, ~Lit, ~Pad, dáni sú ~Praž) traditi sunt odděleni jako dar; že s jeho [syna] otdal bohu BiblCard 1 Rg 2,20 (~Ol,~Lit,~Praž) commodasti; v uotci jest moc napsána, synu múdrost jest oddana VítAlan 14b; co koli otdaſs, převaž a přečti BiblOl Sir 42,7 (~Lit, vydáš ~Pad, ~Praž) trades vydáš; pocta, jižto bohu dlužni sme, diáblu bude otdana LyraMat 28a impenditur diabolo vzdána; lépeť jest úmyslem, aby Krista následoval, všecko spolkem otdaty LyraMat 32b donare rozdat; bohu oddati [duši] GestaB 48a; na kostel něco oddati PísHusit 130; kterúž [louku] jest nebožčík…na ty chudé lidi oddal ListářPlz 1,342 (1432); toliko desátky na lidech jim [židovským kněžím] k živení pán buoh oddal ChelčSíť 26a; kterémuž [pokolení levitů] kněžstvo bylo bohem oddano KorMan 150a; kteréž [poklady David a vojenští vůdcové] otdali k stavení a k nádobám domu božieho BiblPraž 1 Par 26,27 (sú přisvětili ~Card, ~Ol, sú posvětili ~Lit, pod. ~Pad) consecraverant; ten zvon k kostelu osadniemu…aby byl oddán ArchČ 9,316 (1461); vy [opilci]…sedláčkóm vodu oddate Svár 60 přenecháte; sedm dnuov ať je [prvorozený syn] při mateři své, dne osmého oddaſs mi jej BiblPraž Ex 22,30 (vrátíš ~Card a ost.) reddes odevzdáš v pleonastické formuli závětní: Jan Chudoba odkázal a oddal paní Aničce, ženě své milé, dvě stě kop grošóv ListářPlz 1,342 (1432); Dorota…poručila, odkázala i oddala dvuor s městištěm…synu svému ArchČ 26,297 (1442); ty [peníze] jim oddal a odkázal na Matouškovi pivovarníku na domu jeho ArchKol (1496)

2. jur. co [zemi, majetek] komu, k komu, k čemu odevzdat, postoupit, právním aktem předat; [jako léno] propůjčit: krajinu [tj. Lužici], jenž někdajšého času ciesař Jindřich…byl jest k Čechóm oddal a přichýlil PulkB 74 donaverat; všecko zbožie, kteréž v manství držal ten jistý Vigbert…dietěti tomu [Vladislavovi] na křtinách oddal jest [král Lotar] PulkB 104 contulit; nebo mi jest ona [manželka] ty peníze na něm [dlužníkovi] oddala Půh 2,27 (1406); pane, ty jsi mi [manovi] to oddal sbožie a jmenoval jsi mi je PrávŠvábA 76a ir liuhent; pakli ten král umře bez dětí a neodaw toho dědičstvie k říši PrávŠvábC 30b hat er…niut gegeben; že ty všechny odmrti…jsme jim [poddaným] propustili a oddali ArchČ 16,240 (1482); ║ [dědičnou ves] i s tím, což jest k rybníku dolniemu od vejnčeldorfského zboží oddáno…, vkládáme ku pravému dědičnému držení [Jiříkovi] DeskyMorBrn 11 (1480) přičleněno

3. co [majetek, dávky], ojed. koho [poddané] čemu, k čemu [duchovnímu] dát, darovat jako nadaci: držav [Jindřich] ty lidi…, i otdal je z své dobré vóle k záduší chudým do našeho špitála ListářRožmb 2,398 (1443/4); dvě pintě vína, kteréž jesti bratr muoj Blažek oddal z těch vinnic do Liboce k službě boží ArchČ 15,525 (1445); své věno…klášteru oddala [sv. Hedvika] PasTisk G30a (~Kal, rozdala ~MuzA); ves jest oddána k věčnosti k kaple matky boží v Újezdě Půh 7,80 (1494). – Srov. nadati 4

4. jur. co, čeho [majetek] ot koho, ot čeho, též komu dát pryč, odejmout něco a postoupit jinam: což komu již dá [dárce]…, toho již nebude moci změniti, ani jinému bez toho [obdarovaného] vuole zavázati neb od něho oddati TovačB 34a; že bychom toho markrabstvie od sebe dobrovolně v smlúvách oddali ArchČ 5,373 (1477) vzdali se; že [Beneš z Drahotuš] vkládá Jiříkovi z Drahotuš…i ten kus lesu, kterýž jsem oddal od benešovského lesu PrávOpav 2,120 (1489) oddělil; že mi jest oddal [pohnaný] zboží a statek nebožce Januov z Radinie vsi protiva rozkázání panskému Půh 7,26 (1490); ║ cierkev ze dvého lidu, točíšto z židóv a pohanóv, sebranú srovnává [Pavel] zaslúženími, aby jim oddal příčinu pokrytstvie…, aby pokojem mezi sebú byli spojeni ProlBiblK 30a(2 ad R: otjal ~L) odstranil (?)

5. co, čím, ojed. čeho (komu, ojed. k čemu za co, miesto čeho [jiného]) dát něco (někomu n. něčemu) jako náhradu n. odplatu; co, čím za co nahradit něčím něco; [za dobré] odplatit se něčím: nejmáš dáti bohatým, ješto by snad tolikéž oddali MatHom 304; ktož méňe [„dobyl“], tomu mzdu menší oddal [král] ZrcSpasK 91 vyplatil jako odměnu; v kteréž koli měříš mieře, v túž věz mieru bude oddano FlašRadaB 1113 (Mc 4,24 remetietur vobis et adicietur vobis: bude vám odměřeno i přidáno BiblDrážď, tak a pod. i ost.; elipsa předm.); pane, i co neb čím já tobě oddam za to všeckno, co s ty mi dal? TkadlA 29a (Ps 115,12 quid retribuam: čso zaplacu hospodinu za všecko ŽaltWittb, otplacu ~Klem, tak a pod. i ost.); stvořenie nemá…, co by za dobroděnstvie oddalo stvořiteli svému PrávHorM 35b (~K, čím…otdalo by ~T, čím…otpoviedalo by ~S) ut…respondeat; leč bychom jim [obyvatelům Nového Kolína]…tak dobré zboží…místo toho [vsi Křečhoře s příslušenstvím] oddali a ukázali ArchČ 6,428 (1432); pan Ctibor svrchupsaný oddal jest za to [za zatopené pozemky] zase lidem mým…lukami svými ArchČ 8,499 (1486); aby on [Kunata] oddal zase míli odtud tolikéž dobrého a jistého platu k témuž klášteru ArchČ 18,80 (1498); ║ též já, zlé Neštěstie, dřieve času u mých mladých letech tobě sem poddán a tebú již jako oddan TkadlA 25a obdařen, opatřen (jako svým údělem?)

6. co [škodu, újmu] (komu čím, na čem, v čem, jak) nahradit, v jiné podobě navrátit n. splatit (něčím): to [zatopení], což sě jest měrú stalo…, jakž sú meze učiněny, tak va oba těm jistým lidem z Pojsky jmáva dědinami oddati ArchČ 2,323 (1389); že vzal [pohnaný] kuoň u…bratra mého a toho jemu nezaplatil ani oddal Půh 3,474 (1437); to jim [zatopené pozemky majitelům] jmáme prve oddati a otměniti v podobných miestech ArchČ 9,262 (1437); pakli nenie dědiny, tu ale oddayte jiej to [ženě utracené věno] movitým zbožím, svrchním nábytkem PrávSasA 66a erstate man is or; že to [založení rybníka] má bez mej…škody a že mi v tak dobrém a tak svobodném oddati chce Půh 6,130 (1481); KMti ty dobytky zaplatiti…anebo jinými dobytky oddati ArchČ 8,412 (1483); nemaje jemu [to] čiem jiným zaplatiti, oddal jemu na gruntiech svých ArchKol (1495)

7. [o rodičích] koho [dceru, syna] komu, za koho („k manželství“, „v manželství“, „za ženu“) dát někoho někomu (za manželku, zř. za manžela), závazným aktem (spojením pravic, slibem, smlouvou ap.) uzavřít sňatek někoho s někým: když budieše otdana matka Ježúšě Maria Jozefu EvSeit 140a (Mt 1,18: pod. ~Zimn, ~Ol, ~Praž, BiblDrážď, EvBeneš, bieše u manželstvo dána BiblOl, bieše zasnúbena ~Lit, pod. ~Pad, byla ssnúbena ~Praž) cum esset desponsata; ježto [dcery otec] vydav ven, otdal je mužóm BiblCard Jdc 12,9 (~Ol, ~Lit, za mužě dal jest ~Pad, dal ot sebe za muže ~Praž) maritis dedit; když…proti jejie [sv. Cecilie] vóli za jednoho, jemužto Valerianus řekli, ji otdali a jistý týden svatbě ustavili PasMuzA 595 cum…desponsata fuisset; Guta byla…oddana za Jana KarŽivA 356 (vdána za Jana ~C) copulata Johanni; syna svého jediného Jana…za ni oddal [Jindřich Lucemburský za Elišku] PulkB 201 tradidit in maritum; cum esset desponsata [Maria], id est pacto ad legitimam copulam destinata slíbením, zřízením za muž oddaná HusBetl 2,125; milostí ducha svatého Kristovi v manželství věčném jest oddana [církev] HusVýklB 18b in matrimonio…copulatur (v obraze); by otec i mátě dievku komu oddali za ženu a ona nepřivolí…, tehdy nenie manželstvie HusVýklB 81b; Margaretha…H. fabro in matrimonio est copulata k manželství jest oddana ProkPraxD 69b; ║ žádný se nemá s manželkú spojiti, leč prvé spojí se s Kristem..., čili to dosti, že smluvie, skomořie a oddadie, a on bude zlý cizoložník a ona frejieřka RokLukA 246b odevzdají sobě (jednoho druhému) otdati sobě koho [ženu] oženit se, uzavřít sňatek s někým: člověk, jenž otdal sobě ženu a ještě nepojal jie BiblCard Dt 20,7 (~Ol, ~Lit, jest zasnúbil ženu ~Pad, pod. ~Praž) qui despondit uxorem; ecclesiam sibi…iunxit amore oddal jest GlosSed 218b spojil se sebou (v obraze)

8. [o knězi], kým [knězem] koho (s kým) oddat, spojit sňatkem někoho (s někým prostřednictvím někoho): biskupem je [císaře a Adličku] oddachu, to manželstvo svrchovachu BawArn 651; oddaitez je spolu GuallCtnostK 210; tu [v chrámu] Parida s ní [Helenou] slavně oddachu podlé obyčěje pohanského TrojA 60b; jestli že to ohlásí [dívka odmítání ženicha] prvé, než je oddadie HusManžV 109b; když oddadie knězem a smluvie, již dosti RokJanB 119a; pro vzatek několika grošuov po klášteřiech i na hradě oddali…přes 20ti páruov osob nesvobodných KorMan 12b

9. koho/co k komu, čemu, k čemu, na co, v co [stav, děj], aby…dát, odevzdat, uvést do nějakého stavu n. postoupit k nějaké činnosti; [něčemu ničivému] vydat; [účelné činnosti] určit, ustanovit k něčemu: kak sú otdali jej [Krista] najvrchnie kněžie…v zatracenie smrti EvZimn 24a (L 24,20: ~Beneš, jsú…vydali ~Ol, BiblPraž, dali ~Lit, ~Pad, jsú…poddali ~Drážď, ~Ol, sú zradili EvVíd, jsú…proradili ~Rajhr) tradiderunt; zapomanutí jmě jeho [člověka] bude otdano BiblDrážď Eccl 6,4 (~Ol, zapoměnutím…zahlazeno bude ~Lit, shlazeno bude ~Pad, ~Praž) oblivione delebitur; otday mi [Ježíš Marii] všěch hřiešných vinu, abych jě mířila s tobú HradZdráv 122b; otda je [král osly] na své dielo BiblOl 1 Rg 8,16 (~Lit, odda k dielu ~Praž, dá…na své dielo ~Card, postaví v diele svém ~Pad) ponet přikáže; k jehožto [boží] službě bylo [město Jeruzalém] otsazeno neb otdano LyraMat 40b erat deputata; odday mě smrti TkadlA 6a; na sirobu sě a na rozličné potom protivenstvie oddala [Médea] TkadlA 14a vydala se na pospas; aby byl na bezživotie oddan PasKal F9a (dán ~MuzA, ~KlemA, ~Tisk); noc tato jest k službě Páně oddana BiblPraž Ex 12,42 (hospodinova chována má býti ~Card, ~Ol, ~Lit, jest zachovatedlná Páně ~Pad) est observabilis Domini vyhrazena; ty věci [zabití bratra] jest pán oddal na právo NaučBrn 101 (1484) — elipsa účel. vazby: také že jmají [sporné strany] kašdý dvú posaditi, oddati ve tři neděle v Rajsku PrávOsvět 56 (1450) určit k jednání; pakli by pro sprostnost konšeluov to [spor] nemohlo tu na téj dědině dokonáno býti, tehdy k náměstkóm a potomkóm našim má oddáno konečně býti CJM 4/2,308 (1491) předáno, postoupeno k rozhodnutí; ║ hlavu Jan otdal CisMnich obětoval hlavu, dal život; svaté orudie, ješto jest tobě otdano ku potřebě domu hospodinova BiblOl 3 Esd 8,18 (pod. ~Lit, dána jsú tobě ~Pad, pod. ~Praž) quae data sunt tibi svěřeno; našemu nevědění má býti oddano [sloužení modlám] ProlBiblK 29b (1 ad R: ~L) přičteno; dabuntur oddadie sě VýklKruml 185b (Ez 47,11: k solniciem dány budú [vody a břehy Mrtvého moře] BiblOl a ost.) budou ponechány, využity jako…; břicho otdano jest pokrmóm BiblPraž 1 C 6,13 (ost. jinak) určeno je pro pokrmy

10. co [vůli, čas] na co, čemu, k čemu, aby…dát, věnovat, vynaložit na něco: Odday svú vóli k tomu chtění – na všelikteraké dobré umění FlašRadaB 1553 (v rýmu); jeden [čas] bližních pracovitým ziskóm naložil [sv. František] a druhý srdečenství, totiž srdcem na boha hledáním…oddal a posvětil Frant 80a dedicaret; ktož všicku svú vóli otdal, aby jiného nečinil než božie rozkázanie JakBetl 53a

Ad 1: za lat. dare stč. též poručiti; stč. otdati též za lat. dedicare (BiblPraž Ex 35,29), delegare (BiblCard 3 Rg 11,18) a sanctificare (BiblPraž Lv 27,14). – Ad 7: stč. otdati též za lat. nubere (ComestC 294b)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


otdati, -ám, -áš dok. (co komu, nač) odevzdat, dát, věnovat: otdati svú vóli nač, aby vynaložit úsilí, zaměřit se nač; (koho kam) poslat; (komu nač, več) odevzdat, vydat (k potrestání); (komu co, čím) odplatit, nahradit, odplatit se čím; zasvětit, obětovat; (koho, co čemu, k čemu) určit, ustanovit; oddat, zasnoubit; otdati(nač, več, k čemu) oddat se, věnovat se čemu, dát se do čeho: (sv. Prokop) sě na modlitvu otda; otdati sě na běh dát se na útěk; podstoupit co, vzít na sebe; oddat se něčemu zavrženíhodnému, propadnout čemu; (na koho, k komu, nač) obořit se, vrhnout se na koho, dát se do koho; (kam) vydat se, vypravit se; oddat se, zasnoubit se
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


otdati, oddati dok. = odevzdati, odkázati, věnovati, vrátiti, odplatiti; zasnoubiti; — otdati kým = spojiti s někým; — otdati sě na běh = dáti se na útěk; — otdati sě na koho = vypraviti se, vydati se proti komu; vdáti se za koho; — neoddati komu = nezadati, vyrovnati se komu
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).