ono | StčS |

on, (je)ho pron., též onž, jehož, f. ona, (je)jie, n. ono, jeho; k on (gen. onoho) a jen(ž)

1. on; označuje osobu n. věc, která je mimo mluvčího i posluchače a o které už byla řeč; gen. „jeho, (je)jie“ ve funkci pron. poses. 3. os. jeho, její; nom. „on“ jako podmět nedůrazný n. nevyžadovaný konstrukcí se zpravidla v nč. nevyjadřuje: myšlenie… diábel vpuščuje, ale v nih sě kochati v nás jest Túl 31a cogitationibus oblectari; nepožádáš domu bližnieho svého ani ženy jeho LyrDuch 61 uxorem eius; co jest člověk, že pomníš na ni (= naň), nebo syn člověčí, že navščievíš geho? ŽaltWittb 8,5 (nan…geho BiblOl, ~Pad, nan…gei ~Lit, na nieho…ho ~Praž, ho…ho ŽaltKlem, geho…geho ~Pod, ~Kap) quod memor es eius….quoniam visitas eum; zěvi hospodinu cěstu tvú i ufaj wen a on ti učiní ŽaltWittb 36,5 (BiblOl, ven a ont ~Lit, v nyem a on ŽaltKlem, ~Pod, v nem a ont ~Kap, BiblPad, ~Praž) spera in eo et ipse faciet; přikryl hory stien gegie [vinice] a stromcóv gegie cedry boží ŽaltWittb 79,11 a 12 (pod. BiblDrážď, ~Pad, gegyey…gegye ŽaltPod, giegie…giegie ~Klem, ~Kap, pod. BiblOl, ~Lit, ~Praž) umbra eius… arbusta eius; to sě ještě často stává, že sě ho [měsíce] světlost proměnievá AlxV 2351; Mohuč jedno město slóve, gdež potok hi řěka plóve…, z ňúž město jmene dobylo, jehož hi dnes jest nezbylo menovánie slovem ieyŭLegPil 1a 15; gho daři [Ducha sv.] LegDuchM 88; ze všěch ujide jediný Straba tú radú, již gemuz bieše dala baba DalC 20,12 (gemu ~V, mu ~F) em; slitova sě pán nad nym, nad tiem sluhú EvKlem 48a (Mt 18,27) misertus autem dominus servi illius; v gegie [moudrosti] úsilí málo budeš dělati a brzo budeš jiesti z gegie vzplozenie BiblDrážď Sir 6,20 (v jejiem…z jejieho ~Ol, ~Lit, v jejiem…z plodóv jejích ~Pad, ~Praž) ipsius…illius; „…a vyšla jest ruka hospodinova proti mně.“ A onie [obě ženy] vzdvihše hlas opět počešta plakati BiblCard Ru 1,14 (~Ol, ~Lit, tehdy pozdvihše hlasu ~Pad, ~Praž); viźuť ondeno dobrého druha syna, a u nyeho jest veliká lysina MastMuz 218; neb on buoh jsa všemohúcí…, nemohl jest v božství umřieti HradMar 58a; káza ho [Pilát Ježíše] vésti přěd ňeho [Heroda], aby on sám súdil ieho HradUmuč 86b; páni opět svého vévodu zasě se ctí otezvali a on vrátiv sě…kostel…učinil PasMuzA 579 (an ~KlemA); šel sem [žalmista], a on [bezbožník] nebieše BiblOl Ps 36,36 (a aj nebieše ~Lit, ~Pad, a toť již nebyl ~Praž, a aj zři, nebieše ŽaltKlem, a toti geho nebieše ~Wittb, a toť geho nebieše ~Pod, a nebíše ieho ~Kap) et ecce non erat; matka božie <s> svatým Janem žalostivě vzplakasta, neb gegy obú ostrý meč krojieše ModlLeg 4a; aniž sě je urodil [Ježíš] jedno jako jiný člověk, ale cělé božstvie v našem člověčství s nymz na tento svět přišlo MatHom 15; nescizoložíš – skrzě to zapoviedá buoh činiti bližniemu škodu na osobě k gyemu spojené LyraMat 124a sibi; do nho [do Jeruzaléma] vjíti ŠtítSvátA 141b; noha múdrého geho jest, ale blázen jest on noh svých Čtver 17b; když…chodieše [Alexander] přede všemi v uodění. Gehozto rychlost král Filip spatřiv, chváléše geho a vece gemu AlexPovA 10a (gey…k niemu ~B) eius…illi; nebť sme geho [Dionýsia Neštěstí]…osidlali a gen v svú moc byli pojali, že sme gey k tomu přivedli, že…TkadlB 109a; na které by sě to mienilo nežli na nye i na ty na jiné, ješto vedú to JakKost 161a; poče [služka] praviti…, že tento z nich [Kristových učedníků] jest BiblPad Mc 14,69 (~Praž, z oněch EvOl, BiblDrážď, ~Ol, ~Lit) hic ex illis est; [pře] mezi námi…i konventem kláštera sv. Jiří… a jichto pannen lidmi z Rabyně ListářZbrasl 233 (1418); Šimon Rohan umlúvaj se s ní [paní], jakž on umie ArchČ 15,520 (1442); Janek Kotršek, žena jeho i jich dědici i budúcí potomkové jejich ArchČ 16,111 (1446); vezmi pětiprstu a vař gy [pětiprst] u vodě LékChir 156a; aby soli neprodali ani vezli z Rožmberka mně, a von [Sigl] přes zápověď svévolně chtěl vzdy, aby byla vezena pryč ArchČ 7,340 (1468); prosiece nás, abychom…povolenie naše dáti ráčili. K jichžto prosbě…jsúce nakloněni ArchČ 18,372 (1496) — při zdůraznění (opakováním, protikladem ap.): rači [Bože] ny…živé krimě nasytiti, gegie silú posíliti, gegie rozkoš v dušu vlíti ModlKunhA 99,100; chvalte jmě hospodinovo, nebo on řekl, i učiněna jsú [nebesa], on kázal, i stvořena jsú ŽaltWittb 148,5 (tak i ost., on…ont BiblPad) ipse…ipse; počě Ježíš praviti…o Janovi: …neboť on jest ten, o němž jest psáno EvZimn 2a (Mt 11,10: BiblDrážď, tuto je ten EvSeit, toť jest zajisté ten ~Praž, nebo tento jest ~Ol, ~Beneš, BiblOl, tentoť jest jistě ~Lit, ~Pad, totoť jest zajisté ~Praž) hic est enim; tehda jest znamenie, ež jest on mocnějí než ty PasKlemA 147a (ež jest mocnějí než ty ~MuzA, ~Tisk, ~Kal) ille; já budu gemu za otce a on mi bude za syna LyraMat 22b (srov. 1 Par 22,10) et ipse; ta počest od nás na buoh slušie, onż jest a od niehoż nám jde vše naše dobré ŠtítBes 56; budem li jeho [Krista]…vyznávati, zajisté onť nás zde neopustí ArchČ 20,562 (1469) — před upřesňujícím přístavkem (nom. nabývá později funkce náladové interj.): ktoť sě vidi bližní gemu, tomu, jenž bieše všel v lotry EvRajhr 122a (L 10,36: onomu ~Ol, ~Beneš, tomu ~Klem, ~Praž, BiblOl, ~Lit, ~Pad, ~Praž) illi, qui; čakali jsú rádi yeho, Ježúšě, věz pána čsného LegDětK 1a; jeden z nich, z Řekuov AlexPovA 27b (jeden z Řekuov ~B, ~C, ~D) quemdam Graecorum; si frater duceret sororem…, když by sě ony pojímali v hromadu, bratr z sestrú HusBetl 2,33; jakožto on sám, točíž pán Jesus Kristus JakVikl 185a; chceme [královna Alžběta] náš lid…proti jemu, králi polskému…, k Budínu poslati ArchČ 3,20 (1441); Oni také staří mníškové byli na púšti KorMan 24b; že jest jemu mluvil žid Jakub…A on jemu Pitula děkoval NaučBrn 27; také on sám Sprimberg v druhú polovici téhož zápisu se uvázal ArchČ 3,342 (1462). Srov. on (gen. onoho) II/1,2 a 5 ♦ on neb ona [v platnosti substantiva] on nebo ona, některá osoba (mužského n. ženského pohlaví): fucando se, crispando anať dělá kadeře sobě on neb ona HusBetl 1,77; aby on neb ona jemu něco zaslala HusBetl 2,174 Jeho Milost v. milost; Jeho Svatost v. svatost

2. jeho [v platnosti substantiva v poses. vztahu k předchozímu jménu osoby] jeho lidé, zvl. jeho družina: u věcší věži okován vsazen [Soběslav] a geho odtavad [z paláce] utečechu PulkB 132 (~Lobk, ~S, ~N) suis inde fugientibus; vida [Hektor], že geho mohú se ostatkuom [Řeků] brániti TrojA 118b; abyšte jej [jmenovaného] a jeho před páně služebníky a lidmi poddanými ubezpečili k nám přijeti a odjeti ArchČ 8,113 (1473)

3. jeho, jejie, jich [v platnosti substantiva po předchozím jménu osoby] jeho, její n. jejich majetek: Zbyněk Veliký naše chudé lidi jímal…, jim jich pobral a k vám na Tábor nesl ArchČ 3,13 (1438); panoši, mému…svým rybníkem na jeho škodu činila jest, jeho topiec ArchČ 15,2 (1449); nebo ona vězeň muže svého jest. A příjemčí se opatř, aby za gegi dosti bylo TovačB 32b (~C)

4. (on); nadbytečně n. pro zvýraznění vazby označuje předmět již pojmenovaný v předchozím kontextu (nadbytečné často ve verších): kak jest mistr Ježúše čsného vyvrihl z města yey věz svého LegDětK 2b; múdrá ruka telce s volkem upřeže ge v pluh oba spolkem BawEzop 2533; milého nelze mi vídati geho TandBaw 609; všem králóm múdrú řečí gim odolal [Alexander] AlexPovB 234a; zemské věci v chuti majíce, ge milují AktaBratr 1,158a; jestli že by mohl který z nich [tovaryšů] sladuov viec jich sobě… kúpiti DluhRožmb 225 (1458) — zvýrazňuje vazbu, zvl. ve větě vztažné: Jitka, jižto jest z země České vyvrhl gy byl PulkLobk 118 (ješto…gi ~S, jižto ~B, ~N) quam; onoho, jenžto tři a třidcěti let ležal v nemoci, zbaviv [Ježíš] giey nemoci, káza gemu nésti své lože MatHom 101 illum; [spravedlnost], jakož gi nad mnohými ukázal sem gi ŠtítBrigP 84a quam; ti [mniši] pak ony prvé mnichy, ješto tak u velikém utrpení bydlé, nazývají gie kacieře CestMil 51b

5. ♦ jako(žto) on, ješto on, jenž on, ano on jenž, který; plní funkci pron. relat.: vyně [Durynk] zpod paždie hlavu, jakž gyu bieše sťal, ještě krvavú DalC 21,36 (jakž tu bieš sťal ~F) das houbt…, als er im het abgeslan; následovati…cěsty našeho boha Jezukrista, jenž on praví a řka OtcB 59b (~D, jenž praví ~A, ~C, ~E) qui; ten mnich, ješto s ty gei chválil OtcB 74a (~D, jehož jsi ty ~A, ~C, ~E) hic, pro quo; v tejť žalosti, jenžť gy nosím na útrobě PísZávT 51; na mezi té řeky, ješto gy Mže řiekají PulkB 17 (~N, ješto Mže gi dějí ~S, jížto Mžě dějí ~Lobk); lidé, ještoť se za to [požívání vody] oni nic nestydie Svár 174; se vším lidem, jako gey tu byli přivedli MartKronB 34b; když tmy nočnie minuchu, jenž ge vypudila záře TrojK 119b (ano gie vypudila zuoře ~A, ~S, ~O, ~N) quas; děravý [hrnec], jakožto gim hrách cedie LékNeduh 62a; [zprávci] ježto by jich týž bratřie pochválili ArchČ 26,123 (1429); k následování pána Ježíše, jakož on učí…sebe následovati ChelčPost 76a; ║ jiní [chudí], co i oni loupež trpie AktaBratr 1,330b kteří také. Srov. jen(ž)

Toto osobní pron. je vybudováno z ukazovacích zájmen on, onoho (nominativy) a jen(ž) (ostatní tvary); u nich uvedeny významy ukazovací a odkazovací, u jen(ž) též význam vztažný. – Ad 1: platnost pron. osobního u nom. on se považuje někdy za pozdní (do konce 15. stol. ji klade Bauer, Souvětí 125); nevýrazné přechody mezi on, jeho I a on, onoho II znesnadňují zařazení některých dokladů (viz tam závěrečnou pozn. sub II). K apozičnímu typu oni svrchupsaní lidé srov. jestliže by kto z nás svrchupsaných…od nepřátel poražen nebo jat byl, toho všichni jednostajně máme vězněm nepřátelským jemu rovným vypraviti z vězenie beze všeho vymlúvánie…Také dále jest umluveno, aby jich svrchupsaných nepřátel našich žádný nefirdroval ArchČ 3,260–261 (1426). K funkci náladové interj. srov. nali. K vyjadřování posesivity: na čistě poses. užití se zdá být omezen jen rozšířený tvar gen. pl. jejich; z gen. sg. f. jejie osobního zájmena vzniká adjektivní posesívum její (v. t.). – Ad 2: srov. naši (sub náš II/2). – Ad 5: v dokladu z DalC 21 ještě patrný pův. srovnávací význam konj. jak(ž), srov. Bauer, Souvětí 203

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


on, onen, onoho pron., f. ona, onna, n. ono, onno, s prep. též do noho, na nom ap.

I. ve funkci ukazovací

1. v přímé řeči tamten, tamhleten (hovor.), onen (kniž.); ukazuje na osobu n. věc v dohledu mluvčího (a posluchače): [Alexander ke svým vojákům:] patři každý na ny vojě [saracénské] AlxV 1504; pastýři…ji [sv. Barboru], ana běží, uzřěli…; tehda jemu [jejímu otci] jeden z pastýřiev povědě…: „Tvá dci Barbara onu cěstú běží preč“ PasMuzA 20; „Přirovnán s jednomu pišťku, ještoť na kozici píště v uone ulici…“ Tehdy s. Pafuncius lekl se…, i běže rychle do té ulice OtcB 11b in vico illo; spatřiv [kníže] toho [Tandariáše] ji nesúce pannu, k svým sluhám vece: „Já vezmu onomu ženu“ TandBaw 1187 (~P, onuno ~S); královna ukázavši na Apolona, i vece královi: „Dokavadž onoho živa vidím, veselá býti nemohu“ ApolBaw 213b

2. [o straně] vzdálenější, zvl. protilehlý, opačný: až i s one strany mořě král Darius lidi vysla AlxV 137; tito stanú…na huoře Garizim Jordan přejdúce…, a na ney straně tito stanú…na hoře Hebal BiblCard Dt 27,13 (na ne straně ~Ol, ~Lit, na onye straně ~MuzSZ, proti tomu ~Pad, naproti ~Praž) e regione; Oldřich z svými lidmi ob onu stranu potoka… sjednal sě k bojování PulkB 88 ab alia parte rivuli; e regione, id est ex opposito na one straně vel proti VýklKruml 35a (Dt 27,13); ║ tam, v oniech zemích teplých, dvakrát v rok ovoce bývá RokPostB 22 v oněch vzdálených s oné strany, na oné straně čeho [místa; o zeměpisném umístění] na druhé straně, na protější straně něčeho: synové Israel, ješto s uone strany Jordana biechu ComestC 152a (1 Rg 31,7 trans vallem et trans Iordanem: jižto biechu za údolím a za Jordanem BiblCard a ost.) trans vallem Iordanis; jestiť [zahrada] s one strany potoka, ješto slóve Cedron LyraMat 168a est ultra torrentem; sem přišel…v tu zemi Azia na ne straně moře na východ slunce MartKronA 6b iensit des meres; les protiv hradu na oné straně vody Půh 3,486 (1437); jednomu [kováři], ješto s uoné strany vsi Kratonoh ArchČ 37,26 (1451) ♦ onna strana druhá strana, nepřátelská strana, odpůrci, protivníci: kněz Bedřich… také vzkázal, že by onna strana volali na vojnu ArchČ 4,26 (1449); že by onna strana služebníkóm a lidem svým přikazovali ArchČ 4,26 (1449)

3. relig. [o světě, životě ap., často v opozici s „tento“] posmrtný, jsoucí za hranicí pozemského života; [svět] onen; [život] věčný: zlí ničs nejmajú na neb̕u, vy ničs na zemi, a proto naděju jmajúce do noho dobrého nebeského Túl 12b illius boni; kteréž [duše] tento svět tělestně má, nebo onen svět, těla zbaviv, přijal jest ŽaltPod 149a; na n svět jíti HradRad 71a; praviti o divných věcech onoho světa PasMuzA 64 de gloria paradisi et de poenis inferni; v tomto času…, tam v oney věčnosti ŠtítBojVyš 14a; na onom světě v budúciem životě CestMil 22b in vita alia; mluví tato cierkev rytěřujície k uone cierkvi svítězilé VýklŠal 42b nebeské; neznáš li sebe [duše] v tomto životě, kteraká budeš v onom životě? VýklŠal 29a in illa gloria; ta naděje čeká za to [za dobré skutky ap.] odplaty hojné v uonom světě a životě ChelčBoj 412a; já Václav z Kačic…z dopuštěnie božieho chtě na onen svět jíti ArchČ 26,116 (1451) ♦ onen den relig. soudný den, den posledního soudu: načierati budete vody u veseľú z studnic spasitele. I diete v onen den ŽaltKlem 135a (Is 12,4 in die illa: EvOl, toho dne ŽaltWittb, Pror, BiblLit, v ten den ŽaltPod, BiblPad, ~Praž); v onom dni nebudete mne [Krista] o ničemž tázati BiblDrážď J 16,23 (~Ol, v ten den ~Lit, ~Pad, ~Praž) in illo die; ať nepříde na vás náhlý den onen, tověz súdný HusPostH 112a (L 21,34 repentina dies illa: ten den BiblDrážď a ost.)

4. [o časovém úseku] minulý, vzdálený do minulosti vzhledem k dnešku, předchozí: kmet, jenž oral po všě léta i jenž robil… v ony u pokojné časy AlxV 2243; Onv neděli byla památka o příštiem Kristovu pokorném a tichém, dnes ukazuje Čtenie příštie Kristovo mocné HusPostH 6a onom létě minulého roku, loni: fitenne na léto, dic illonitus onom leto (m. létě) KlarGlosA 195 (De aereis; onom létě ~B); ylonitus Onom létě SlovNom 70b. – Srov. onoletský

5. ♦ sen n. ten(to) – on(en), on(en) – sen n. ten(to), onen – onen (– onen), onen – jiný (– jiný) ap. ten – onen, jeden – druhý (– třetí); v souřadném spojení ten – ten (– ten); ukazuje na jednotlivé konkrétní jevy uvedené v předchozím kontextu obecně jako celek: eructantia ex hoc in illud říhajúcie [plné sýpky] z one v onu ŽaltGlosMuz 143,13 (~Wittb, z tohoto v ono ~Klem, BiblLit, pod. ~Pad, ~Praž, z toho v ono ~Ol, pod. ŽaltPod, ~Kap); odění chce rád všeliký…, on spalnieř juž na sě vleče a sen potřebuje meče, na nom již železa brnie a sen tepruv usýpá brně AlxV 1392–1395; nejeden umřěl bez časa: on juž leží, nohú třasa, druhý juž ležě umierá, a sen ještě duši zbierá; některého koňmi tlačie, a po sem sě drobi vlačie AlxV 1748–1752; znamenajmy veliký rozdiel mezi evanjelisty, že on jinak a on jinak pokládá WaldhPost 58a; ještoť se za to oni [lidé] nic nestydie, žeť mne [vodu] rádi vždy požívají…, Onen pije, tento tvář umývá Svár 178; [následují] někteří jeho [Kristovy] pokory, …někteří jeho milosrdenstvie, onen one a onen jiné ctnosti v něm následuje HusSvátA 547b; kdy býváta dva papeže volena protivná sobě, tehdy rozdielní lidé oni onoho a oni onoho [papeže] potvrzují JakVikl 190b; přezdievali těm horám jména nová: oné Oreb, jiné Beránek, jiné Tábor LetKřižA 54 ed. (voné Oreb, jiné Tábor ~Vrat); ║ die [král] tento žalm: …a onoho žalmu tyto verše…až do koncě toho žalmu ŘádKorA 56b jiného žalmu; onen klevet jako nasut…a onen pro něco závistí chředne. A ony pak baby jedna mimo druhú mistruje kúzla ŠtítMuz 22a ten – ten – tyhle; jest to věc neslýchaná, kto by na to [napuštění rybníka] dělal, a on by udělaje dnes, a on by jemu kázal zajtra zpustiti ArchČ 15,3 (1449) že by on — a druhý

6. ♦ (i) sen i on(en), sen neb on(en), onen i sen, onen i onen ap. ten i onen; v pozici adj. různý, rozličný, všelijaký; „se i onorůzné věci, všelicos: v staniech lehše zástupi, pomlúvali řěč rozpačnú, se hi ono chvíľú mračnú AlxBM 182; kromě toho [šlechtického] ľuda seho neb onoho AlxH 121; mějieše [mnich] vrtkú mysl a žádost, i se i ono v srdci svém OtcB 8a (i ono i ono ~C); tu sě plamen i na sí i na onu stranu obráti OtcB 27b (i na tu i na onu stranu ~C, i na onu i na tuto stranu ~E) huc illucque; by vesela Adlička z toho [z císařova odpuštění Arnoštovi], anoť jí onen i onen zvěstuje BawArn 5884 ten onen; jednotú věrných sich i onyech ŠtítSvátA 62a; neb sem i sluhám spolu řekl na ono i ono miesto BiblPad 1 Rg 21,2 (~Praž, i sem i tam ~Card, ~Ol, ~Lit) in illum et illum locum; často se i na onu stranu i na onu mece [nemocný] LékFrantA 36b; také dobré skutky wony i wony vedú [hříšníci] RokLukA 169b (a)ni sen ni on(en) ani ten, ani onen, žádný: by nikomu, ani semu ni onomu, nepravila [Kateřina] řeči tejto LegKat 568; ni si ni onv lstí nemóže zlý diábel svatého Antonie přěmoci ani přělstiti OtcB 174a (ni i sí i onu ~A, ni onu ni jinú ~C, žádnú ~E) nec hoc argumento ♦ sen nebo on(en), ten neb on(en), onen neb onen ap. ten neb onen; v pozici adj. ten který, některý; v pozici subst. někdo: nedóstojen sem břěmene toho, volte seho nebo onoho [za opata] HradProk 16a kohokoli jiného; jsú menšie i většie ochechule potvořené…podlé onoho neb onoho zvieřěte nerozumného obyčějě ŠtítVyš 115b; rozkázal [kníže], aby onoho neb onoho zabili CestMil 23a illum aut illum virum; tak mnoho let prosiece té neb one duši své pokoj vyprosili sme ChelčOl 173a; žádám sobě, aneb aby mi hledáno bylo toho neb onoho v toho neb onoho komorníka knihách TovačA 48b (toho neb onoho v tohoto neb onoho komorníka kněhách ~B) žádám o vyhledáni něčeho v některých soudních knihách

II. ve funkci odkazovací

1. onen, ten; v pozici subst. on; odkazuje na osobu n. věc (zvl. vzdálenější místně, časově n. hodnocením), o které byla řeč ve vzdálenějším předchozím kontextu: osvěti sě tvé jmě, aby onoho [tj. Boha] v nás jmě buď posv́aceno GlosOpat 152a illius…nomen; ande [v dobyté zemi] tako příkří plazi, kdež sě on ľud kryjě lazí AlxM 67 tamní; jímšto [„pitím“] mnoho ľudí zbylo…svého zraku…Všakž je pil [Matěj], netbajě o něm, hi dal opět všěm zrak onyem LegApŠ 83; kteréž [prozíravé panny na rozdíl od neprozíravých] biechu hotovy, vjidu s ním [ženichem] na svatbu…Pak naposledy přijidu i ony dievky BiblDrážď Mt 25,11 (obmeškalé EvVíd, ostatní druhé ~Ol, jiné ~Beneš, BiblPraž, druhé ~Ol, ~Lit, ostatnie ~Pad) reliquae; vstrašichu se ženy, mužie…, nato se ta země dmieše…, On lid hlúpý poče se báti BawEzop 1301; netoliko lidé, ale i on sám Herodes za proroka jej [Jana Křtitele] mějéše MatHom 240 sed ipse etiam; cvrček…prosil mravence, aby…A on, totiž mravenec, rád prosbu jeho uslyšav, řekl jest Čtver 14b illa…; buď šita kuože vnitřnie [žaludku] a zevnitřnie tak zóstavena, ažť i niti z one budú vytaženy LékRhaz 136; mnozí sú psali čtenie po jiných apoštolech, ale falešně. A oni apoštolé [tj. výše uvedení „praví“] zjednali, aby on [Lukáš] teď psal Čtenie RokLukA 1a; musí se naplniti Písmo…o Jidášovi…A on [tj. Jidáš] zajisté obdržal jest pole ze mzdy nepravosti BiblPraž A 1,18 (a ten zajisté EvOl, BiblOl, ~Lit, ~Pad) et hic quidem; ║ Markrabina Milost v Brně o onom se nmu Hanapera postavil přede pány Půh 3,489 (1437) na tehdejším sněmu (?); a voni [moji lidé]…tu [v lese] se vosekali. A voni [zvíkovští služebníci] na ně udeřivše… učinili jim, jakož se napřed vypisuje ArchČ 5,334 (1472) a oni…a tamti

2. [v pozici adj. v čele věty odporovací n. vyjadřující překvapivý děj] sám (za lat. ipse); vytýká mocnějšího činitele, než označuje podmět předchozí věty: mnozí uvěřichu ve jméno jeho…Ale on Ježíš nedóvěříše sebe samého jim EvOl 235b (J 2,24: BiblLit, ~Pad, ~Praž, on sám Ježíš EvVíd, sám Ježíš BiblDrážď, ~Ol, tedě Ježíš EvZimn, tet Jesus ~Beneš) ipse autem Iesus; ode všie tvárnosti zléj zdržte sě vy. A on buoh pokoje osvěť vás EvOl 112b (1 Th 5,23: On pak buoh pokoje BiblPraž, a sám bóh pokoje ~Ol, ~Lit, ~Pad) ipse autem Deus; takéž i Duch pomáhá nemoci našie, nebo zač bychom sě modlili, jakž slušie, neviemy, ale on Duch prosí za ny BiblDrážď R 8,26 (~Lit, ~Pad, ale ten duch ~Praž, sám vel on VýklKruml) sed ipse Spiritus; takoví falešní apoštolové jsú dělníci lstiví, proměňujíce se v apoštoly Kristovy. A nenie div, neb i on diábel proměňuje se v anjela světlosti BiblPraž 2 C 11,14 (i diábel ~Drážď, i sám diábel ~Ol, ~Lit, sám šatan ~Pad) ipse enim satanas

3. v opozici s „ten(to)“ onen, tamten; odkazuje na dříve uvedenou ze dvou osob n. věcí v předchozím kontextu: v dobrém dni jměj sě dobře, a zlého dne varuj sě, nebo jakož tento, takež i onem (m. onen) učinil jest buoh BiblDrážď Eccl 7,15 (onen ~Ol, ~Lit, ~Praž, jakož tento, tak i on ~Pad) sicut enim hanc, sic et illam; ono prvého dne a toto druhého učiněno jest [při stvoření světa] ComestC 2a illud…istud; o to se byl potázal [Najam] s jedním králem…A tak ten jistý [král] povoli onomu [Najamovi] CestMil 52b; protož lepí byl haléř daný za zdravého života nežli kopa po smrti, neb onoho haléřě móžeš pójčiti, ale této kopy nemóžeš, a oniem vládneš, ale tiemto nic HusSvátA 464a; prach hlavní…takto bývá dělán: …Drahý prach k tomu: …Tentoť prach létě jest lepí, onen v zimě LékSalM 433 alius; aby skrze to menšie světlo [tj. Jana Křtitele] některak byly zpuosoby lepšie ku přijetí onoho velikého světla [tj. Krista] RokJanB 5b; tito vaši služebníci VMti platni k službě nejsú… a oněch také nepoživete ArchČ 7,314 (1468) — inverze daná hodnocením: co jim příde, dobrým, a co zlým: Onyem peklo a těmto královstvie nebeské AlbRájA 7a (i) sen i on(en) [o dvojici vytčené v kontextu n. o jevech párových] ten i onen, jeden i druhý, oba; [o dvou druzích něčeho] obojí: Ptolomeus s Klitem, i sen i on <s> zlatým štítem, jakžto dva lvy hladovitá…, takež ona dva vítěze AlxV 1567; o tom dni súdném, s něhož pójdú rozděleně si hi ony̆ vňuž po pleně: sbožní v bydlo věčně stvúcie, hřiešní u peklo horúcie LegPil 1a 4; kterýžť se chce siech i oniech nravóv [českých i německých] přídržeti DalF 69,37 nach disser und nach jener gewonheyt; i sie i ona ruka roztažena ku přitulení Kruml 331; aby někdy byl delí den noci, někdy kratčí, a někdy aby obé sobě rovno bylo… Neb sie i ono činie libost ŠtítBes 36; druh druhu hlavu křivě, …hrozný hřmet jde o podlahu, i sen i on búchá hlavú PodkU 470 ani se n. to, ani ono ani to, ani ono; [z dvojné souhrnnosti] ani jedno, ani druhé; vylučuje obě možnosti uvedené v předchozím kontextu: některý pak ani rozumu v svatém Písmě, ani sbožie světského přijal, ale však některému sě řemeslu naučil…, a někteří (sg.) pak ani seho, ani onoho přijal MatHom 367 nihil horum; pravie, by v třevo…měla vložena býti cievka bzová aneb třtina; …lépe by bylo, aby kus neb diel střeva některého brava neb hovada bylo vloženo…; než ani to ani ono užitečno jest v té mieře LékSalM 538 neque hoc, neque aliud

4. [o třetí osobě v přímé řeči] onen člověk, ten člověk; označuje předem neuvedenou osobu, ale vyplývající z uvedené situace: přeslyšte je…, suďte, leč buď měštěnín onen, leč příchozí, ižádný rozdiel nebude mezi súzenými BiblCard Dt 1,16 (~Lit, leč buď měštěnín, leč příchozě ~Ol, leč měštěnín byl by ten, leč příchozí ~Pad, každému, domáciemu i hosti ~Praž) sive civis sit ille, sive peregrinus; budeš li sě svářiti, budúť sě lidé smieti, dívajíc sě jako dvěma kokotoma, a tak oblaciníš i s onyem jiným ŠtítVyš 59a ambos vos despicient i s tím druhým klesneš v ceně u jiných lidí. Srov. on (gen. jeho) 1

5. ten, tento; odkazuje na osobu, věc n. dobu děje z bezprostředně předcházejícího kontextu: vynde duch jeho [knížete], i navrátí sě v zeḿu svú, v onen den zahynú všeckna myšlenie jich ŽaltKlem 145,4 (~Kap, BiblOl, v ten den ŽaltWittb, ~Pod, BiblDrážď, ~Lit, ~Pad, ~Praž) in illa die; král hřecký tam v zástupy třěl sě, sěka on ľud hlúpý AlxB 105; člověk jeden jměl dva syny, i vece mladší z oonu EvZimn 12a (L 15,12: z nich ~Ol, BiblOl, ~Lit, ~Pad, ~Praž, z ní ~Drážď, z tú dvú synú EvBeneš) ex illis; jenž by jměl jednu ovci, a ona upadla v jámu v sobotu BiblDrážď Mt 12,11 (a upadla li by ta ~Ol, ~Lit, ~Pad, ~Praž, a jestliže upadne EvOl) haec; když za těmi vraty biechu, ona se vrata…<s> stúpichu BawJetř 1394; otpusti jemu [sluhovi pán]. A vyšed sluha onen naleze jednoho z slúh svých EvBeneš 80a (Mt 18,28: týže panošě ~Seit, ~Víd, panošě ~Rajhr, sluha ten ~Ol, BiblDrážď, ~Lit, ~Pad, ~Praž, ten jistý sluha EvPraž, BiblOl) servus ille; kterúžkolivěk duchovní šlechetnost má jeden, túž bez onoho škody móž druhý jmieti ŠtítVyš 36b ex alterius; aby ony strany svrchu jmenované byly spolu dobří …přietelé ArchČ 6,14 (1407); jako kdyby obraz který, podobný k některému člověku učiněný, zšeředil tak, že by…neměl podobenstvie k ónomu člověku HusPostH 106b; ta nemoc ženská, ješto ji ony mievají LékFrantA 94a; nemohú ty žádosti upokojeny býti, nebo ony vždy volají ChelčPost 73b za vytčeným samostatným podmětem: že by bohové, jimž se jest klaněla dávná zpohanilost řecká, oni Trojánského města dobývali TrojK 78a; Pán, jenž mě [Davida] jest vytrhl z úst lva…, ont mě vysvobodí z ruky Filistea tohoto BiblPad 1 Rg 17,37 (kterýž…ont ~Praž, jenžto…ten ~Card, ~Ol) qui…ipse; pán Kristus, on jest byl nesmierně viec pilnějí RokJanK 166a; ║ každý, což práva ustaví na jiného, on dlužen jest požívati téhož LyraMat 147a ipse sám jakožto oni sami admin. jako oni sami, jako výše uvedení, jako tito: ktož by tento list s napřed menovaného Svacha aneb jeho erbuov dobrú volí jměl, ten jmá…plné právo ke všemu svrchupsanému, jakožto oni sami ArchČ 9,245 (1408); ktožkoli tento list měl by…, ten má i mieti bude túž moc …ke všem věcem v něm položeným a zapsaným, jakožto oni sami ArchČ 18,312 (1486)♦ v onom časi (čěsě ap.), za onoho času bibl. [o ději minulém] v té době, tehdy: v onom časi chodieše Ježíš do Galilea EvVíd 17a (J 7,1: v onom času ~Zimn, ~Beneš, toho času ~Praž) in illo tempore; pravil sem vám [Mojžíš Židům] v onom časě, že… BiblCard Dt 1,9 (v onom času ~Ol, ~Lit, v tom času ~Pad, toho času ~Praž) illo in tempore; v onom času poslali sú židové ot Jerusalema kněží a jáhny k Janovi EvBeneš 95b (J 1,19: těch časóv ~Praž); za onoho času řekl Ježíš učedlníkóm svým ChelčPost 98b

6. souvztažně s výrazy spojovacími ten; odkazuje na předchozí n. následující vedl. větu přívlastkovou, podmětnou n. předmětnou: vyvodí [Bůh] svázané u moci, takéž ony, jižto sě vzochvujú ŽaltKlem 67,7 (BiblOl, jě, již ŽaltWittb, ~Pod, ~Kap, ty, kteříž BiblPad, ~Praž) eos, qui; s one strany, otňadšto sekli pohany AlxV 1729; zda vzpomínáš onŭ chvíľu, juž s s dřevním mužem jmievala? LegJidM 166; když jest řekl [Hospodin] ony bohy, k nimžto řeč božie stala sě EvZimn 19a (J 10,35: ~Beneš, BiblDrážď, ~Ol, ty…, k komužto ~Lit, ty…, k nimžto ~Pad, ~Praž, ty jisté…, k nimžto EvPraž, je on řekl bohy, k nimžto ~Ol, bohy, k nimžto ~Víd) si illos dixit deos, ad quos ty lidi nazval bohy; viděl s jsi jeho [Krista], a jenžto mluví s tebú [s uzdraveným], ont jest EvOl 238a (J 9,37: jenž…onṫ BiblPraž, jenž…ten EvVíd, BiblLit, jenž…tenť ~Pad, jenžto…ten EvZimn, ~Beneš, ktož…ten BiblDrážď, ktož…tenť ~Ol) qui…ipse; neb on [Jan Křtitel] jest, o ňemž jest psáno BiblDrážď L 7,27 (~Ol, tenť jest, o němž psáno jest ~Pad, tentoť jest, o němž psáno jest ~Praž) hic est, de quo; následuj [králi] onoho [Krista], jenž die ŘádKorA 49b imitare ipsum, qui dicit; ale ono vězte, že by věděl otec čelední…, bděl by EvBeneš 72a (Mt 24,43: ale toto vězte ~Ol, BiblLit, ~Pad, toto pak vězte ~Praž, ale však to vězte ~Drážď, ~Ol) illud autem scitote; tvé [Kristovo] milosrdie jako měké povětřie, ono, jímž napomínáš ŠtítBrigP 49b; qui manducat me, et ipse vivet propter me a kto jie, on živ bude pro mě HusBetl 4,187; ono, že někda Kristus jest po večeři dával JakKost 167b; jakožto dává příklad na onom služebníku, jako na hodech dal svatému Tomášovi políček JakVikl 193a; oni, kteříž jeho viní, odjeli Půh 3,489 (1437); přišlo ono na ně, což die Písmo RokJanK 7b; kto se domnívá nětco býti nic nejsa, on sám se svodí RokPostB 455 (G 6,3 si quis…ipse: ktož… sám EvOl, BiblOl, kto…sám ~Lit, ač kto…sám ~Pad, domnievá li se kto… takový sám ~Praž); a přišel by onen, co prvé onoho ranil Žilin 111a iener man

7. v pozici adj. onen, (ten) známý, proslulý; odkazuje na osobu n. věc, která je známá v širším kulturním kontextu (zvl. z bible): podlé slova onoho apoštolova: „Bych lidskými i andělskými jazyky mluvil…“ JeronM 2a illud; jmá býti čtena letanie…až do onoho verše „Aby tohoto sluhu tvého“ ŘádKorA 40b ad versum; mezi nimižto [účastníky výpravy] byl jest onen přeudatný a nad jiné silný Herkuleš jmenovaný TrojK 80a ille; jenž [chrám] bieše onen najmúdřejší Šalomún ustavil AlexPovB 243a (jenž bieše najmúdřejší Salomon ustavil ~A, ~D); tentoť [Zikmund] jest…onen ještěr hrozný, od tvého milého apoštola viděný Budyš 3a draco ille magnus; by mi [Stanimírovi] bylo v Čechách po vyhnání wonyech první dvú kniežetem býti SebrKron 5a

8. v pozici adj. [u hodnotícího jména] onen, ten; zdůrazňuje mimořádnost toho, co označuje určované pojmenování: jehož [obra] ktož uzřěl, ten stirnu pro nu tvář mocnú hi čirnú hi pro tak silnú postavu AlxB 165; v oney vzpále, v onom znoji jeden Hřek sě pitie sžádav AlxM 88; tuž se pak luňák k nie přiměři, Oney nestatečnéj zběři [k žábě a myši] BawEzop 350 (zdůrazňuje přístavek); ale proč, ó sladký hospodine, žádnému nepraviti [o uzdravení]? Pro nu věcí pokoru, pro nu sladkost MatHom 101 propter meam humilitatem, propter meam dulcedinem; nenieť toto [císař Zikmund] zajisté člověk…, ale brž ono najvražedlnějšie viperské jedovaté plémě Budyš 3a ferocissimum viperarum genimen

Srov. onenno, jen(ž), ten

Ad I/2: srov. též otporná strana (ArchČ 4,29; 1449). – Ad I/3: srov. též súdný den (AlxV 2069). – Ad I/4: srov. bulh. on den ‚předevčírem‘. – Ad I/5: srov. též mnohý. – Ad I/6: srov. též lecikterý, nejeden

Ad II: nominativní tvary odtud přešly do paradigmatu osob. zájmena on, jeho, takže zařazení některých dokladů může být sporné, srov. zde typy on sám Herodes n. on, totiž mravenec (II/1), a on bóh (II/2), jměl ovci a ona upadla (II/5) a tam (on, jeho) význ. 1, zvl. užití před přístavkem. – Ad II/l: bez náležitého přihlédnutí k předchozímu kontextu nechápe se vždy typ on lid hlúpý (BawEzop 1301) jako ‚onen lid hloupý‘, nýbrž též jako spojení dvou podmětú, kde on má deiktický význam blízký interjekci ono (Zubatý, Studie 2,59; Trávníček, Neslovesné věty 1,74 aj.). – Ad II/3: za lat. alius stč. též druhý. – Ad II/5: srov. též sen, tenž, tet. – Ad II/6: srov. též tenž. – Ad II/7: „ille…s důrazem ‚onen, slavný, známý‘“ Lat.-čes. slovník (s. v.)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


ono interj. a adv., též onoť, onožť; k on (gen. onoho)

1. interj. upozorň. hle; [v čele věty s nečekaným dějem] tu; před substantivem on (ona ap.); upozorňuje na následující děj, který mluvčího překvapuje n. vzrušuje: neb všěchny dny buoh jest učinil, a ono buoh učinil všecky věci dobré velmi VítAug 96b et illud fecit Deus; viz, onot klíč v zámce zkřechta, obě [myši] se velmi lečesta BawEzop 679 ecce; na poli se země dmieše….Ono dutě poče kvieliti, že… BawEzop 1295; po poli sem i tam běhá [hladový lev]…Onożt kuoň jie trávu chodě BawEzop 2056 a zatím; pak když ono Václav od Slonů byl v Krumplově, ten mluvil o tohoto dobrého druha, mistra Štěpána ArchČ 8,70 (1472)

2. adv. u zájmena tázacího tamhle, tamto, tamhleten; ukazuje na osobu n. věc v dohledu mluvčího a posluchače: kteraký jest ono člověk, jenž na poli chodí a jde proti nám? BiblCard Gn 24,65 (var. v. onono) quis est ille homo; poče [král] mysliti, kteraký by to byl mládenec v plachtě, …i poče se tázati své čeledi, kteraký by ono jinoch byl v plachtě ApolBaw 212b (ten jinoch…onen jinoch ~P)

3. ♦ onoono – (ono), ojed. též s onde ve funkci korel. spojky kopul. tu – tu (– tu), tu – tam (– tam), jednak – jednak (– jednak); uvozuje jednotlivé jmenovitě vyjádřené členy výčtu, které byly souhrnně vyjádřeny v předchozím kontextu: co tesknosti…od čeledi [bývá], ano ono hlúpý, léní, a ono ač dómyslný bude, vzchopný, ale viery nebude, ono svárlivý ŠtítOpat 165b; zečti rozličná zvieřat pokolenie, ješto mají duši živú, každé podlé rodu svého: Ono lidé, Ono lvové, Ono koni, …ono ptáci, ono ryby, ono chrústi ŠtítBes 28–29; rozliční hřiechové…, ono v tancích, ono v neřádných, oplzlých frejiech, ono u pýše přielišné, ono v neřádném smilství, v cizoložství, v obžerství a v jiných bezčíslných neřádiech HusSvátA 561b–562a; tolik jest těch Gezit, že u papeže ono kardinál jest, ono písař, ono kancléř, ono vrátný, ono bulař, to jest pečetník, ono přímluvce HusSvatokup 121b; díla tělesná: Ono na žeň šli [místo do kostela], ono na vinnice kopat, ono na louky dělat, Ono i ono RokPostB 2; spasenie, kdež ho nikoli nenaleznú [lidé]: Wono v falešných postech…, Ono: „Tuto vložíš,“ onde: „Na pout puojdeš.“ RokPostK 248a; ║ tak to sbožie zle dobyté: dotud se s ním…přelévá, až se kams děje, ono sem, ono tam, až jen hřiech zuostane RokJanK 28b tu sem, tu tam ono jiný – a ono jiný ap. tu jiný – a tam jiný, jednak takový – jednak onaký: čtyři veliké zvěři a rozličné…, točíš ono jinaká a ono jinaká ŠtítOpat 27a; téžměř v každém údu ono jiný jměl neduh [Herodes] a ono jiný ŠtítSvátA 33a v jednom takový, v druhém jiný; nakydali sú [lidé] ustavení ono jiných a ono jiných, že jim konce nenie HusVýklB 96a takových a onakých; aby veliká zbožie přichýlili [mniši] k každým těm rotám Ono jiného zákona a ono jiného, s oděvy jinak potvornými ChelčSíť 170a

4. v opozici s „tuto“ ap. tehdy, tenkrát; odkazuje na dříve uvedený děj (v bibli): šla [Panna Maria], jako ono někdy k Alžbětě, přietelkyni, šla, aby jie poslúžila. Též tuto šla na svatbu, aby jim poslúžila jako přátelóm RokJanB 24b; jest [Bůh] tuto na této svadbě pravé víno z pouhé vody učinil…, též opět k jeho rozkázaní ono v Ejiptě všechny se vody byly obrátily v krev RokPostA 184b (~K, teď…ono ~B). Jen u Rok

Srov. ano, onde

Podle J. Zubatého (Studie 2, 74–80) zde bylo východiskem pron. demonstr. středního rodu v deiktické platnosti věty interjekční ‚hle, tam!‘; odtud náš význam 1 (t. 64–65), 2 (t. 67), 3 (t. 79–80, vc výčtech Štítného Zubatý ještě vidí stopy významu ‚hle‘) i 4 (t. 79). – Ad 1: za lat. ecce stč. též nali, ova, teděť, tehda, viz; srov. též toť

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 6 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.17
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).