obrok | StčS | MSS | ŠimekSlov |

obrok, -a/-u m.

1. dávka požitků určená ustanovením n. úmluvou; [za službu] mzda, plat; [za vojenskou službu] žold: prebenda obrok GlosMV 262; jeden králóv podratajie… vzem svój obrok od dvora, do svého domku pozval jich [sv. Germana s družinou] PasMuzA 387 receptam praebendam; i přikázal jest král dávati jim [vybraným mládencům] obrok po vše dni z svých pokrmóv BiblLit Dn 1,5 (~Pad, ~Praž, obilé ~Ol) annonam; buoh jest nynie přěmilostivý v dařiech obrokuow, ale v budúciem času přěspravedlný bude na oddávaní žolduov (zuol- rkp) ZrcSpasK 93 (fig.); stipendium žold vel obrok SlovOstřS 112; siparium…est cibus aut precium cantoris Obrok a mzda zpěvákuov VodňLact T7b; ║ neb rozličných radostí a rozkoší plna jsi [Maria],…panna neposkvrněná jsi na věky ostala. Pro také obroky pánu bohu (-uo- rkp) velicě s děkovala ZrcSpasK 107 (fig.) odměny; přese všechny učedlníky, jimž jest obroky ctnosti dal [Kristus], milému učedlníku někakú zvláštní milostí matku svú dal HusVýklB 64a beneficia virtutis (fig.) jež obdařil ctnostmi

2. důchod, příjem z vykonávání úřadu: on mě zbavil, že nemám toho obroka DialBohK 17a (obroku ~U, ~L) beneficium; tomu [žalobci] sě úřědníci královi s purkrabí mají v jeho obrok i zbožie uvázati DubA 15b; jenž sě viece táhnú k uobrokom než do nebes k prorokóm HusZrcM 46b; chtějíc [„lakomí“] sobě obroky neb dary biedné vyklekati, vyklaněti HusVýklM 73b; obrok nebo zbožie mieti bude [dítě narozené v neděli] LékFrantA 168a; mnozí páni znamenití, rytíři, mistři, doktoři, odstupují od pravdy Kristovy,…a co jimi k tomu hnulo? Obrokowee, úřadové, krásná jména RokPostB 361; v svých úřadiech…jedni druhé velebie…, duostojenstvie a čest přijímají a obrokuo nabývají AktaBratr 1,177a; ║ uprosil sem bratru svému knězi probostvie litoměřické…a k tomu dispensací, že móž všelikaké obroky držeti světské VýbAkad 2/2, 213 (1447) úřady

3. prebenda, důchod plynoucí z vykonávání n. přidělení církevního úřadu, obročí (arch.): že bieše [biskup] Němcu u Prazě obrok dal DalC 75,11 (úřad ~Z); chtěl [Ananiáš] býti v sboru spravedlivých, aby měl potřěbu životu bez prácě, a tak s ziskem chtěl sobě dobyti obroka ComestC 353a praebendam; úřad officium,…kněžák prelatus,…prebendium sit obrok KlarGlosA 1060 (De hominibus spiritualibus); Soběslav obrokow kanovničích jest povýšil PulkB 104 praebendas et canonicos; ten [papež] také dva biskupy…odsúdil obrokow i kněžstvie BřezSvět 106b; onen pro Obroky se na kněžství světí HusSvátTN 197b; a to [příkaz papežův] aby učinili [církevní hodnostáři] pod kletbou, pod obrokem i knězstvie zbavenie HusKuch C6b pod trestem ztráty důchodů; kněžie súdiece sě a pohoniece sě pro obroky a pohoniec svých osadních z desátkóv HusVýklB 130b; než onen [kněz] sě jedno učil, kterak by kostel vykupčil neb dobyl obrokuow KancJist 61; pro obroky tučné kanovnické ChelčPost 107a; žádost kněžská z uobrokow RokJanB 86b; jenž [kněz] kostel neb obrokPrávSasA 60b phrunde

4. církevní úřad spojený s důchodem, beneficium: že všickni [duchovní] nechajíc svých obrokow chtie sě s ním [biskupem] preč vzdvihnúti PulkB 68 relictis suis beneficiis; ktož by obrokuow zádušních ještě ne prázdných prosili MajCarB 6b (na duchovnie obroky ~C, ~D, ~E, o úřadech duchovních ~A) beneficia; nemohu u kostela seděti, musím u druhého obroka býti HusSvatokup 175b; kněz zle všed v uobrok nebrzy sě pokaje HusVýklM 356a; větčí svatokupci prodávají biskupstvie, arcibiskupstvie i mnohé jiné obroky ChelčPost 226b; jestli že syn jeho [korouhevního pána]…ještě žádného obroku nemá, hodno jest takovému…dáti ŽídSpráv 108; v kněžstvu jsou svatokupectví, kacířství, šacování z peněz…pro prebendy, za obroky a za prelátství, za důstojenství BřezKron 394 pro…beneficiis

5. naturální dávka (vrchnostenská), jisté množství naturálií pravidelně odváděné vrchnosti: annonas, id est escas obrokow, ospuov,…úrokóv VýklKruml 80a (1 Esd 7,24: aby…neměli moci bráti mýtného i celného na nich BiblCard, ~Ol, mýta ani dani ani úrokóv ~Lit, cla a dani a úrokóv ~Pad, cla a platu a ani kterých úrokuov ~Praž); povinni jsú [majitelé mlýnů] na každý pátek dopoledne jednoho obroka ryb za 4 den. nahoru pánu svému dávati DluhRožmb 58 (1459); šest mlýnuov na řece s platy peněžitými a obroky rybními DluhRožmb 58 (1459)

6. krmivo pro koně odváděné jako vrchnostenská dávka n. zajišťované v rámci služebnosti: ať by…dvě stě [koní] v Chomutově k užitku VMti obrokem choval ArchČ 3,289 (1408); proboštovi…stravu a koňóm obrok dáti ArchČ 6,28 (1413); equis de expensis et pabulo (ztravu a obrok gl.) providere ProkPraxD 103a; ti [budoucí purkrabí pražští] mají purkrabí hradu Pražského dávati…ztravu naň a na jeho čeled a na tři koně obrok i podkovy ZřízVlad n4b pabulum; ktož komorníka vede…, zavázán jest…kuoň jeho, jestliže pěšky nejde, obrokem opatřiti VšehB 189b; když by koli na klášter přijeli…, má jemu obrok plný a strava dána býti i pacholku jeho ArchČ 9,400 (1485)

7. krmivo pro zvířata sloužící člověku, zvl. pro koně a osly, obrok, píce: chtě dáti obrok oslóm BiblCard Gn 42,27 (~Ol, ~Lit, ~Pad, VýklKruml, potravy BiblPraž) pabulum; pohledajvě obroka mezkóm a koniem ComestC 181b pabula; ktož jie [oslice] k dielu potřěboval svému, ten jiej dal obrok LyraMat 132a pabulum; zlý pastýř…nedává jim [ovcím] obroka jich WaldhPost 68a; neb ti [velbloudi] mají svój obrok, točíš malé větvičky a listie stromové CestMandA 172b potravu; pabulum obrok, píce SlovVodň 67b; ten Hensl dobýval jim [zlodějům] obroku a ztravy PoprRožmb 21b (1406); máme plevy i sěno oslóm k obroku BiblPad Jdc 19,19 (pod. ~Praž, píci ~Ol, ~Lit, pitie ~Card) in asinorum pabulum na krmení; jedno mějte chléb, pivo, obrok koňům připravený ŽižkaList 17; rozpasúce se jako koni na obroce ChelčSíť 180a; Obrok a metla a břiemě oslu BiblPraž Sir 33,25 (pokrm ~Lit, pod. ~Pad) cibaria; Václavovi Pliskotovi dáno jest za obrok 4 kop gr., a tolik koní měl jako Železko ArchČ 8,96 (1472); pabulum,…pastus vel pascua Wobrok, ztrava VodňLact P5b; v témdni mají ti ležáci obyčejný obrok mieti svým koniem PrávSasA 118b futter; ║ lvovi [který domněle sežral osla] jeho obroka dáti nechtiec PasMuzA 532 annonam… consuetam obvyklou stravu

8. potrava, pokrm; dolož. zvl. v obrazném užiti: otstup ote mne, zlého hřiechu počátku, nebezpečné smrti obrocze PasMuzA 103 (pokrme ~Kal) pabulum mortis; duchovní věrný lid bezpečně v dóm svědomie bývá vpuščen, kdyžto obrokem slova božieho bude nakrmen WaldhPost 115a; annonam, id est escam špíži, obrok VýklKruml 87b (Jdt 5,15: var. v. obilé 7); ║ stips…, mendicitas žebrota, obrok VodňLact V3b vyžebrané jídlo; annona…est seges unius anni, eo quod singulis annis renovetur úroda, obrok VodňLact B5a (lid. etymologie) roční úroda

Srov. póžitek, úrok

Ad 1: srov. strus. obrokъ (k slovesu obreči) ‚určení, stanoveni‘ a ‚stanovený plat‘; stsl. obrokъ ‚mzda, žold‘ aj. – Ad 8: za lat. esca stč. též krmě

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


obrok m. dávka požitků určená ustanovením nebo úmluvou; mzda, plat; žold; důchod, příjem z vykonávaného úřadu; prebenda, obročí: pro obroky tučné kanovnické; církevní úřad spojený s důchodem, beneficium: větčí svatokupci prodávají biskupstvie, arcibiskupstvie i mnohé jiné obroky; naturální dávka odevzdávaná vrchnosti; obrok, píce; potrava, pokrm (většinou obrazně)
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


obrok m. = obročí, prebenda, statky, z nichž mají příjem kněží, roční důchod
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 21 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).