obličěj | StčS | MSS |

obličěj, oblíčěj, m., obličie, -ie n.; k líce

1. přední část hlavy (s očima a ústy); [u člověka] obličej, tvář: otvrátil [Hospodin] obliczieg svój, aby neviděl do koncě ŽaltWittb 10/1,11 (~Klem, ~Pod, ~Kap, BiblOl, ~Lit, tvář ~Pad, ~Praž) faciem; znamenaná jest na nás světlost oblicziegie tvého, hospodine ŽaltWittb 4,7 (tak i ost.) vultus tui (fig.); neroďte býti jako kóň a mezh…, v ohlavi a v uzdě oblicziege jich [vzpurných] sepni ŽaltKlem 31,9 (líci ~Wittb, ~Pod, ~Kap, BiblOl, ~Lit, čelisti ~Pad, ~Praž) maxillas eorum; u potu svého obliċege budeš sobě chleba dobývati BiblCard Gn 3,19 (~Ol, RokPostA 237a, tváři tvé BiblPad, ~Praž) vultus tui; žádáť [Kristus] oblyczyegye tvého [Mariina] viděti Vít 29b; náš spasitel…byl jest této postavy: Oblycziegie podlúhovatého PasMuzA 559 longum vultum habuit; Julianovi v oblicziey udeřivši [sv. Kristina uřezaným jazykem] PasMuzA 350 in faciem; všecka tvář jeho obliċege na té lotkuši napsána jest VeronK 110 figuram vultus; oblyczeyg cierkve v uoleji obveselovati ŘádKorA 47a vultumque ecclesiae (v obraze); tváři sezžené [jsou] obliċegj jich BiblLit Is 13,8 (tak a pod. i ost., oblicżeyowe jich ~Praž) vultus eorum; padl jsi [Kriste] na svój oblyczyey ŠtítSvátA 163b in faciem tuam; všecku červenost z obliczege vytáhne LékFrantA 127b; vždyckyť on [anděl] proto patří v obliczeg boží RokLukA 8a; facies antlicz tvář, obliczy SlovDief 114a meton. (o osobě dané kontextem): z oblycziegie tvého súd tvój vynde ŽaltWittb 16,2 (tak i ost., od tvé tváři BiblPraž) de vultu tuo z tvých úst; skryješ jě [kteří se tě bojí] v tajnici oblyczie tvého ot zamúcenie člověčieho ŽaltWittb 30,21 (obliczegie ~Klem, ~Pod, BiblOl, ~Lit, tváři ~Pad, ~Praž, lícě ŽaltKap) faciei tuae své; toť já pošli anděla svého přěd tvým [Kristovým] obliczegem, jenž uhotuje tvú cěstu před tobú EvZimn 2a (Mt 11,10: ~Ol, ~Beneš, BiblDrážď, ~Ol, před tváří ~Lit, ~Pad, ~Praž) ante faciem tuam; nepřijmeš obliczege ani daróv, jižto oslepují oči múdrých BiblCard Dt 16,19 (~Ol, ~Lit, osoby ~Pad, pod. ~Praž) personam; vzmodlil se jest Joatas obliczegi božiemu BiblCard 4 Rg 13,4 (~Ol, ~Lit, tváři ~Pad, pánu bohu ~Praž) deprecatus est…faciem Domini; postavím hřiechy tvé přěd tvým [hříšníkovým] oblycziegem ŠtítBojVyš 5a (srov. Ps 49,21) contra faciem tuam; země ejiptská před obliċegem tvým jest BiblPad Gn 47,6 (var. v. obezřěnie 2) in conspectu tuo; nás všech…aby ráčila [Vaše Milost] před obličejem též Jasnosti své…milostivě výmluvny mieti ArchČ 5,269 (1446); ║ kteříž sú koli neviděli oblyczege mého v těle BiblDrážď C 2,1 (~Ol, ~Pad, tváři ~Praž) faciem meam in carne mě na vlastní oči; když přijide Cephas do Antiochie, v obliczey protiviech sě jemu BiblOl G 2,11 (~Lit, v tvář ~Pad, zjevně ~Praž) in faciem do očí; nepraví… nepředložili sú boha před obliċegem svým BiblLit Ps 85,14 (var. v. obezřěnie 2) in conspectu suo nevzali na vědomí; nejsem [setník] duostojen tvého obliczegie MatHom 104 aspectu tvého pohledu; kterýmž zjevena jest [moudrost], zuostáváť s nimi až před obliċeg boží BiblPraž Sir 6,23 (do viděnie božieho ~Drážď, ~Ol, ~Lit, do opatřenie božieho ~Pad) ad conspectum Dei až se octnou před tváří boží přěd obličejem koho/čeho [lidu] před zraky; [boha] před tváří; [o činu, konání] v přítomnosti (někoho přihlížejícího); [o zdání, jevení se] v očích: před oblicziegem andělským vzchváli tě [Hospodine] ŽaltWittb 137,1 (~GlosMuz, BiblPad, ~Praž, v obezřěňú anjelóv ŽaltKlem, ~Kap, BiblOl, v opatření ~Lit, přěd anjely ŽaltPod) in conspectu angelorum; aby sě nechválilo každé tělo před oblyczegem jeho [božím] EvOl 103a (1 C 1,29: BiblOl, ~Praž, v obezření jeho ~Pad, předním ~Drážď) in conspectu eius; i vzveličili sú sě mužie judovščí přěd oblicziegem všeho izrahelského lida BiblDrážď 1 Mach 5,63 (tak i ost.) in conspectu omnis Israel; ješto mocný jest vás chovati bez hřiecha a ustanoviti přěd oblicziegem chvály svéj neposkvrněné BiblDrážď Jud 24 (tak i ost.) ante conspectum (v obraze); což se jemu [Hospodinovi] bude podobné zdáti před jeho obliczegem BiblCard 2 Rg 10,12 (~Ol, ~Lit, ~Pad, před ním ~Praž) in conspectu suo; jako by zahubil syna přěd oblycziegem otcovým ComestC 312b in conspectu patris; jeho [krále Filipa] nepřátely porazieše [drak] před obliczegem jeho AlexPovA 7b ante eum; i četl jest… ot jitra až do puol dne před obliċegem mužóv i žen BiblPad Neh 8,3 (~Praž, před mužmi EvOl, BiblLit, prostřěd… muží ~Ol) in conspectu; neukážeš sě před obliċegem mým prázden BiblPad Ex 23,15 (~Praž, před mýma očima ~Card, ~Ol, ~Lit) in conspectu meo; Jana Krásu, ovšem před obliċegem tvým, vševědúcí Pane, krásného Budyš 5a; jiné divy činil Ježíš před oblicžegem učedlníkuov svých ChelčPost 116a; duch smierný a pokojný, jenž jest před obliċegem božím bohatý AktaBratr 1,16b ot obličeje koho/čeho [o vzdalování se] z očí, z dohledu: kam ot obliczie tvého poběhnu? ŽaltWittb 138,7 (ot oblicziegie ~Klem, ~Pod, BiblOl, ~Lit, od tváři ~Pad, ~Praž, ot lícě ŽaltKap) a facie tua; běžte, jižto sú nenáviděli tebe, od obliczege tvého BiblCard Nu 10,35 (~Ol, ~Lit, od tváři tvé ~Pad, před tváří tvú ~Praž) a facie tua; otstúpiv [Kain] ot oblicziegie božieho, i bydlil v kraji východu sluncě ComestC 13a a facie Domini; tehdy oni [apoštolové] šli sú, radujíce sě, ot obliczege rady BiblOl A 5,41 (~Pad, od tváři zboru ~Praž) a conspectu concilii; vyšlo jest všecko množstvie synóv izrahelských od obliċege Mojžiešova BiblPad Ex 35,20 (~Praž, od opatřenie ~Card, ~Lit, ot patřenie ~Ol) de conspectu ♦ obličějem (n. obličěj, z obličějě) k obličěju (n. v obličej) relig. tváří v tvář, přímo, bez zprostředkování; [mluvit, znát] osobně: vidiemy nynie skrze zrcadlo v přeludě, ale tehdy obliczzegem v oblyczzey EvOl 106b (1 C 13,12: obliczegem k obliczegi BiblOl, ~Lit, tváří v tvář ~Pad, ~Praž) facie ad faciem; obliczegem v uobliczei mluvil jest [Hospodin] k nám BiblCard Dt 5,4 (~Ol, ~Lit, tváří v tvář ~Pad, ~Praž) facie ad faciem; jehožto [proroka] by znal hospodin z obliczege v uobliczegi BiblCard Dt 34,10 (~Lit, z obliczege v obliczey ~Ol, tváří v tvář ~Pad, ~Praž) facie ad faciem; aby…což zde u podobenství, vždy sě tam obliczyey ku oblyczyegy viděl JeronM 5a facie ad faciem; všichni světí…jmajíc tě [Hospodine] oblijczegem k oblijczegy ŠtítSvátA 211a

2. (jaký) výraz obličeje, tvář; obličějem“ jakým s nějakou tváří: oblyczey mají [falešní lidé] pokojný, a myslce vždy žádá vojny AlxV 50; políbí jej [nevěstka mladíka] a smilným oblyczyegem lahodieše po něm BiblDrážď Pr 7,13 (~Ol, ~Lit, ~Pad, tváří ~Praž) vultu; hrozným oblyczegem, ukrutným hlasem…křičieše a voláše JeronM 47a facie; oblyczyey veselosci…všéj osadě hotov jmieti kaž ŘádKorA 47b vultumque hilaritatis mít veselou tvář; proč jest tvój obliczzey srnuten BiblOl Neh 2,2 (~Lit, ~Pad, tvář ~Praž) vultus; změni [Jáson] obliczeg svój TrojL 9a; s jasnú tváří a ochotným obliczegem přivíta [král Řeky] TrojL 10b facie laeta; obliċeioue její [Anny] nejsú viec v rozličnosti proměněváni BiblPad 1 Rg 1,18 (jejie tvář ~Card a ost.) vultusque illius; rád, míle, s ochotnú tváří, s jasným oblicżegem RokPostB 147

3. koho/čeho podoba, tvářnost (charakteristická); „k obličěju“ podle vzoru: i obnovíš oblicziey zemský ŽaltWittb 103,30 (~Klem, ~Pod, BiblOl, tvář ~Lit,~Pad, ~Praž, líce ~Kap) faciem terrae vzhled; nesuďte podlé oblyczege EvVíd 12b (J 7,24: ~Zimn, ~Beneš, BiblDrážď, ~Ol, ~Pad, podlé tváři EvOl, BiblLit, podlé zdáňé ~Praž, podlé viděnie tváři EvPraž) secundum faciem podle vzezření; přijal jsi [Bože] tvář tvého stvora…, ež s vzal sluhy svého oblyczyey LegUmučŠtítK 66; z Siona oblyczey krásy jeho [Hospodinovy] ŽaltPod 49,2 (tvář krásy ~Wittb, ~Klem, ~Kap, BiblOl, tvárnost krásy ~Pad) species; stvoři buoh člověka k uobliċegi i ku podobenství svému BiblCard Gn 1,27 (~Ol, k obrazu ~Pad, ~Praž) ad imaginem; bieše [oblak] jako obliczey ohnivý BiblCard Nu 9,15 (~Ol, ~Lit, tvárnost ohně ~Pad, oheň ~Praž) species ignis forma; on [Kristus]…obličege svého člověčenstvie na jejie [Veroničině] lotkuši ostavil jest VeronK 112; člověka k obrazu a k obliczegi svému učinil jest [Bůh] MajCarA 5 ad imaginem propriam effigiemque; v němžto [desateru] obliċiey a obraz vóle božie ukazuje sě HusSvátA 515a; tváři vel obliczegi VýklKruml 249a (Mc 16,12: v jinéj tváři BiblDrážď, ~Ol, ~Lit, ~Pad, v jiné zpuosobě ~Praž, v jinéj postavě EvOl) in alia effigie; viro consideranti vultum nativitatis sue in speculo znamenajíciemu oblicziey narozenie svého v zrcadle Post Muz XII F 12, 183b způsob (?); ║ nebo usta, oči moji [Simeona] viděli vši radost svoji, ješto s byl dřieve ustavil, nač s lidský oblyczyeyg zjěvil Vít 23b Krista-člověka; v obličeji jakož v rolí, když mne jedno nic nebolí, srdce se vždy raduje LyrVil 88 z pěkného vzhledu; neb syn boží podoba jest boha otce a tady oblyczey jeho LyraMat 77b facies eius ztělesnění; Obliczzei bydla našeho jest v nebesiech Kruml 283 (srov. Ph 3,20 nostra conversatio: naše obcovánie BiblDrážď, ~Lit, ~Pad, ~Praž, naše přebývánie ~Ol; meton.) pravá podoba, pravý příbytek; species obliczeyow neb tvárností VýklKruml 4a (Gn 1,24: dobytek i žížaly i zvěř zemská podlé podobenství jich BiblOl, ~Card, podlé tvářností ~Pad, ~Praž, podlé tvárností EvOl) podle druhů

4. čeho čelní strana, přední část: hrnec zažžený já vizi a oblicziey jeho s puolnoci BiblDrážď Jr 1,13 (Pror, BiblOl, tvář ~Pad, zřiedlo ~Praž) faciem eius; jako sú tvrzě jeruzalémské ustaveny proti asyrským a proti obycziegi (m. oblycziegi): Damaška OtcB 103b (obyczegi ~D) contra faciem; v Obliczegi chrámu bieše… siencě chrámu ComestC 171a in facie v průčelí; druhý [díl „ratolestí žil“] rozsypal se na obliczeg srdce LékSalM 771 ad superficiem cordis — meton. (kalk): dal jsi [Bože] bojúcím tebe znamenie, aby běžěli ot oblicziegie lučiščného ŽaltWittb 59,6 (~Pod, BiblOl, ot lícě lučiščě ŽaltKap, před tváří lučiště BiblPad, pod. ~Praž) a facie arcus; buďte [nepřátelé] jakožto prach před oblycziegem větrovým ŽaltWittb 34,5 (~Klem, ~Pod, BiblOl, ~Lit, před tváří ~Pad, ~Praž, přěd lícem ŽaltKap) ante faciem venti; jakož teče vosk ot oblycziegie ohňova, tak stecte hřiešníci s obličějě božieho ŽaltWittb 67,3 (~Klem, ~Pod, BiblOl, od tváři ~Pad, ~Praž, ot lícě ŽaltKap) a facie; vzdvihněte bratří vaši od obliczege svatyně BiblCard Lv 10,4 (~Ol, ~Lit, ~Pad, z svatiny ~Praž) de conspectu sanctuarii; sveličil sem sě ot obliczzege ruky tvé BiblOl Jr 15,17 (Pror, BiblLit, od tváři ~Pad, ~Praž) a facie manus; postav [Bože] jeho [Zikmunda]…jakožto drástu před obliċegem větru Budyš 8a ante faciem venti; ║ jakožto prach, jehož semčí vietir s obliczigie země ŽaltWittb 1,4 (s obliczege BiblOl, ~Lit, ŽaltPod, s uobliczie ~Kap, od tváři ~Klem, BiblPad, od svrchku ~Praž) a facie terrae (kalk) s povrchu země

Podoba obličie je nesporně starší (psl., srov. stsl. obličije) a na její původní význam ‚prostor kolem lícíʻ ukazují doklady připisující obličeji vidění a mluvení. – Ad 3: za lat. species stč. též postava

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


obličěj, oblíčěj, m. obličie, -ie n. obličej, tvář; obličějem k obličěju, obličějem v obličěj tváři v tvář, přímo, bez zprostředkování; podoba, tvářnost: obnovíš obličěj zemský; čelní strana, přední část
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 25 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).