obcě | StčS | MSS | ŠimekSlov |

obcě, obec, f., gen. sg. též -i

1. [v opozici k jednotlivci] (koho, jaká [z koho se skládající]) pospolitost, společnost lidí žijících pospolitě na určitém území n. v zájmové jednotě, komunita; [ve vztahu k duchovnímu správci] obec věřících; „všě obcěvšichni; typ „(všě) obcě ľudská, (všěch) ľudí obcě(všechno) lidstvo, (všichni) lidé atp.: což jest bylo mých [Dariových] zem obczie AlxBM 331 (v rýmu); zlý člověk tu drbí býti, kterýž pro své dobré dá obczy zlým toho užiti. Obecz jest každého ohrada DalC 4,6 a 7 der gemein…gemeine; neboť snad přijdúce jeho [Ježíšovi] učedlníci, ukradnú jej a řkú obcy: Vstal jest z mrtvých BiblDrážď Mt 27,64 (lidu EvOl, BiblOl a ost.) plebi; všěcka obecz veseléše sě BiblDrážď L 13,17 (~Ol, všitek lid EvVíd, BiblLit, ~Pad, ~Praž, všeliký lid EvBeneš, všěchni lidé ~Ol, všickni ~Rajhr) omnis populus; mluvil jest král ke všie obci BiblCard 1 Par 29,1 (~Ol, ~Lit, ke všemu sboru ~Pad, ~Praž) ad omnem ecclesiam; všěcka obecz žákovstva i jiní lidie v Římě volili, aby… PasMuzA 376 universus clerus Romanus; obcye mnichové OtcB 12b (obczye pústeníkové ~A, ~C, ~E) consortii monachorum; ež sě s zlodějstvem obecz krada nevěrně obchodíš [Jidáši] KristA 75a; aby poznala všech lidí obec, že jsi ty jediný sám bóh všeho světa TobB 314 (obecz pohanská ~U; Tob 8,19: obecz všech národóv BiblCard, ~Lit, všěcka obec národóv ~Pad, všickni pohané ~Praž) universitas gentium veškerenstvo, celé lidstvo; obci české v nenávist sme dáni LyrVil 124 českému národu, Čechům; i dal Joziáš v obecz, ježto jest nalezena, ovec, beranóv i kozlóv jako třidceti tisícóv BiblOl 2 Esd 1,7 (darem v obec ~Lit, darem v uobecz ~Card, na obec ~Pad, darem…lidu, kterýž byl se sšel ~Praž) donavit…in plebem (kontext. východisko významu 10); před obci Samarejských BiblOl Neh 4,2 (před mnozstvím Samaritánóv ~Pad, před mnozstvím samaritánským ~Praž) coram…frequentia Samaritanorum; Obczy pyšníkové nebude zdravie BiblOl Sir 3,30 (v zsboru pyšných ~Lit, pod. ~Pad, ~Praž) synagogae superborum; neb obecz tak silně trúbieše BiblOl 2 Esd 5,65 (~Card, ~Lit, zástup ~Pad, ~Praž) turba; obecz lidská BiblLitTřeb L2, A 4,25 (lidé ~Ol, ~Pad, ~Praž, pod. ~Lit) populi; kterýžto [člověk] bude vyvržen z obcze všech věrných, blahoslavených duší WaldhPost 117b ze společenství; aby valná obecz na jednom toliko nezpoléhala TrojA 158b universitas; všed Luciper s radú svú přede všecku pekelnú obecz SolfA 118a; aby nižádného úplně spřeženie…proti které osobě, miestu, obczi…býti nemohlo MajCarA 44 contra…universitatem; tehdy najlépe jest, aby sstúpil [ty, tj. neřádný kněz svůj úřad] ne jednomu, ale obci HusVýklB 86b; mnozí mistři…a obecz bakalářóv a studentóv HusPostH 28b; tuto božskú večeři posvátnou Obcy všech věrných křesťanův JakSpasT 182b communitati fidelium; kázali [Hus se svými žáky]… obci od nich [kněží] odstúpiti Pís VýbAkad 2/1,286; chtěl jest [Hus v Kostnici]…otpoviedati všem i každému zvláště a zjevně před Tvú Milostí i před obcí toho všeho zboru ArchČ 3,184 (1415) před celým shromážděním; že žádného člověka ani obce, buď kteréhožkolivěk řádu neb stavu, ke vzdělání takových zbořených hraduov…tisknúti nebudem ArchČ 3,447 (1436); znamenavše neřády, kteří sú se dáli v obci našeho města Krumlova ListářRožmb 2,3 (1438) mezi obyvatelstvem; že ten pohan tak slavně o něm [Kristovi] vieru vyznal nade všecku obecz židovskú ChelčPost 45b; pro hřiech jednoho všechna wobecz u velikém trápení a v nesnázi bývala RokPostA 200b; obec víc vážiti…než osoby své i osoby jiné stranní TovHád 131b; ku pohodlí obce chudých i bohatých…hledíce ArchČ 14,470 (1456); ║ ež mne vašě obecz tieže LegKat 2603 vy všichni; v obczy všickni chválichu novotu divu ComestC 293a in communi…omnes společně; osmá věc jest, když řiekáme: Věři v ducha svatého, devátá: svatý kostel, obecz svatých ŠtítKlem 10a (~Vávra, svatých obcovánie ~Sáz, ~LyrDuch 60) sanctorum communionem obcování, společenství (relig.); trp ty také, Tkadlečku, podlé obcze! TkadlA 7a jako všichni ostatní lidé; to [vracení majetku] aby bylo provoláno mezi obcí List VýbAkad 1,802 (1395) veřejně; tehdy sedláky, pastýře a chodce mají v najvětší čest míti, jelišto (gtōrkp) najmenší v uobċy ChelčLid 95b ve své společnosti, mezi sebou; ktož viece obczye má v těch svědciech, ten obdrží to zbožie napřed PrávSasA 72b dy meysten menge většinu obec s kým obcování, styk s někým; obcě nejmieti“ neobcovat, nestýkat se, nemít nic společného: nebudu obcze mieti s volenými jich ŽaltPod 140,4 (nevzobcuju ~Wittb, nezobciji BiblDrážď, nebudu obcovati ŽaltKlem, ~Kap, BiblOl, ~Lit, ~Pad, ~Praž) non communicabo; s nižádnými lidmi nejmiechu [obyvatelé města Lais] ijednoho tovařistvie ani obce BiblCard Jdc 18,28 (~Ol, ~Lit, nemějiechu ničehož tovařistva ani obieranie ~Pad, s lidmi téměř neobcovali ani jakého tovařistvie měli ~Praž) cum nullo hominum haberent quidquam societatis ac negotii; nemějte [křesťané] nižádné obcye s arimanitány, anebť nenie nižádného spolka světlu se tmú OtcB 200b (~A, ~D, ~E, nemějtež ižádné obcovánie ~C) vobis nulla sit coniunctio; všem křesťanóm má zapověděna býti s nimi [provinilými židy] obecz, i v trhu, i ve všech věcech ŠtítKlem 87a (s nimi obcovati, i v trhu, i ve všech věcech ~Sáz 83b)

2. [často s určením „křesťanská“, „svatá“ ap.] společenství lidí stejného náboženského vyznání, církev n. užší skupina v rámci církve, v husitské revoluci zvl. sdružení lidí téhož vyznání i politického smýšlení, obec, sbor: nebo z uobczye vyvrhú vás EvKlem 46a (J 16,2: ~Praž, ven z obczij vyženú vás BiblPraž, že vás vyobcijí ~Drážď, že vás vyobcijí z modlitebnic ~Ol, z svých zboróv vyobcují vás ~Lit, ze škol židovských vyvrhú vás EvOl) absque synagogis facient vos; pakliť i jich [spoluobčanů] nechce poslúchati, ale žaluj na něho obczi, a nebude liť chtieti obczie poslúchati, jmie jej sobě za pohana EvPraž 8a (Mt 18,17: BiblDrážď, ~Lit, ~Pad, ~Praž, kostelu… kostela EvVíd, ~Zimn, ~Ol, ~Beneš, BiblOl, cierkvi… cérkve EvRajhr) ecclesiae… ecclesiam; Konstantina ciesařě jakžto kacieřě a dva kněžie slovutná, ješto s ním diržiesta v ariánovém kacierství, z uobcye křesťanské vypověděl [sv. Felix] PasMuzA 376; v Čechách kacieře nenie. Tu dachu [husité v listech do Kostnice] bez strachu obci zelhánie LyrVil 193; Fridrika ciesaře…od obcze křesťanské odlúčil [papež] PulkB 165 ipsum a communione fidelium removendo; tehda sě to slíbilo svatým apoštolóm a starostám i všie obczi křesťanské, aby zvolili z sebe ctné mužě BiblLitTřeb L2, A 15,22 (starším se vším zborem ~Ol, ~Pad, ~Praž) senioribus cum omni ecclesia; ano svatý Pavel svú epištolu píše ke všiej obczi křěsťanské, ješto Galaté slúli, ne jedno točíš k zákonníkóm, i praví ŠtítVyš 14b; že více mám milovati šlechetnějšího z té příčiny, jenž obcy boží více prospívá HusProv C1b; že člověk zlý pro hřiech smrtedlný jest z obcie svaté vyvržený HusBludM 206a; pověděti cierkvi, t. obczy křesťanské JakBetl 100b; a ty, obce, božie stádce, střěz sě svatokupečstvie PísHusit 87; ti [kněží] majíť mieti ot té obce, s níž pracují, pokrm, oděv Budyš 60a; my, obec na Bzí hoře sebraná, v náději ducha Ježíše Krista shromážděná List VýbAkad 2/1,442 (1419); obec česká a v naději boží věrní křesťané ArchČ 3,213 (1420); [smlouva] mezi obcí města Lúnského, kteráž sě jest o zákon boží zasadila a při něm, statky své opustivši a z města toho vytáhši, setrvala, s jedné, a mezi obcí, kteráž v městě ostala, s druhé strany ArchČ 6,396 (1421); zdali by…byli hnuti [pražští kněží] k pravému pokání před bohem i před věrnú obcí ArchČ 3,237 (1422); mistři a biskupové…ještě i z obcze vymietajíce ty, ktož by věřiti chtěli ve mne [Krista] ChelčPost 12a; obcze věrných království Českého a markrabství Moravského RokPřij 292a; svatý Řehoř papež zjednal týž hod na čest všem svatým ode všie křesťanské obcze věčně i duostojně slaviti PasKal L14a; v těch roztržkách mezi obcemi v Praze ArchČ 4,446 (1471); ║ ještoť [Zikmund] hrozí…pražské Obci i mnohému lidu věrnému KancJist 93 Pražanům, tj. pražským kališníkům

3. [v opozici k někomu nadřazenému] obecný lid, nižší ovládané společenské vrstvy, v husitské revoluci zvl. ozbrojené oddíly lidu; [v opozici ke knězi] laikové: když skrzě Mediolán jedieše [císařovna], mediolánská obecz ju zabiti chtieše DalC 47,10 dy gemein; ani sě pleť proti obczy BiblDrážď Sir 7,7 (~Ol, ~Praž, v lid ~Lit, na lid ~Pad) nec te immittas in populum; Pilát povolav kniežat popových i prelátóv i (z rkp) obcie BiblDrážď L 23,13 (~Ol, obec ~Lit, obci ~Pad, lid EvOl, BiblPraž) convocatis principibus…et plebe; nemám chlebóv obecních, točíš neposvátných, ješto obecz lidská jie BiblCard 1 Rg 21,4 (~Ol, ~Lit) laicos panes; všechen pak žákovský zbor…zpievati budú: Tebe boha (-uo- rkp) chválímy tebe. A obecz pak: Hospodin, pomiluj ny ŘádKorA 51b vulgus; ve mnozství lida dóstojenstvie královo a v malosti obce nedóstojnost kniežete BiblLit Pr 14,28 (ne ve mnozství obcie ~Pad, u malém lidu ~Drážď, ~Praž) in paucitate plebis; Obecz, aby ukřižován byl [Kristus], volala, a rytieři ukřižovali Aug 33b; obecz chovaj a ostřiehaj krále svého ŠtítŠach 311b; věz [králi], kterak kto tvú obecz súdí, ať vdovy, sirotci, chudí… plačíc netúžie na tě FlašRadaA 639 tvé poddané; všichni připravivše se s kněžími a s obczij AlexPovB 242b (s kněžími a se vší obczij ~T) cum…civili multitudine; pakli to [dlouhé a husté vlasy] kto uzří z obczye bohatý…, pakli jest chudý BřezSnářM 44b de populo quispiam nešlechtic; zákonníci slúli sú ti, kteříž nad obecz vytrhše sě zvláštním obyčejem, i rúcho sú měli zvláštnie, i obyčeje jiné HusPostH 130b; pro zlost kněžskú, kterúžto jest [Hus]… obczi ohlašoval pro výstrahu MladHusB 53b; že obcy má tak dávána býti božie krev z kalichu JakKost 162a; stal se jest veliký a nešlechetný mord v Praze na Novým městě od obcze zteklé pražské LetDěčA 62b (od měšťan a od obczye téhož města ~Kap); jestliže by nadepsaný pan Jan Sinil s obecemi přes zbožie páně Oldřichovo…táhl ListářRožmb 1,111 (1429); aby se na obcy vozil [dvojí lid, tj. šlechta a kněžstvo] ChelčLid 99b; ješto [zlí kněží] se pyšně nad obecz povyšují ChelčPost 79a; Obczy v kostele písně svaté před kázáním mohú pro náboženstvie dopuštěny býti až do arcibiskupa ŽídSpráv 114; abyšte obeslali bratří táborskú, ať se zberú s obcí klatovskú, sušičkú, domažlickú, píseckú LetKřižA 75 ed.; pošlem jiezdné a lidu něco pěšieho, ať s táborskú obcí a jinými Krasíkuov retují LetKřižA 75 ed.; tu k němu [ke Korybutovi] obec se zběhla veliká LetKřižA 82 ed. shluk vzbouřeného lidu; i sběhla se obecz proti nim [Pavlovi a Silovi] BiblPraž A 16,22 (lid ~Ol, ~Pad) plebs; ║ hrad lotrovská obec mínila jest obořiti s kostelem dědicův svatých BřezKron 484 latrona communitas chátra, sběř

4. sg. i pl. stavovská obec, stavy, vrstvy obyvatelstva podílející se na moci ve feudálním státě: král uzřev, že obczy jest sě úsilno protiviti DalC 49,27 geyn der gemeine; někteří byli jej [Bořivoje] bez obce volili, a proto s obci jsmy jej vypudili DalL 55,32 (příd. 7 a 8) bez souhlasu stavů…se souhlasem stavů; zpravoval jest [Krok] zemi ne jako knieže, ale jakžto súdce od obcze volený PulkB 4 a populo; aby on to [král práva] opravil ne sám z své moci, ale s plnú radú a se všie obċe povolením ŠtítŠach 302a; aby šlechtici a páni nižší i všecky obcze královstvie Českého při tom [královském pohřbu] stáli MajCarA 18 (páni, šlechtici nižší a Obcze všecky řečeného královstvie ~B, všickni páni, šlechtici, vládyky, zemené obecní i měšťané králových měst ~C, ~D, ~E, ~G) universitates omnes dicti regni; aby… na ten úřad [tj. pražské purkrabství] sazen byl s panskú radú, jenž by i Královské Milosti i zemanóm i obci hodný byl List VýbAkad 1, 802 (1395); aby bylo psáno papeži od KMti a od pánóv, od zeman i od arcibiskupa a kapituly a ote všie obce ArchČ 3,207 (1419); žádají [páni uherští], aby…znova pro obec, ješto dřéve nepřivolila, korunován byl [král Ladislav] ListářRožmb 3,48 (1445); kněžstvo tělestné…táhna zboží od moci i od jiné obce ChelčLid 82b; my Sigmund…vzkazujem všem pánóm, rytieřóm, panošiem, městóm i všie obci královstvie našeho Českého BřezKron 488; tiem obyčejem a řádem, k němuž by se páni zemané a obcze české jednostajně svolili ProkArs 157b; bez vuole všeho králoství i vší obce ArchČ 4,521 (1487); ║ tehdy proti tomu hradu…neb proti tomu městu [ve kterém se schoval „ztracenec“] mají páni se vší Obczy vstáti jako proti zevným nepřátelóm ŘádZemA 49a s celou zemskou hotovostí; k tomu [dělení kořisti] aby byli vydáni a voleni starší ze všech obcí, panských, rytířských, městcích i robotěncuov ŽižkaŘád 30b ze všech vrstev vojska (podle stavovského hlediska); všickni páni…i se vší obcí rytieřskú i sedlskú ArchČ 3,301 (1421) se stavem rytířským a selským

5. často s atributem „všě, všěcka, cělá“ ap., v pražském prostředí „veliká“ (jaká, čeho, z čeho [o městě]) shromáždění plnoprávných obyvatel města podílejících se na jeho samosprávě (měnící časem své sociální složení i politickou pravomoc), v husitské revoluci shromáždění obyvatel jako vládnoucí síla: pak brzy ráno vzemše radu vrchní popi s starostami i s mudráky i se vší obcy BiblDrážď Mc 15,1 (~Ol, ~Lit, se vším sborem EvOl, BiblPraž, se vším sněmem ~Pad) cum…universo concilio; my purgmistr, fojt i přísežní konšelé i všecka obec z Kojetína ArchČ 16,87 (1392); i poradichu se konšelé a radní lidé s celú obcí CJM 2,1099 (1392); vystúpivši stará rada…před pány konšely nové i před obec velikú města Nového [tj. pražského] ArchČ 4,342 (1402); zvěděvše, že jest neusedlý, nedali sme jeho [Duchka] do obce bráti ArchČ 4,348 (1409); statečným hauptmanům a obci města Domažlického, bratřím milým ŽižkaList 18; purkmistróm, konšelóm i všem úředníkóm i hauptmanóm obojích měst [tj. pražských] přikazujem, aby z obce vystúpili a do obce nechodili ArchČ 1,210 (1422); rozkázáno jim [pivovarníkům] v plné obci ArchKutn 240 (1434); my purgmistr a rychtář a konšelé i všecka, celá a plná obec města Jaromiře ArchČ 15,203 (1448); moc…buď duchovnie, buď světská, jako páni, obec, vosada KorMan 162b; šed [kněz Jan] ke dveřuom, jimiž vstupují do světnice, v kteréžto obec bývá LetKřižA 76 ed. kde se schází veliká rada; jestli se dva raníta rovně a jeden jde k rychtářovi…a druhý jde v obecz Žilin 109b in dy vir penche; aby…to na staršie a obec vznesli [Vodňanští] ArchČ 7,460 (1472); kdežto veliká obec nám a starším obecním tu věc v moc jest dala TeigeMíst 1,399 (1492); nazajtří…již ráno byla obec na rathouze VýbAkad 2/2,250 (Ondřej Puklice); ║ sebrachu kněžie a licoměrníci obecz proti Ježíšovi EvZimn 19b (J 11,47: ~Beneš, snem ~Rajhr, ~Ol, radu BiblPraž, sebrali sě…v radu EvVíd, BiblDrážď, ~Ol, ~Lit, ~Pad) collegerunt… concilium sešli se, aby se poradili obec staršie, ojed. malá volený užší výbor „obce“ (5), v době husitské orgán městské samosprávy se zvýšenou nábožensko-politicko-vojenskou pravomocí: konšelé jeden rok vysedie, tehdy mají počet učiniti obczy staršie PrávPražV 143a; konšelé přísežní tudiež na Horách Kutných, a k tomu obecní konšelé…i jiní všickni konšelé…s přivolením všech starších i vší obce malé i veliké ArchKutn 235 (1433); zuostáno v starší obci, aby sukna z okolních měst vozili ArchKutn 243 (1462)

6. často s určením „všě, všěcka“ (čeho, z čeho [o vesnici]) obecní shromáždění, kolektiv lidí usedlých ve vsi a podílejících se na její samosprávě: obyvatelé sedláci úročníci z Ředhošti všie obce před námi osobně po několikrát postaveni jsúce ArchČ 29,1 (1388); ten [zabitý] byl rychtář, šafář i hajný mój i vší obcze cechmajstr Půh 1,186 (1406); rychtář, služebníci, konšelé přísežní svrchu psaní i všecka obec z Záhořan ArchČ 6,13 (1407); že úředníci mají tam poslati na dědinu a přijmúc súsedy a obec a ohledati to [hranice] Půh 1,311 (1409); vyřkli smy svorně a jednovolně přede vší obcí tej vsi Jarpice a před svrchupsanýma preláty ArchČ 6,32 (1415); kterak obec vydali z sebe 12 súsědóv, kterýmžto poručili rybník ArchČ 14,15 (1445); rychtář, konšelé i obec těch vsí ArchČ 29,8 (1448); když jsú mezi obcí městskú a předměstskú budinskú z strany jedné a mezi obcí z vesnic z Piest, z Vrbky a z Rudníčka k Budini příslušných z strany druhé některaké nesnázky…vznikly CJM 4/1,427 (1451); přistúpili jsú poctiví a robotní muži ze vsi Keblic ote vší obci s plnú mocí vyslaní ArchČ 8,507 (1490); přikazujeme všem královstvie našeho Českého úředníkóm, purkrabiem, rychtářóm, konšelóm měst, v městečkách i vesním obcem i jiným ArchČ 17,368 (15. stol.); ║ tehdy [při vraždě] jsú Nezdenští křikli na hóru na obec NaučBrn 75 na představené obce

7. sg. i pl. jaká [Táborská, Orebská, Sirotčie] obec, husitské vojensko-mocenské seskupení (revoluční pokus o vytvoření husitské státní moci): takovúto úmluvu a smlúvu s múdrými a opatrnými pány i obcí (sub 5) slavného města Pražského a s urozenými pány zemskými, obcí Táborskú, s zemany, rytieři, panošemi, městy i všemi obcemi (sub 4) královstvie Českého k zákonu božiemu příchylnými ArchČ 6,398 (1421); pány zemskými, pány Pražany, rytieři, panošěmi, městy i všemi obcemi k zákonu božiemu příchylnými… přijatý [Zikmund Korybutovič jako správce země České] ListářRožmb 1,45 (1422); máme sě sjeti my svrchupsaní páni [katolické strany]…a svrchupsaní hauptmané a obce Táborské a Sirotčie, i páni, panoše, města jich strany do Berúna ArchČ 3,265 (1427); kněz Prokop i jiní starší obcí Táborské polnie a domácí, Klatovské, Piesecké, Sušické, Prachatské, Domažlické etc. polem pro jméno božie společně nynie u Bechyně pracující ArchČ 3,284 (1428); pečet obce Táborské polnie ArchČ 3,284 (1428); Prokop zprávce i s vojskem obcí Táborských polních ListářRožmb 1,149 (1432); Aleš z Žeberka, zprávce obcí Táborských a Orebských ArchČ 6,413

8. v překladech (většinou za lat. res publica) stát, říše: obecz naši muožem skrze něho [Krista] zpravovati VeronU 310a rem…publicam; Chorynthus…přisluhovánie obczie VýklHebrL 194b administratio rei publicae; neb zákon obczy bývá vydán k zachování, ale v obczy nemnozí bývají nalezeni ctní LyraMat 2a communitati…in communitate; jenž [Eneáš] první obecz římskú jest zpravoval jako berlú ciesařskú TrojA 89b rem publicam Romanorum; respublica obecz SlovOstřS 107; ut rei (regi rkp) publice utilitas jakož obczi jest užitečné VýklKruml 93a (Est 16,9 ut reipublicae poscit utilitas: jakž stav našie říšě žádá BiblOl, ~Card, ~Lit, jakož obecné věci užitek žádá ~Pad, jakž užitečné jest obecniemu dobrému ~Praž); to dí Aristotileš: Beatas fore res publicas, si eas sapientes et docti rexerint, blahoslavené jsú obcze i obecné věci ŽídSpráv 104; monarcha, id est princeps unius civitatis knieže jednoho panstvie, jedné obczy, říše VodňLact O3a

9. obec, územní okruh městské n. vesnické samosprávy: že mohú [malomocní] bez škody obcě v obci bydliti HusVýklB 20b; ktož žádají aneb žádati budú bytu aneb osazenie v tejto obci ArchKutn 235 (1433); koželuhom a ševcóm z plné rady jest rozkázáno, aby z této obce koží jinam neprodávali ArchKutn 240 (1435); kterak přišel před nás [Jiříka z Kunštátu] Jan Vanina, rychtář ze vsi Hrtyni, z obce a panství našeho wismburského ArchČ 29,10 (1456)

10. společné vlastnictví, co patří všem: [moucha k pavoukovi:] kterým ty právem osobuješ sobě obecz a rozestřev síti své kudyž chodě Čtver 16b publicum; zle sú ho [sv. Mikuláše] vzali, tak míníce, že jako jiné věci měli obecné, že by tak on v uobecz manželku dal, aby jí, komuž by se líbilo, zle požíval JakZjev 37b; ║ ať výpravu [Ježíš] prvú stroku:…u prostřědku, prav́u tobě, všěch strok to věz obkľúčenie jmá obecz a jinak nenie LegDětK 3a pariter omnia communia habentia něco společného, tj. společný smysl, společné místo (Daňh.) v obec k společnému užitku, společně: všeho dobrého…všichni v obecz požívají Hus Muz IV H 30,12b; jakož na Hradišti neb na Táboře není nic mé a nic tvé, než všecko v obec rovně mají; takéž všem všecko vždycky má v obec býti, a nižádný nemá nic zvláště mieti ArchČ 3,220 (1420); všickni také, kteří sú věřili, biechu spolu a měli všecky věci v uobecz BiblPraž A 2,44 (jmějiechu všěcky věci obecny ~Ol, mějiechu všechny věci obecné ~Lit, ~Pad) habebant omnia communia; ║ ti [Jesei]…v obecz sú měli všecky věci k póžitku HusPostH 168b všichni. Srov. vóbec, obecný I/4

11. občina, půda patřící obci, vrchností ponechaná v společném užívání obyvatel města n. vesnice, nejčastěji obecní pastviny: Obcze neprávo měřiti podlé dědiny v kúpi…, proto že súsěd jmá též právo a móže obrániti rozoránie RožmbA 75; pakli jednoho samého jest obecz a nikde tu dědiny nejmá, ten móže z nie učiniti, což chce…; ale když prodá dědinu, obczie nejmá práva měřiti RožmbA 75; dedimus etiam ipsi civitati…octo laneos liberos de silva nostra praedicta pro comunitate, quae vulgariter obecz sen vichwaid dicitur Reg 4,170 (1337); 4 laneos pro re publica et pascuis partim singulis villis annexis, quod vulgariter obecz seti pastvišče vocatur UrbEml 256 (1374); communia pascua, que vulgariter obcze dieuntur CJM 2,718 (1378); že mi obec mú a mých chudých lidí připlet k svému dvoru Půh 1,301 (1408); jako když která ves má dráhy, ty dráhy slovú obec, to jest proto, že každý z obcě má právo, aby těch drah bez přiekazu řádně požíval HusVýklB 19a; poh. Niklasa Hunta z Dunajovic, že mi jest mocí vpadl v obec mých chudých lidí v Mikulovici, v pastviště a v jezero vobecné Půh 3,46 (1419); vlastnie zbožie a dědictvie…i s lukami, pastvami, obcemi i s mezemi hraničnými ListářRožmb 1,102 (1428); těch lánuov osm nemáme jim nikdy měřiti, v uobeze jich nesahati ProkArs 181a; ktož Obecz oře neb po ní seje PrávŠvábA 112b daz lant; ut ipsi in montibus…ac in communibus areis, vulgariter dictis obce,…aves aucupare libere valeant CJM 4/2,196 (1479); kteréž [clo] jest jim…příslušelo na rybník jejich…a na městiště, kteréž jest na obci pod týmž rybníkem ArchČ 18,16 (1498); ║ ostatek pak toho lúpeže, což zuostalo po tom krádeři, vynesli [Žižkovi vojáci] na obec i spálili Let VýbAkad 2/2,268 na veřejné prostranství. Srov. obcina, obecnicě 2

12. jm. míst.: villa Obczie UrbRožmb 6; útok na paní Elšku z Obczie Půh 3,371 (1448)

Srov. obcizna

K bohaté významové diferenciaci tohoto slova v souvislosti se složitým společenským vývojem v Čechách v. J. Pečírková, LF 97, 1974, 89 – 100 a LF 98, 1975, 79 – 88. K menšímu vyhranění pojmů ‚populus‘, ‚ecclesia‘ a ‚mundus‘ v středověkém myšlení v. W. Kölmel, Regimen Christianum, Berlin 1970. – Ad 1: za lat. populus stč. též národ; za consortium též obecenstvie, tovaryšstvie. – Ad 2: za lat. ecclesia stč. též křesťanstvo. – Ad 3: za lat. laicus stč. též laik, obecný, světský; za vulgus též chasa, sběř

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


obcě, obec, f. pospolitost, komunita; všě obcě všichni; trp ty také podlé obcě jako všichni ostatní; obec s kým obcování, styk s někým; (s určením křesťanská, svatá) společnost lidí stejného náboženského vyznání, církev nebo užší skupina v ní, sbor; obecný lid; laikové (v protikladu ke kněžím); sg. i pl. stavové, stavy: král uzřev, že obci jest sě úsilno postaviti; (s atributem všě, všěcka, cělá ap.) obecní shromáždění, shromáždění plnoprávných obyvatelů města; obec, husitské vojenskomocenské seskupení: obec táborská, orebská; územní okruh městské nebo vesnické samosprávy; stát, říše; společné vlastnictví; v obec k společnému užitku, společně; občina, půda patřící obci (v. též vóbec)
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


obcě, obec f. = sbor, shromáždění, stát, obecný lid; — společenství, styk; společnost; — podlé obcě = jako každý jiný obecný člověk; — obci (obec) (j)mieti (s kým) = obcovati; — vóbec adv. = společně; mimo obec = nad obyčej
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 5 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).