obaliti | StčS | MSS |

obaliti, -ľu, -lí pf. (ipf. obalovati, baliti)

1. co v co, v čem [tekutém n. sypkém] obalit v něčem, válením v nějaké přilnavé látce touto látkou kolem dokola hustě pokrýt: chléb omočený obal v prach toho kořenie LékFrantA 117b; což má třeno býti, to tři…a s mýdlem patarentico pilně scel, a potom obal knot a ten vpusť do dna píštěly LékRhaz 108; a ty [chomáčky] obal v bielku vaječném LékSalM 300 involvas…cum albumine; obale pak ty kusy [koření] neb ty grošě v ten stred Lék Strahov DG IV 13,109b; apoštolé…meč slúhy božieho nosili jsú na svých hrdlech…jsúce v krev obaleni i v smrti ustaveni pro jméno božie ChelčSíť 107b v krvi zváleni; ║ který náklad pohřěbi! Věru mním, že mastmi drahými byl jest [mrtvý boháč] obalen HusPostH 113b hojně pomazán

2. koho/co v co, čím [tkaninou, kůží ap.] obalit, ovinout něčím; [dítě] zavinout do něčeho: kopie, ješto bylo obaleno v plášč v chrámě ComestC 148a involuta; involvit obalila MamBřevn 147b (L 2,7: obinu EvSeit, tak a pod. i ost.); involvit sindone obali [tělo Ježíšovo] v plátno VýklKruml 264a (L 23,53: obinul EvOl, tak a pod. i ost.); vomočiž rúchu u víně, wobaliz tu cihlu LékMuz 177b zabal; mázdřice zpodnie, jížto mozk obalen jest LékRhaz 29; uražení měli by ihned býti obaleni v kuoži ovčí neb koňskú LékSalM 584 flagellatus…involvatur; aby kraji rány byli obaleny kúdelí a rúšičkami, poduštičkami omočenými v oleji LékSalM 422 ut labia vulneris inversentur; tak jest v cierkvi svaté, že sú mnohé věci opnuté a obalené, že my nevieme…, proč jest to. Ale my, což jest nám obalil ten Aaron, kněz najvyšší, my to máme nésti, což jest na nás vzloženo RokJanB 287b (v obraze) zahalil, zakryl; obaleno jest [království nebeské] v roucho BechNeub 121a (v obraze); volvo…est girare váleti, káceti, wobaliti VodňLact gg7a; vezmi růže…a trdlem dřevěným dobře jí zetři, potom plstí wobal Apat 88b involvantur; ║ rozedřel jest [král] rúcha svá a obalil sě jest pytlem BiblPad Is 37,1 (obinul sě jest ~Drážď a ost.) obvolutus est oblékl se do pytloviny (na znamení smutku )

3. nejčastěji v pas. koho v co, čím [temnotou, nicotou] obestřít, zahalit, obklopit něčím; [smrtí] pohltit: my jistě obaleni jsme tmami BiblCard Job 37,19 (~Lit, ~Pad, jsmy…oděni ~Ol, obestřeni býváme ~Praž) involvimur tenebris; čím kto viece od tebe [Hospodine], pravého světla, bude vzdálen, tiem viece bude obalen tmú hřiechóv Aug 108b (fig.); stádo, pastýře zbavené, vražedlný hluk…jakožto náramný vicher drásty biednú smrtí jest obalil Budyš 14b nece involvit; kromě něho [Boha] jsú život pominuli [hříšníci] a v smrt sú obaleni ChelčPost 98b; takový [kněz] jsa obalen tmami, kterak otevře tajnost písem a ukáže z nich světlo slepým ChelčPař 128a; ║ slušie věděti, aby ižádného hlúpého z podobenstvie počtóv blud neobalil ProlBiblK 25b (~L) ne…involvat nezavalil, nepohltil; zatmějte jej tmy…a obalen buď hořkostí BiblPad Job 3,5 (buď pohřížen v hořkosti ~Ol, ~Lit, ~Card, zastřien buď hořkostí ~Praž) involvatur amaritudine buď pohřížen do hořkosti

4. koho/co v co, čím [hříchy] pokrýt něčím, pohřížit do něčeho (fig.): kto uléčí…toho, jenž tovařiší se zlým mužem a obalen jest v jeho hřiechy BiblLit Sir 12,13 (~Pad, ~Praž, obinul vel vmátl VýklKruml) obvolutus est; člověka plna hřiechóv, kterýž sedmi smrtedlnými hřiechy jest obalen GestaB 111b (v sedm…hříchóv jest obalen ~M, ~U) est involutus; i bude [srdce] tiem všiem neřádem poraženo a v zlosti okolo se obcujície skrze své čichy bude obaleno ChelčBoj 395a; protož přebývaní města obali je [obyvatele] v ty nepravosti, kteréž se města přídržie ChelčSíť 166b; všecky zpořádá a proleze diábel lakotú a v nepravost je obalij skrze ni ChelčPost 78a

5. co v co, čím [klamným opakem] zahalit do něčeho, zastřít něčím: lží, kteráž jest obalena hlasem slova božieho, bude [prostý člověk] raněn v duši jako šípem ohnivým ChelčBoj 407a; pakli je [věci božské] Antikrist vezme v svú moc a obali je v svůj duch lživý a nečistý ChelčKap 230b; daj mi jeden hřích, aby nebyl ctností obalen a opremován RokPostK 208a; však sou to [parádnictví] již ctností nazvali … a slušností obalili RokPostK 288b

Srov. obvaliti

Ad 2: za lat. obvolvere stč. též obvinúti. – Ad 3: za lat. involvere stč. též obkľúčiti, osidliti, pochytiti

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


obaliti, -ľu, -líš dok. (v co, v čem, čím) obalit; zavinout; obalil sě jest pytlem oblékl se do pytle; zahalit, zastřít, zakrýt; obklopit, pohltit: obaleni jsme tmami; pohřížit
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 25 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).