nynie | StčS | MSS |

nynie, nenie adv.

1. [o ději současném s promluvou n. následujícím bezprostředně po ní] nyní, v této chvíli, v těchto okamžicích, teď; [ve výzvě, příslibu, podmínce ap.] hned (teď), okamžitě: ty [Kriste] jsi --nie (pův. nynie) sde přěd námi,… smiluj sě Tvorče, nad námi LyrDuch 73; to syn váš, jehož vy pravíte byvše slepa urozena, a jakož teď nenye hledí EvRajhr 113a (J 9,19: tehdy nynye ~Víd, ~Zimn, ~Ol, ~Beneš, BiblLit, ~Pad, ~Praž, již ~Drážď, ~Ol) ergo nunc; já tě očistil na zemi…a nynye očisti mě ty, otče, u tebe samého EvVíd 19a (J 17,5: ~Zimn, ~Ol, ~Beneš, BiblLit, ~Pad, ~Praž, již EvRajhr, BiblDrážď, ~Ol) nunc; báťo, jáz tobě všdy rád slúžu a nhinhie takto ti poslúžu DalH 30,34 (niniet ~L) iczunt; aj zři, nynye zjěvně mluvíš EvZimn 26b (J 16,29: ~Ol, BiblLit, ~Praž, již nynye EvKlem, už nynie ~Beneš, již ~Seit, ~Víd, BiblDrážď, ~Ol, ~Pad) nunc; potěž se nynie řeči božie BiblCard 2 Par 18,4 (~Ol, ~Lit, ~Pad, najprvé ~Praž) impraesentiarum; kde jest vašich čáróv řemeslo, to nynye ukažte PasMuzA 493 (již nynie ~Kal); ale nynye pak tohoto času, co o nich [chlubících se] hodné jest pověděti, abych pověděl JeronM 10b; pro hospodin, buď nenye tich RůžZahrA 61; jakž sem dřieve pověděl, též i nynye řku:…Nebo nynye lidem li radím čili bohu BiblOl G 1,9 a 10 (nynie opět…nynie ~Lit, ~Pad, ~Praž) nunc iterum… modo; proč sobě v své libosti nepovolíš nynye a nevěda, dokud budeš živ? ŠtítBojVyš 12a modo; prosímt [Jáson] snažně, aby mi rady své tajnosti… nynije tuto chvíli oznámila TrojK 86a (již ~A, ~L); adveniat regnum iam iamque již nynye GlosSed 68a; a již ti lidé za jeho člověka pětmescietma kop dali a ostatek mají dáti nenie v středupostí ListářRožmb 2,212 (1442); Ozvald ihned tu hodinu na svá kolena pokleče…řkúc: Všemohúcí bože, uslyš nynie mne volajícieho k sobě PasKal H20a; z nichžto mnozí jsú živi ještě nynie a někteří sú již zemřeli BiblPraž 1 C 15,6 (až dosud ~Ol, ~Lit, až do této chvíle ~Pad, až dosud EvOl) usque adhuc dosud; jestliže zámkuov nynie špihovati nebudeš, potom z těžká mohli by je špihovati ArchČ 7,342 (1468) ♦ až do nynie bibl. až do nynějška, až do této chvíle, až dosud: ty jsi schoval dobré víno až do nynye EvZimn 5b (J 2,10: BiblDrážď, až do nynějšieho času ~Ol, až do tohoto času EvBeneš, až do toho času ~Praž, do toho času ~Seit, ~Víd, do tohoto času ~Rajhr, až dotud ~Ol, BiblPad, až dosavad ~Lit, ~Praž) usque adhuc; otec muoj až do nynie dělá, i já dělám BelB 86b (J 5,17 usque modo: teď EvVíd, dotad ~Rajhr, dotudto BiblDrážď, ~Ol, až dosavad ~Lit, ~Pad, ~Praž, do toho času EvPraž); učil si mě z mladosti mé a až do nynie vypravovali budu divy tvé BiblPad Ps 70,17 (až do tohoto časa ŽaltWittb, až do toho časa BiblDrážď, a až dosavad ~Praž) usque nunc

2. [o ději před promluvou dokonaném] nyní, teď, před chvílí n. před krátkým časem, právě; „teď nynieteď nedávno, nynie v sobotu“ ap. v tuto sobotu ap.: že sě zbožně vzýváš králem, jak s nẏnẏe pokázal málem AlxBM 212; znamenajmy při tom zvlasti, jež sě stalo v Čechách neny̆e LegJidM 10; želej, české pokolenie, škody, jenž se stala nenie DalL doplněk 7,2 (nedávno ninye ~Fs); najmilejší, odložíce všicku zlost a vešken hněv…jakžto nynye porození mláďata EvOl 138a (1 P 2,2: BiblOl, tepruv ~Pad, znova ~Praž) modo; jakož i nynie učiněno jest, aby pořádek svatyně se doplnil BiblCard Lv 8,34 (tak i ost.) sicut et impraesentiarum; co… mně bylo najmilejie, to sě skrze řeči jejie [Kateřiny] od nás nenye odchýlilo LegKat 3104; týž boj majíce, jakž ste na mně viděli i nynye slyšali ste ode mne BiblOl Ph 1,30 (tak i ost.) nunc; poňavadž jest svády nynije s námi [Laomedon s Řeky] počal TrojK 81b ad praesens; žeť jest bratr muoj nenie v tento pondělí do Prahy jel ListářRožmb 3,212 (1447); najprvé žeť sú nám rybníky v Stodolkách zkopali i ryby z nich pobrali, a potom teď nynie lidi z Hoholic zjímali ArchČ 4,28 (1449); král muoj nynie se váma zjevil PasKal A13b (večas ~MuzA, ~Tisk) modo; nenie v sobotu minulú… vzeli jemu tři koně ArchČ 8,116 (1473); a on kněz Jindřich těch cel užívati nemá, kdež jest je nynie vyzdvihl ArchČ 10,476 (1497); ║ tu jest socha suchá stála, kde je tě (te rkp) moc nynye vzala, že móž tak zelená býti, jakž móž ovoce ploditi LegJiřB 459 pojednou; protož znamenavše snažné a ochotné služby, ješto král Ottakarus srdečná snažností se všemi Čechy ukázal nám nynye…, známo činímy PulkB 156 hactenus dodnes nynie minulý [o dnu, svátku] právě minulý, přímo předcházející, poslední: kterýžto [sněm] sme den s. Doroty nynie minulé v městě Piesku měli ArchČ 3,257 (1426); Jan Děvule najímá a najal jest dvuor svój… od sv. Martina nynie minulého ArchČ 28,250 (1435); v sobotu nynie minulú ArchČ 14,117 (1462); o jarmarce nynie minulém NaučBrn 87 (1483); na den sv. Kateřiny tehdy nynie minulý ArchČ 15,61 (1493)

3. [o ději v době promluvy začínajícím] nyní, teď, počínajíc touto chvílí, nadále: ufaj Israhel v hospodina, otsovad nynye až do věka ŽaltWittb 130,3 (~GlosMuz, var. v. nynější 1) ex hoc nunc; bože, učil si mě z mé mladosti, a nynie zvěstovati budu divy tvé ŽaltKlem 70,17 (a až nynye ~Pod, až nynye ~Kap, já nynye BiblOl) usque nunc; bych byl nepřišel a bych byl jim nemluvil, hřiecha by neměli, ale nynie omluvy nejmají z hřiecha svého EvBeneš 71a (J 15,22: nynieť BiblPraž, již EvOl, BiblDrážď, ~Ol, ~Lit, ~Pad) nunc; v zákonném rúše vyjdětež proti Alexandrovi, nebo tak on nynije má kralovati AlexPovB 242b; nynie bude pohubenie jich BiblPad Mi 7,4 (~Praž, již ~Ol, ~Lit) nunc; toho nyníé ponechajíc, o dřieve zmieněných s tebú chci šíře rozmluviti Budyš 10b; co pak nynie bude, ty víš, Pane ChelčPost 101a; když sme pověděli vo bílém, nynij povíme vo červeném AlchLull 32 ot toho(to) nynie, z toho(to) nynie ap. bibl. (podle lat.) od nynějška, od této chvíle, od této doby: ale my, již sme živi, blahámy hospodinu, od toho nynie až do věka ŽaltWittb 113,26 (~Pod, od tohoto nynie BiblPad, odsavad ~Praž, z tohoto nynye ŽaltKap, z toho nynie BiblLit, z nynějšě času ŽaltKlem, ot nynějšieho času BiblOl) ex hoc nunc; buď jmě hospodinovo požehnáno od toho nynye až na věky ŽaltPod 112,2 (od tohoto nynie BiblPad, z toho nynie ŽaltKap, BiblLit, ot nynějšieho času nynie ZaltKlem, ot nynějšieho času BiblOl, z toho času ~Praž, otsovad nynie ŽaltWittb, odsavad BiblDrážď) ex hoc nunc; hospodin okolo lidu svého, od toho nynye až na věk ŽaltPod 124,2 (BiblPraž, od tohoto nynie ~Pad, z tohoto nynye ŽaltKap, otsud nynie BiblOl, otsovad ŽaltWittb, ot nynějšieho času BiblLit, nynie ŽaltKlem) ex hoc nunc

4. [o ději majícím nastat v blízké budoucnosti] nyní, teď, právě, v nejbližší době, vbrzku: do sv. Havla, jakož nynie příde ArchČ 6,5 (1401); tuť jmámy…rok nynie o suchých dnech o to jmieti ArchČ 21,276 (1409 ?); do veliky noci, jakož nyní přijíci má ArchČ 6,23 (1412) v těchto dnech; k tomuto panskému senmu, který má býti nyní po Svíčkách Půh 3,357 nynie (najprvé) příští [o dnu, svátku] nejbližší, nejblíže následující: to zpravenie má sě konali… do Hromnic nynie příštích ArchČ 9,242 (1388); aby sám osobně [Oldřich z Rožmberka] anebo plnú moc svú k Letnicem nynie příštím k nám vydal ListářRožmb 1,45 (1422); to slyšenie…na Nové léto nynie najprvé příštie…má držáno… býti ArchČ 3,241 (1423); má jemu kur a jedné krávy… nechati až do sv. Martina nynie najprv příštieho ArchČ 26,299 (1432); s JMtí a s těmi Němci v outerý nyní příští na den sv. Vavřince v Chbě mám rokovati ArchČ 14,15 (1445); na s. Jiřie nynie najprvé po dání listu tohoto příštieho ProkArs 163b; aby před JMtí stáli v úterý po suchých dnech letničných nynie příštích ArchČ 9,489 (1489)

5. [o ději probíhajícím v širší přítomnosti, přesahující čas promluvy] nyní, teď, v této době, v současné době, dnes; [v protikladu k času jiných generací] za našich dnů: hospodin ostřěz vchod tvój i východ tvój, nenye i věky věkóm ŽaltKlem 120,8 (var. jinak) ex hoc nunc, et usque in saeculum; hospodin v okolcě ľuda svého, nynye i věky věkóm ŽaltKlem 124,2 (var. v. nynie 3) ex hoc nunc et usque in saeculum; však nynye, tohoto času, lidé nestydie sě téměř ničehož nic, když hřěšie JeronM 18b; ti jistí Slovanové…přišli jsú do té země, v niežto nynye Řekové přebývají PulkB 2 nunc; jakož byla [chvála] na počátku i nynye i veždy i na věky věkoma BiblLitTřebT Ps 1,6; nepočítati sebe tak zlého, jako jest nynye, ale jakož by ješče mohl býti AlbRájA 1b hodie; Nynie jsem jako lékař přišel, ale tehdy přídu jako súdce MatHom 265 nunc; ty lezeš na kamnách nynye, ale až bude ondy zimě, inhed sě o to s tebú svadie PodkU 301; a co sě stalo loni v Prazě i nenie sě děje nad těmi, kteříž Kristovu pravdu vedú, jest známo mnohým lidem HusPostH 7a (nynie ~B); neb nynié diábel… viece pokúšie lidí lakomstvím, nežli v Starém zákoně JakVikl 186b tunc enim; knězi Erhartovi, nynie faráři našemu ArchČ 9,259 (1435); nebo jako létě… jasno velmi bývá a dnové velmi světlí a jasní – ne jako nynie, ješto se mlhy vlačie lecjakés a mrákoty RokPostA 32a v tyto dny; nyni toho [pronásledování] hlava jest císař a papež AktaBratr 1,5a; a o mléčném rač VMt věděti, že sem k němu slal Jana Zedníka,…aby to mléčné ohledal a stržil. A on tak praví, že nynie…to mléčné za to stojí ArchČ 8,1 (1470); kromě dvú zl. a šesti hř. peněz nyní běžných Půh 6,80 (1480); ║ a nynie tento a nynie onen schodí od meče BiblCard 2 Rg 11,25 (~Ol, ~Pad, jednak…jednak ~Praž) nunc…nunc hned ten – hned onen; protož nečekajme starosti a slepoty, neb taká obět nynye vzácnější jest bohu nežli potomnie GestaB 2a (nenij ~M) nynější, tj. v mladém věku; nebo když pilně na to popatříte i na minulé první příhody, tehdy nyní poznáte, že nikdy stádo Páně pod kalichem jeho odpočívaje takového útisku nemělo ArchČ 20, 559 (1469) teprve

6. relig. nyní, v tomto pozemském životě, na tomto světě: blažení, ješto nynye truchlost máte, nebo potom budete sě veseliti AlbRájA 29a; skrzě jednoho člověka poslušenstvie spravedlní ustaveni sú mnozí, točíž nynye počínáním skrzě milost a potom skrzě slávu, jenž jest milost dokonalá v nebeském království LyraMat 7b; běda vám, ješto nynye sě smějete, nebo budete plakati a kvieliti ŠtítBojVyš 11b (L 6,25) nunc; ten, jenž nynij skrze vyšší poddaných hřiechy treskce, tehdy vyšších sám hříchy potupí HusSvatokup 117b; ale varuj sě, aby mne jimi [holubičíma očima] nyṅíe viděti nechtěla, neb mne, dokudž v tomto životě jsi, viděti nemóžeš VýklŠal 112a; rozumní lidé, ješto věří, že nynie jest čas práce, kterúž se zasluhuje věčné radosti ChelčSíť 2a

Srov. nyniečko

Ad 1: za lat. impraesentiarum stč. též v této chvíli (VodňLact hh4b). – Ad 2: za lat. modo stč. též málo přědtiem (VodňLact hh5b). – Ad 5: za lat. hodie stč. též dnes

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


nynie, nenie adv. nyní, teď; (den, svátek) nynie (najprve) příští nejbližší, nejblíže následující; nynie minulý právě minulý, přímo předcházející, poslední; do nynie do nynějška, do této chvíle, dosud; ot toho(to) nynie, z toho(to) nynie od nynějška, od této chvíle
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 6 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.17
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).