nie | StčS | MSS |

nie partik.

1. neg. v odpovědi ne, nikoli, nikterak: proto li by ta almužna nebyla vzácna, že ji rozdává zlý sluha? Nye, věru nic ŠtítKlem 157a

2. neg. vytýkací po záporné výpovědi věru ne, opravdu ne; zdůrazňuje záporný smysl předchozí výpovědi: ani jest toto jediné bylo vítěžstvie prvnie sv. Antonie proti diáblu, nye, zajisté byla jest v něm moc našeho spasitele OtcA 5b (ne ~B, ~C, né ~D, než ~E) immo; ║ dokudž milost má při sobě bázn…, dotud…nenie ve všem svrchování všěcka v sobě, Nye, donidž jest i naděje při milosti, nenie milost svrchovaná ŠtítVyš 97a etiam dum adhuc spei locus est ba co více. Srov. ničs² 2

3. rektifikační ba ne, přesněji řečeno, vlastně: třetie má zpověd býti úmyslem upřiemým, ne pro které licoměrstvo, ale jen proto, aby buoh odpustil. Nye, aby kněz odpustil boží mocí ty hřiechy ŠtítKlem 135b; nelzeť jest, byť byl který hřiech bez pomsty,… aneboť pak bóh bude mstíti a snad tieže, nye, bez snadu tieže, aneb zde, aneb na onom světě ŠtítKlem 146b; ║ třikrát ustavičně ob den tělesenstvie své ukrutnými ranami bičováše, tak že z jeho těla potóčkové krve ploviechu. Nye, také slova někakého ješitného choval sě jako neduha velikého JeronM 38b (~O, ne ~P, ~U) quin nejen to (východisko významu 4)

4. ve funkci konj. grad. [často před výrazem zdůrazňovacím] ba, ba dokonce, ano (i); spojuje věty i větné členy; [mezi větami zápornými] ba ani, dokonce ani: ba i kde pýcha, ba i kde smilstvo i kde lakomstvie? V bohatých zajisté a v urozených a v mocných najviece, nye i lotrové jsú tací všickni, jenžto i úsilé chudým bezděky odjímají JeronO 20a (ne ~M, ~U, né ~P) nonne; páni…Jindřichovi nikakž nechtěli dóvěřiti…, nye ani za krále jeho chtěli jmieti PulkB 199 (ne ~Lobk, ~S, nýbrž ani za krále chtěli ~N); buoh svým sluhám…veliký úřad poručí, nye tak veliký, že oni synové boží budú Kruml 337; zda li vieš, budeš li zajtra živ? Nie nevieš, jedinú hodinu budeš li na světě ŠtítBojVyš 7b immo etiam; také jest buoh té nečistoty…v nebesiech nechtěl jmieti, …Nye v ráji nechtěl jest buoh té nečistotě [mezi Adamem a Evou] ŠtítKlem 42a; a on [Kristus] panuje ve vší zemi ejiptskéj, nye na všech miestech, kdež ty [Bůh Otec] panuješ ŠtítSvátA 166a immo ♦ nie ješče viece grad. ba co více: é běda, kolik jich dnes v svaté cěrekvi jest ne pastýřiev, ale mezdnářóv… Nye viec ješče, abych pravdu pověděl, i oni sami sú vlcie chvátající JeronM 8a (Nye viece ješče ~O, ne viece ješče ~U, ~P) quin immo, ut et vera dicam; to mnozí mnišie líčiechu…, nye ješče viece jest zjěvno k dolíčení JeronM 47b (~O) sed hoc magis; Nye viece ješče povědě JeronM 7b immo, ut plus dicam. – Srov. ne¹ II/1

5. ve funkci konj. adverz. po záporné výpovědi nýbrž, ale, ale naopak: a také protiv tomu [panenství P. Marie] nemluví kostel, nye jmá za to, že Jozef pěstún jeho také panenské čistoty byl ŠtítKlem 42a; vídáme také, že s dobrým statkem jdúc [vdovy] za druhé muže, bývají v hoři, i mužie jim nepomohú, Nye skrze muže bývají v hoři ŠtítKlem 49a (ne brž ~Vávra); nic to jim nebude užitečno, ač s těmi u pekle budú, s nimiž sú hřešili, Nye hoře jim bude, že zvláště budú se proto mrzeti, že jeden pro druhého tolik hoře došel ŠtítKlem 112b (ne ~Vávra). – Srov. nébrže 2

O vývoji záporky nie od větné platnosti ‚není tomu tak‘ (>1) přes důrazné opakování negace (2) a opravování předchozí výpovědi (3) k funkci stupňovací spojky (4) a k významu odporovacímu (5) v. Bauer, Souvětí 74,84–85. – Ad 4: za lat. quin immo stč. též ovšem i, nadto

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


nie část. a spoj. ne, nikoli; opravdu ne, ba ne; ba, ba dokonce; ale, nýbrž, ale naopak
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).