neporušitedlný | StčS | GbSlov | MSS |

neporušitedlný adj., ojed. neporušitelný; k porušitedlný, porušiti

1. neporušitelný, nepodléhající rušivým zásahům, nedotknutelný: staneť tvé [Dariovo] ciesařstvie neporuſidedlne (m. -tedlne) AlexPovA 51a (neporušené ~B, ~C) absque turbatione neotřesitelné, pevné; neporuẛitedlny zákon dal si tvým věrným Budyš 6b legem infringibilem nezrušitelný; pravý jistý křesťanský pevný mír a věčný poklid, s obú stranú žadnú věcí neporušitedlný ArchČ 9,271 (1443); ║ které město bude moci býti jisto neb bezpečno, když svátost neporuſſitedlna bude porušena TrojA 203a incorrumpenda nemající být porušena; jenž skrytý jest člověk srdcě neporuẛitedlneho, pokojného a smierného duchu BiblPad 1 P 3,4 (var. v. neporušitedlnost 1) in incorruptibilitate neposkvrnitelného, čistého

2. neporušitelný, nepodléhající zkáze, nepomíjející; [o duši, bohu] nesmrtelný, věčný: a každá duše jest neporuſſitedlna ComestK 224b (nezrušlivá ~C, ~S) incorruptam esse; jenžto [jiný kněz] ne podlé zákona tělestného učiněn jest, ale podlé moci života neporuſſitedlneho BiblOl Hb 7,16 (~Pad, ~Praž, nesmrtedlného vel neporuſſitedlneho VýklKruml, neporušeného BiblLit, podlé moci živé ~Drážď) insolubilis; jsúc opět porozeni ne z sěmene porušitedlného, ale neporuſſitedlneho BiblOl 1 P 1,23 (~Pad, neporuſſitelneho ~Praž) incorruptibili; znova porodil nás…v dědičstvie neporuſſitedlne a nepoškvrněné a v neuvadlé BiblOl 1 P 1,4 (~Pad, pod. ~Praž, neporušené EvOl) incorruptibilem; a proměnili sú chválu neporuẛitedlneho boha v podobenství porušitedlného obraza člověka BiblLit R 1,23 (~Pad, ~Praž, věčného ~Drážď) incorruptibilis; a oni zajisté aby porušitedlnú korunu vzali, ale my neporuẛitedlnu BiblLit 1 C 9,25 (var. v. neporušený 3) incorruptam; by božská obmyslnost sě tolikto rozprostřela k věcem neporuſſytedlnym, ale ne k těmto dolejším, jenž sú porušení poddány LyraMat 74a; mátě lidského pokolenie jest přirozenie člověčie, kteréžto před hřiechem bylo neporuſſytedlné, netrpělivé, nesmrtedlné VýklŠal 146b incorruptibilis; neb on [Kristus] jelikožto buoh jest rovný bohu otci, od věčnosti neporuſſitelny, ale jelikožto člověk měl umřieti RokJanB 248a; ale kteráž koli [věc] jest neporuſſitedlna, ta nemuož rukama dotýkána býti ani makána, jako anděl, duše, buoh RokLukA 450b; neb tělo pochováno bývá porušitedlné a vstane neporuſſitedlne BiblPraž 1 C 15,42 (var. v. neporušenie 2) in incorruptione; ║ což by naň zemřelo po otnéj smrti, to udělá všecek jeho erb a jeho vlastnie zbožie, kteréž jest neporuſſytelne, jako zlato, stříbro Žilin 114b daz unvergen ist má trvalou hodnotu. Srov. neporušedlný, neporušený 3, neporušný, nezrušlivý

3. [o stálosti] nezměnitelný, neměnný, trvalý: copak mníš, v jaké stálosti neporuſſitedlné slova pána našeho Jezukrista… mají býti ot jeho věrných neproměnitedlně zachována Budyš 12b; aby nynie i potom v budúciech časích neporušitedlnú obdrželi [Strážští] moci stálost CJM 4/1,338 inviolabilis; ║ poněvadž to uměnie [chirurgické] jest jedno z těch umění, kterážto nemají bytu jedno na duši, o věci uléčené a určené a neporuſſytedlne LékSalM 196 de re incorruptibili nepoškoditelné

Srov. nezrušitedlný

Ad 1: za lat. infringibilis stč. též nepohnutedlný

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


neporušitelný, -tedlný neporušitedlný, adj., unvergänglich, unverbrüchlich: které město bude moci býti bezpečno, když ť svátost neporušitedlná bude porušena? Výb. 2, 157; neporuſitedlnymi věcmi non corruptibilibus HusPostKlem. 89b; všecku neporuſſitedlnú věrnost že chce (lev) zachovati Ezop 62a.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


neporušitedlný (šestislab.) adj. neporušitelný, nepodléhající rušivým zásahům, nedotknutelný; nepodléhající zkáze, nepomíjející; (o duši, bohu) nesmrtelný, věčný; neměnný, trvalý
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 4 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).