najposlední | StčS | GbSlov | MSS | ŠimekSlov |

najposlední adj.; k poslední

1. nejposlednější, úplně poslední, jsoucí na konci řady: a naypoſledny den postu staly sú sě ta všecka pokušenie ComestC 291a (na poslední ~K) extremo die ieiunii; já všech naypoſledni bděl sem BiblLit Sir 33,16 (var. v. naposled 1) novissimus; a to miení Čtenie, že ti, ješto pozdějie přídú, prvé peniez vezmú… a od naypoſſlednych počne sě řád odplaty ŠtítSvátA 109b; synáčkové, naipoſlednie hodina jest…; protož vieme, že najposlednějšie hodina jest HusVýklB 94b (najposlednějšé ~M; 1 J 2,18 novissima: poslednie BiblOl a ost.); když budeš pozván na svatbu, sedni na naypoſledniem miestě RokJanB 164a; kteříž sú z toho pankartského pokolenie pošli, od tebe počna až do najposlednieho List VýbAkad 2/2,205 (1468); podle mého najposlednieho psanie VKMti o to učiněného ArchČ 10,90 (1498); ║ jehožto mnoho hledavše [mniši poustevníka], jedva nalezešta sedmý měsíc v naypoſlednie púšti, ješto dotčí Menfis té vlasti OtcA 311a (najposlednější ~C, najdálejšie ~B) in extremo illo deserto nejzazší, nejvzdálenější; v jeho dni leknú se naipoſledni a prvnie nadstúpí hruoza BiblCard Job 18,20 (~Lit, poslední ~Ol, ~Praž, najposlednější ~Pad) novissimi potomci

2. [čas, chvíle ap.] poslední, konečný, předcházející konci: sejděte se, ať vám zvěstuji, co vám má přijíti v naypoſlednich dnech BiblCard Gn 49,1 (~Ol, ~Lit, ~Pad, v posledních ~Praž) in diebus novissimis; takž jest svatá Kateřina…bojovavši, i skončala a svú smrt pomnieti dala i naypoſledny čásek ten LegKat 3506; což sě tehda stane v naipoſledni čas jeho BiblLit Jr 5,31 (~Pad, v posledcě ~Drážď, ~Ol, Pror, v najposlednější čas BiblPraž) in novissimo; až do naypoſſlednye chvilky ŠtítBrigC 58a (poslednějšie ~O); najposlední hodinu přimluv sě k svému synu, matko i děvice PísHusit 35; ║ ach by učuli a urozuměli, a naipoſlednie prozřeli by ŽaltKlem 141b (Dt 32,29: poslednie ~Pod, poslednie věci BiblOl, ~Lit, na poslednie věci ~Pad, k posledním věcem ~Praž, skonánie ŽaltWittb) novissima (zpodst.) poslední věci (člověka), konečný úděl

3. poslední, nejméně významný, mající nejmenší hodnotu: a jistě radostívě každý má pracovati, aby aspoň byl v království božiem naipoſledni HusPostH 33b (najposlednější neb naipoſledni ~M, najposlednějším ~K); a dává [Jan Zlatoústý] druhý příklad na vlasiech, jenž jest najmenšie věc člověka a naypoſlednie RokLukA 254b

Srov. najprvní

Za lat. novissimus stč. též novitký, najnovější

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


najposlé, najposlední, najposledy, najposléze, adv., superl. ku poslé, poslední, posledy, posléze, v. t.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


najposlední adj. nejposlednější
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


najposlední adj. = nejposlednější
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).