nadjíti | StčS | GbSlov | MSS | ŠimekSlov |

nadjíti, nadejdu, nadejde pf. (ipf. nadchoditi, nadcházěti), part. nadšel, nadešla; k jíti

1. co/koho [zvl. níže umístěného z hlediska subjektu] přijít k něčemu a uvidět to, jít a nalézt něco, najít něco: nadſel si, antra deserti … petisti ŽaltGlosMuz 167a; když biech přišla léčiti mrtvého, Nadgydech hrob a v něm nikohého DivVel 54; když ho [Magdaléna Krista] v rove nenadgide HradMagd 30b; i jide [Alexander] po těch stupních na horu, a když bieše na hoře, nadgide sien převelmi krásnú AlexPovB 275a (najide ~C, nalezl jest ~A) invenit; po vyndení z města Kambalu v desěti míléch nadſſel sem jeden velmi veliký potok CestMil 71a invenitur; jakožto slepý nadſſel sem cestu BelB 77b (v obraze); kdež člověk své kradené neb lúpené sbožie nadegde, mají jemu bez škody navrátiti PrávŠvábE 32b sinem… guote zuokumt; ║ aby tresktán byl pokutú, kterúž páni konšelé nadejdú ArchČ 14,463 (1451) určí, ustanoví; [po svém návratu] nadšel sem list tvój, kterýž s mi psal ListářRožmb 4,144 (1450) přišel mi do rukou, našel jsem. Srov. nadjěti 1

2. koho, ojed. nad koho narazit na někoho, při chůzi n. cestou octnout se u někoho; koho [někde n. v jisté situaci] zastihnout v něčem n. jak…: pakli silnější jeho [bojovníka] nadeygde, odolá jemu EvZimn 13a (L 11,22: nadeida jeho ~Beneš, silnější jeho příde ~Víd, ~Seit, pod. ~Ol, BiblDrážď, ~Ol, silnější než on přijda ~Praž, silnější nad něho přída ~Lit, silnější přijda nad něho ~Pad) fortior eo superveniens; opat … jednú chodě, i nadgide nad padúchy, ani pijí na cěstě OtcB 85a (nadgide padúchy ~D, přišel nad padúchy ~E) devenit super latrones; když přijidechom … do ejipského města …‚ tu nadgidechom veliký zástup mnichuov OtcB 122a (sme našli ~E) cum … vidissemus; v kakémž nás myšlení nadeidu [ďáblové], v takémžť mají obyčěj nám sě ukazovati OtcB 190a (naleznú ~A, ~C, ~E) quales nos … repererint; nadgidu nepřátely, ani hodují a jědie ComestC 151b (najdú ~S) invenerunt; k lesóm sě táhnúti počě [laň], až jednú nadſſedſſy zvěř jinú, chodi s nimi ŠtítBarlB 98 invenit gregem; zmordovaly [Amazonky] všecko, což jsú nadeſſly CestMandB 52a (nalezly ~A); když tam přišiel [řecký mudrc do Korintu], vuodce a staršie lidu nadſſiel, an u vrchcáby hrají BurleyMudrC 166b invenit; ║ a protož nadeyde li je [zlé činy] úmysl zlý, budú daleko horší nežli první LyraMat 48a si superveniat setká-li se, spojí-li se s nimi

3. [o něčem nežádoucím] koho přijít, dolehnout na někoho, postihnout někoho: zámutek a strast nadeſſli sú mě ŽaltKlem 118,143 (BiblLit, nalezly jsú mě ŽaltWittb, BiblOl, ~Pad, ~Praž, pod. ŽaltPod, ~Kap) invenerunt me; strach nadgyde všecky EvRajhr 119b (L 5,26: popadl je všechny ~Ol, pod. BiblDrážď, ~Ol, ~Lit, ~Pad, spadl na všecky ~Praž) apprehendit omnes; k tomu jej [hraběte] připudi silná milost, že jej nadgyde taká vilost DalV 39,14 (napade ~Z); když jeho [bohatce] nadgide bolest HradBohat 140b; taký jej [Krista] byl smutek nadſſel AnsVít 47a eum… invasit; tehda sú šli mnozí hledajíce súdu a spravedlnosti, na púšti …, neb jest bylo nadeſſlo je mnoho zlého BiblOl 1 Mach 2,30 (sú se byly utvrdily nad nimi zlé věci ~Lit, sú sě utvrdily na ně zlé věci ~Pad, sú se utvrdily proti nim zlé věci ~Praž) inundaverunt super eos mala; nadeſſla jej smrt ŠtítBarlB 96 si… comprehenderit; kteříž ač někdy mezi sebú rozdíl měli, však když odjinud moc nadeſſla, sspojiv moci v jedných vojskách se obraňovali SilvKron 59a ingruit; ║ pak se panie, panny snidu a Arnošta prosbú nadgidu, by kozlové zbyl brady BawArn 5909 s prosbou přišly na Arnošta; posledek radosti nadeyde žalost ŠtítBojVyš 11b extrema gaudii luctus occupat zaujme

4. co [abstraktního] nabýt něčeho (překládá se též neos. konstrukcí: dostat se něčeho); [něco cenného] získat něco; [něco zaslouženého] dojít něčeho: budem li jím [Kristem] pohrzěti, nadeydem odsúzenie Aug 33b; mnohé dcery biechu shromazdily bohatstvie a Maria sama to všecko nadeẛla ZrcSpasK 18; pakli nalezne [někdo ve snu] bavlnu, nadeyde statek vedlé jakosti bavlny BřezSnářM 135a inveniet; viz, že tato Alžběta nenadeſſla pozdravenie než v domu. Věřiž, že lidé túlaví nenadeydu zdravie své duše RokLukA 27a; Naydeyduth (m. Nadeyduth) odplatu, kdež za tisíc jednoho odpověděti nebudú moci [Čechové] KorMan 10b; na domu jejiem svú spravedlnost nadgiti mají ArchKol (1497); ║ však i v manželstvu nadeydu [panny a vdovy] práci a snad těžší ŠtítKlem 41a čeká na ně; nepřitovařišuj se k nepřátelóm svým, poněvadž muožeš sobě nadgiti jiné AlbnCtnostA 36b udělat si tím jiné

5. (co) vzejít, vystoupit nahoru, zvednout se (nad někoho n. něco): nebo nepravedlnosti mé nadeſly jsú hlavu mú a jakožto břiemě těžké otiežily jsú sě na mě ŽaltWittb 37,5 (nadstúpily sú hlavu mú ~Pod, vzešly sú nad mú hlavu ~Klem, BiblOl, ~Praž, vzešly sú na hlavu mú ŽaltKap, BiblLit, ~Pad) supergressae sunt caput meum; ale měj dosti na tom pro svój hřiech, aby byl roven jiným bratróm, a proto nevzrosteš, jako voda vyvrúc nadeide nebo jako potok zvodnie ComestC 51a super egreditur. Podle lat.

6. [dolů] sejít, sestoupit: duch svatý nadeyde v tě a moc Najvyššieho zacloní tě EvPraž 1b (L 1,35: vstúpí v tě ~Ol, sstúpí v tě ~Zimn, BiblOl, ~Praž, vejde v tě ~Lit, sejde v tě ~Pad, ze svrchka příde v tě EvBeneš, navštieví tebe ~Seit) superveniet in te. Podle lat. Srov. nadpásti 4

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


nadjíti, nadejdu, -eš, part. nadšel, nadešla atd., supervenire: pak-li silnější jeho nadeygde, odolá jemu superveniens EvZimn. Luk. 11, 22. Nadjíti nad koho = jda naraziti nad koho, na koho, padnouti na koho, jemanden treffen, an jmd. stossen: (člověk) nadgyde nad padúchy devenit super latrones Otc. 258a. — Nadjíti koho, čso = jda naraziti na koho, nač, přistoupiti ke komu, jemanden treffen, an jemand herantreten. Že sem ho (Tristrama) nadſſel, an leží s paní Trist. 232; (Tandariáš) nȧdgide dva panicě, ana sedíta u studnice Baw. 169a. Pak se panie, panny snidú a Arnošta prosbú nadgidu, by kozlové zbyl brady Baw. 149b. — Nadjíti koho, überkommen: nespravedlnosti mé nadeſly jsú hlavu mú supergressæ sunt ŽWittb. 37, 5; jeho nadgide bolest Hrad. 139b; vás má nadgyty veliká nenávist od zlých lidí Pass. 302; jej (hraběte z Aldenburka) nadgyde ta milost DalC. 39, ji (císařovnu) nadjide ta vilost DalJ. tamt. z rkp. L. Nadjíti, najíti, invenire, finden. Nemóžeš-li stezky nadgyty Štít. uč. 47b. Aby jej (sluhové Alexia) mohli nadgiti a domóv zase přivésti OpMus. 2a. Na tom statku jeho… má své nadgiti KolB. 47a (1496), na domu jejiem… svú spravedlnost nadgiti mají t. 71a (1497). Pak-li kto ve snách nadeide hniezdo orlové BřezSnář. 230; nadeydem stezku k ňemu BrigF. 122a; však i v manželstvu (lidé) nadeydu práci a snad těžší atd. Štít. uč. 41a; když běchu mnoho blúdili…, pod jednu horu přijdú, tu ť jednu řeku nadegdu Baw. 122a; když na ostrov přijdú, tu ť nadegdu cestu atd. t. 136b. Když (Marie Ježíše) nenadgide, vše jejie útěcha snide Hrad. 29a; když ho (ženy Ježíše) v rově nenadgidu, velmi ráno za sě jidú do Jeruzalemě t. 71b; Alexander nadgide sieň překrásnú Alxp. 111; (panic) tu jedno miesto nadgide Baw. 157b; (posel) Arnošta nadgide 144b; nadgidechu nepřátely, ani hodují invenerunt Comest. 139a. Alexander nadſſel hovada a nohy (noh) Alxp. 123; nadſſel sem jeden potok Mill. 71a; zámutek a strast nadeſſli sú mě invenerunt me ŽKlem. 118, 143; ež mě jest proto nadeſſlo vše to zlé invenerunt me mala Mus. 1. Mach. 6, 13. Poče hledati, a nadſſedſſy košík atd. Otc. 309b. — nadſel ſi petiisti ŽGloss. str. 167a. — Srov. nadjěti.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


nadjíti, nadejdu, -jdeš dok. (koho, čso, nad koho) (chůzí) narazit na koho, nač, padnout na koho, najít, stihnout, zastihnout; (o něčem nežádoucím) postihnout někoho, dolehnout na někoho; nabýt něčeho, dojít něčeho: nenadešla pozdravenie; nadejdúť odplatu; vzejít, zvednout se (nad někoho, nad něco): nespravedlnosti mé nadešly jsú hlavu mú; sejít, sestoupit: Duch svatý nadejde v tě
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


nadjíti dok. = najíti, stihnouti, zastihnouti; — padnouti, trefiti
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).