národ | StčS | GbSlov | MSS | ŠimekSlov |

národ, -a/-u m.; k naroditi, naroditi sě

1. [zvl. s určením všeobecnosti] co se narodilo, tvorstvo, tvor: chvalte jej [Boha] nebesa i země, moře i vešcek narod, jenž v nich jest ŽaltKlem 68,35 (lazuky ~Wittb, jazuky ~Pod, laziky ~Kap, hemzadla BiblOl, hmyzové ~Pad, ~Praž) reptilia; ež tehdy tak veliký hluk bude, ež po všem světu sě vešken živý narod vzhrozí PasMuzA 8; jenžto [Hospodin] krmí ptáčky i všeliký narod PasMuzA 474; vešken narod, jenž má přirozené podobenstvie svého přědka, od něhož jest pošel OtcB 202b; aby na boce korábu učinil [Noe] dvéřce, jimiž by vsel do korábu všeliký Národ, aby se mohl před potopou ukryti HusSvátTN 162b

2. co se urodilo, plod: i sžéře [oheň] zeḿu s narodem svým ŽaltWittb 213b (Dt 32,22: s obrodú jejú ~Klem, s zárodky jeho ~Pod, s jejím plodem BiblCard, ~Ol, ~Lit, ~Pad, s úrodú její ~Praž) cum germine suo; juž nebudu píti z tohoto naroda vinničieho Mat 372 (Mt 26,29 de hoc genimine vitis: z tohoto kořene EvOl, z plodu ratolestného BiblDrážď, z toho potom plodu vinného kořena ~Lit, ~Pad, ~Praž); ║ tu Nero přikázal, aby ten jeho narod byl krmen i chován v jednom sklepě dlúhé časy PasMuzA 311 fetus suum plod, potomek; na počátku všeho stvořenie biechu Adam a Eva v nahotě, studu ižádného nemajíce mezi sebú pro své údy k lidskému narodu od boha zpósobené ZrcSpasK 1 k rození lidí. Srov. naroditi 3, naroditi sě 2

3. [s bližším určením] druh (živočišný), odrůda; [lidský] rod; [mužský, ženský] pohlaví: podobno jest královstvie nebeské vrši vpuščenéj do moře a ze všeho narodu rybieho zbierající EvOl 329b (Mt 13,47: pod. BiblOl, ze všeho rodu rybného EvBeneš, ~Víd, BiblLit, ~Pad, ~Praž, všeho plodu rybieho ~Drážď) ex omni genere piscium; trojě narody zvieřat: dobytek, hmyzadla a zvěř ComestC 4b genera; v těch osmi [lidech] zachováno jest siemě člověčieho naroda ComestC 16b generis humani; ženského narodu křehkosci …nezamietajě ŘádKorA 52a feminei sexus; ten dým zahoní všelikého naroda běsy BiblOl Tob 6,8 (všeliký narod diábelský ~Card, všeliký rod diábelský ~Lit, ~Pad, všecko pokolenie diábelské ~Praž) omne genus daemoniorum; když každý ten, jenž činí vuoli otcóv, sestra a bratr syna božieho (-uo- ed.) nazván jest, pro obój narod, ženský i mužský MatHom 210 propter utrumque sexum; ješto [hřích] ženú porušenú všel v narod lidský ŠtítBes 69; a to [přísahání] jest zvláště od zlého obecného pokolenie aneb narodu lidského HusVýklB 44b; multigena… rozličný národ VýklKruml 117a (Sap 4,3 multigena autem impiorum multitudo: množstvie rozličnosti narodow nemilostivých BiblLit, rozličné množstvie hřiešných ~Ol, mnohotvárné množstvie nemilostivých ~Pad, mnohá rodina nevěrných lidí ~Praž); duostojenství, z něhož tobě [Bohu] veškeren člověčí narod vždy děkovati má PrávŠvábE 5a allez menschen chunne; ║ že Ježíš umřieti jmějieše za narod EvZimn 19b (J 11,51: ~Beneš, za lid ~Víd, ~Ol, BiblDrážď a ost.) pro gente za lidstvo

4. národ, společenství lidí téhož jazyka a zpravidla téhož územního celku: chvalte hospodina všichni narodowe, chvalte jej všicci ľudé ŽaltWittb 116,1 (BiblOl ~Lit, ~Pad, ľudie ŽaltKlem, pohani ~Kap, pod. BiblPraž, vlasti ŽaltPod) omnes gentes; jediné vy sem poznal ze všěch naroduow zemských BiblDrážď Am 3,2 (tak i ost.) ex omnibus cognationibus terrae; a bydléchu tehdy v Jeruzalémě židie, mužové ze všelikého naroda, ješto pod nebem jest BiblDrážď A 2,5 (~Ol a ost., ze všeho rodu EvOl) ex omni natione; tyto čeledi Noe rozděleny sú u vlasti, v lid a v narod BiblCard Gn 10,32 (~Ol, podlé lidí a narodow ~Pad, ~Praž) iuxta populos et nationes suas; ó, vsteklý židovský rode, slepý, zabylý narode HradMar 52b gens; tenť obejde vešken svět a obdrží všechny narody AlexPovB 236b (všecky lidi ~A, ~C, ~D, ~T) gentes universas; někteří…z cizích zemí a narodow přibravše sě MajCarA 3 (někteří cizozemci ~C, ~G) ex exteris nationibus; protož všecky narody lidské a křesťanské měly by želeti toho hřiechu svých starších otcóv JakVikl 208b generationes; dán [list]… pod pečetmi vydaných od čtyř naroduow AktaKost 3a nationum; gentes a gignendo rodové, nacio a nascendo narodowe MamKapR 14a (Gn 35,11 gentes et populi nationum: narodoue i lidé narodow BiblPad, narodowe a lidé mnohých pokolení ~Praž, rodové i mnozí lidé ~Card, ~Ol); a ten narod [Němci] jest světoběžný, žádného určeného královstvie ani krajiny neměv, všem jiným jazykóm, a zvlášče slovanskému jest posluhoval SebrKron 1a; kterak národ neb jazyk německýhledali zlehčeme našeho ArchČ 4,524 (1490); ║ rač mě… do mé vlasti provoditi, nebť jsem odtad jako i ty římského naroda PasKlemA 237b de terra Romanorum sum původu; Lukáš, narodem syrský z Antiochie BiblKoř Prol. ad L (rodem ProlBiblL, ~K, BiblPad) původem; žádný narod tak nepřestupuje proti vieře a zákonu božiemu jako křesťané KorMan 18b společenství

5. bibl. kmen (za lat. tribus); něčí pokolení: narodowe hospodinovi ŽaltWittb 121,4 (~Kap, BiblOl, pokolenie ŽaltKlem a ost.) tribus; a bydliti kázal [Bůh] v staniech jich narody Israhelovy ŽaltPod 77, 55 (pod. ~Kap. pokolenie ~Wittb, BiblPraž, pod. i ost.) tribus; nebo otec jeho byl z narodu kněžského a mátě jeho z pokolenie Juda VýklHebrL 219b de tribu Levi …de tribu Iuda; otlúčil jest [Satan] deset narodow israhelských ot prvého krále Roboama BelA 169b tribus; popíšeť sobě [král] zákon tento na knihách, vezma příklad od kněží levitského národu Budyš 13b (Dt 17,18 tribus: pokolenie BiblOl a ost.); tribus rodové, narodowe, pokolenie, šlechta Slov Muz XIV E 14, 499

6. národové pl. bibl. pohané (za lat. gentes), pohanstvo (v protikladu k národu vyvolenému): tresktal si narody ŽaltKlem 9,6 (~Kap, pod. BiblLit, vlastem ŽaltWittb, ~Pod, BiblOl, pohanóm ~Pad, pod. ~Praž) gentes; venznuti sú narodowe v zahynuťú ŽaltKlem 9,16 (~Kap, BiblLit, vlasti ŽaltWittb, ~Pod, BiblOl, pohané ~Pad, ~Praž) gentes; obraťte sě hřiešníci u peklo, všickni narodowe, jižto zapomínáte hospodina ŽaltKlem 9,18 (~Kap, BiblLit, ~Praž, vlasti ŽaltWittb, ~Pod, BiblOl, lidé ~Pad) gentes pohanští národové; v ten den kořen Jesse, jenž stojí na znamenie lidem, jemu sě narodowe budú modliti BiblPad Is 11,10 (~Praž, králi Pror, BiblLit) gentes; vás pak rozženu mezi narody BiblPraž Lv 26,33 (u vlasti ~Card, ~Ol, ~Lit, mezi pohany ~Pad) in gentes

7. něčí rod, plémě, potomstvo: nevstalť jest mezi narodem ženským větší Jana Křstitele EvOl 207a (Mt 11,11: mezi syny ženskými ~Zimn, BiblDrážď a ost.) inter natos mulierum; jakož jest mluvil…k Abrahamovi i k jeho narodu na věky EvPraž 2a (L 1,55: k jeho plemeni ~Zimn, BiblDrážď, ~Ol, ~Lit, semenu jeho EvOl, pod. BiblPad, ~Praž) semini; svatý Lupus z naroda králového byl PasMuzA 474 (z králova rodu ~KlemA) ex genere regali; protož ež Josef bieše ot naroda Davidova pošel KristA 18b (L 2,4 de domo et familia David: z pokolení a z čeledi Davidovy EvOl, z domu i z čeledi Davidovy ~Seit a ost.); titoť jsú narodoue Áronovi a Mojziešovi BiblOl Nu 3,1 (~Card, ~Lit, ~Pad, rod ~Praž) generationes; Narode ještěří, kto vám ukázal, abyšte utekli hněvu budúcieho božieho? BiblOl Mt 3,7 (Narodoue hadoví ~Lit, Narodowe hadóv násilnorodných ~Pad, zárodci jěščeřičí EvZimn, BiblDrážď, pokolení vříteničí EvOl, pokolenie hadóv násilnorodných BiblPraž) progenies viperarum; že jsi právě selhal v svú hlavu, nejsa z počtu Kristova, ale Antikristova, ani jsa z narodu pravého, ale cizoložného KorMan 42a

8. něčí rod, pokrevní příbuzenstvo, rodina (v širším smyslu): znamenitého jsem rodu, jakžto mój narod svědčí PasMuzA 142 omnis parentela mea; vladař se vším narodem a s mnohými lidmi svatý křest sú přijeli PasMuzA 66 cum omni parentela sua; aj toť szovu všecky narodi království BiblDrážď Jr 1,15 (tak a pod. i ost.) cognationes regnorum; sobě spolu slíbichu, že Torquina se vším jeho narodem chtie zahladiti GuallCtnostK 231 cum omni progenie sua; máť on [manžel] dobře z čeho bohu děkovati se vším svým narodem TkadlA 15b; ║ všeckny lidi, kteréhož kolivěk narodu, stavu neb výsosti KarŽivC 38b (rodu, stavu, založenie ~A) cuiuscunque generis, status, conditionis původu (rodinného); kto je jeho [Krista]…příbuzný, ne skrzě narod tělestný, ale skrzě sjednánie duchovné ukazuje MatHom 209 non per cognationem carnis příbuznost

9. něčí rodokmen, genealogie: toť sú kniehy naroda Adamova ComestC 6b generationis; kniha naroda Jezukrista, syna Davidova BiblLit Mt 1,1 (~Pad, narozenie ~Ol, porozenie EvVíd, BiblDrážď, pokolenie EvOl, narozeného Ježíše BiblPraž) generationis; neb narod [Kristův] tak pořádně popsal jest [Matouš] ot Abrahama až do Krista LyraMat 9a genealogiam

10. generace, pokolení: pomnieti budú [lidé] jmene tvého ve všelikém narodu i pranárodu ŽaltWittb 44,18 (ve všelikém narodie a v narodie ~Kap, pod. BiblPad, ~Praž, ve všěm narodu a pokolení ŽaltPod, ve všem narozeňú a narozeňú ~Klem, BiblOl) in omni generatione et generationem; i ostavie cuzím sbožie své:… přiebytci jich ot naroda do naroda ŽaltKlem 48,12 (BiblOl, ot naroda a v narodie ŽaltKap, v narodu i v narodu BiblPraž,. ot rodu do rodu ŽaltWittb, BiblDrážď, v pokolenie i pokolenie ŽaltPod, pod. BiblPad) in progenie et progenie; příde to na narod tento EvSeit 140a (Mt 23,36: ~Ol, ~Beneš, BiblOl, na toto porozenie EvZimn, BiblDrážď, nad tiem pokolením EvPraž, pod. BiblLit, ~Pad, ~Praž) super generationem; navštěvuje [Hospodin] nepravosti otcóv na syny, na třetí i na čtvrtý narod jich BiblCard Ex 20,5 (~Ol, ~Lit, pokolenie ~Pad, ~Praž) ingenerationem; čtvero jich k uoltáři s děťátkem jdieše, avšak jsú byli mezi nimi všěch věkóv (wiekom rkp) narody: byly děti, byly dievky, byly ženy, byli mladí, byli staří KristA 26b de omni genere hominum; aby měli živení sami i všichni narodowe po nich AdamM 201a omnes generationes eorum; by muka jeho trála až do jeho sedmého narodu ComestC 13a ad generationem; všěcky ztopil [Bůh] kromě Noe, jehož spravedlna viděl ze všeho narodu toho ŠtítBarlB 27 in generatione illa; kto mě vyzná…mezi narodem tímto cizoložným a hřiešným HusSvatokup 186b (Mc 8,38 in generatione: přěd tiemto porozením BiblDrážď, ~Ol, v tomto pokolení ~Lit, ~Pad, ~Praž); přesahuje [Bůh] všecky věky i časy i narody, kteří v časiech pomíjejí ŽídSpráv 163; královstvie… z narodu do narodu se přenášie AlbnCtnostA 146a; tak narod těla a krve jeden se dokoná a druhý se narodí BiblPraž Sir 14,19 (porozenie ~Ol‚ přirozenie ~Lit, rod ~Pad) generatio

Srov. naroźenie

Významy 1 a 2 zprvu nebyly pojmově ostře diferencovány (splývaly v širší význam ‚plod‘), srov. národ země sub 2 a zvl. národek zemský. – Ad 2: za lat. genimen stč. též zárod; za fetus též dietě. – Ad 3: za lat. genus stč. též přiroźenie, úrod; za sexus též pohlavie, přírod. – Ad 4: O poměru k synonymu jazyk srov. nejnověji J. Pečírková, LF 92, 1969,126–130. – Ad 5: za lat. tribus stč. též plémě. – Ad 6: srov. Novotný, Bibl. slov. 1,470; za lat. gentes stč. též pohanstvo. – Ad 7: za lat. semen stč. též pranárod; za genus též rozploźenie, uroźenie; za progenies též sčědie. – Ad 8: za lat. parentela stč. též přietelstvie, rodina; za cognatio též příbuzenstvie, rod. – Ad 9: za lat. generatio stč. též rozploźenie; za genealogia též pokolenie

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


národ, -a, masc.; stsl. narodъ genus, populus, turba, homines, mundus. — Narození, Geburt: genesis, id est natura vel generatio, Narod Lact. 75c. — Co se narodilo, živočich, co se urodilo, das Geborene, Frucht: aby Noe… na bocě korábu učinil okénce, jakož by všel do korábi všeliký narod ML. 120b; země, moře i vešcek narod, jenž v nich jest reptilia ŽKlem. 68, 35 (překlad volný); vešken narod, jenž má přirozené podobenstvie svého přědka OtcB. 202b; (oheň) sžéře zemiu s narodem cum germine ŽWittb. Deut. 22. Pohlaví, pokolení, Geschlecht: mezi těmi všemi, ješto jsú sě z ženského naroda narodili Krist. 51a; ze všěch narozených z ženského naroda Pass. 281; onen (svatý Jan), nadeňž z naroda mužského z ženy nevstával větčí ŠtBud. 185. Druh, rod, pokolení, genus, Art, Geschlecht: všeho naroda ryby Krist. 5a; vieš, že tak člověčiemu narodu vykúpenu býti Vít. 56b; na vykúpenie naroda člověčieho Kruml. 190b; siemě člověčieho naroda Comest. 18a; všeho lidského naroda vláščiemu lékaři Modl. 25b; (Bůh) znaje nemoc naroda lidského Štít. uč. 114a; aby lidský narod vykúpen byl ML. 107b; všemu narodu lidskému hominum genus Ol. Est. 13, 5; hřiech, ješto ženú porušenú všel w narod lidský ŠtítBud. 69; naarod rybí Štít. ř. 10a. — Rod, pokolení, Geschlecht: svatý Lupus z naroda králového byl Pass. 474; Josef bieše ot naroda Davidova pošel Krist. 18b; kniha Naroda Jezukrista Koř. Mat. 1, 1; narodowe hadoví progenies t. Mat. 3, 17; toto ť jsú narodowé Aronovi generationes Kladr. Num. 3, 1; genealogus, kto vo narodijch mluví Lact. 75c. Generace, pokolení, Generation Geschlecht: ot naroda do naroda in progenie et progenies ŽKlem. 48, 12; léta jeho až v den naroda i narodow generationis et generationis t. 60, 7; ve všelikém narodu i pranárodu in generatione ŽWittb. 44, 18; milosrdie jeho od narodu do naroduow bojícím jeho a progenie in progenies EvZimn. 4 (Luk. 1, 50); čtvero jich k uoltáři s děťátkem jdieše, avšak jsú byli mezi nimi všěch věkóv narody: byly děti, byly dievky, byly ženy… Krist. 26b; do čtvrtého naroda Comest. 65a. — Kmen, národ, Stamm, Volk: narodowe tribus ŽGloss. 121, 4, ŽWittb. t.; w narodiech in nationibus ŽWittb. 107, 4; t. 78, 10; mezi narodi inter gentes ŽKlem. 125, 2; narodowe populi t. 161, 1; všickni narodowee tribus Pror. Dan. 3, 7; Lukáš narodem Syrský Koř. 33a; w naroḋíech in nationibus ŽGlossKlem. 17, 50; (Jábin) bydlil v Aserot naroduow gentium Pražsk. Soudc. 4, 2; narod natio Prešp. 1674; narodi gentes MamA. 24a. — narodowe vesice MamA. 37a, omyl m. nádorové.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


národ m. všechno, co se narodilo, urodilo, tvorstvo, plody, úroda; živočišný druh; lidský rod, pohlaví: národ mužský, ženský; lidské společenství tvořící celek jednotou jazyka, náboženství aj., kmen, národnost; rod, pokrevní příbuzenstvo, pokolení, generace, potomstvo
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


národ m. = rod, pokolení; plod; vše, cokoli se narodilo
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).