nápad | StčS | GbSlov | MSS | ŠimekSlov |

nápad, -a/-u m.; k napásti, napadnúti

1. (čí [nepřátelský]) přepad, napadení, zaútočení, útok: David pobil osm set mužuov jedniem nápadem ZrcSpasK 40; rozmnoženie pokušení, nápad diábelský JakKal 96b; tehdy náhle pohanským nápadem, t. když brzce pohanstvo připadlo jest na shromážděné a přijímající, tehdy jáhen padl jest JakSpas 187a paganorum impulsu; ktož statečně bojuje proti všem tělesným žádostem, netoliko přemáhaje je, ale i jich nápady i křižovánie a bičovánie statečně nese PříbrZamM 25b (fig.); kteříž [prorokové] od napadu zlého pokušenie a diábelské chytrosti ji [církev] ostřiehají VýklŠal 153b incursus (v obraze); jakož se jest Budějickým přihodilo…, kterak sú nižádného nápadu ani překazu nesměli učiniti člověku tomu ArchČ 14,137 (1463)

2. příhoda, událost, zvl. nepříznivá: o smrti Kozmově, pražského biskupa, a o některých nápadech Pulk 252 ed. (napadnyech ~B) de quibusdam accidentibus; o větčích přieběziech Soběslavových a o rozličných jiných nápadiech v tom času, ješto sě dějiechu Pulk 283 ed. (nápastech ~B); ║ (ó nenie vaše doba věděti o těch časiech ani o časových napadech, kteréžto jest buoh v své svaté moci schoval PasKal A3a (nápastech ~MuzA, ~Tisk; A 1,7 tempora vel momenta: časy neb časové nápasti BiblLitTřeb, časy nebo chvíle EvOl, BiblPraž, časy nebo okamžení ~Olpod. ~Lit, časy aneb příčasie ~Pad) dne ani hodiny, časy ani zlomky času n. čas ani co se v něm přihodí (Daňh.)

3. nápadem adv. náhodou, náhodně: a tak když svatý Augustin četl (rzekl rkp) písmo pohanských filozofóv, že v něm neviděl jméno Jesukristovo…, mysli k tomu písmu nepřiložil, ale nápadem knihy kacieřóv Manicheóv četl, a že v nich bylo jméno Jesukristovo, podržal sě jich bludu ŠtítJez 333b (napadv ~Muz, nadpad ~Opat); zvieme, že nikakež ruka jeho [Boha] nedotkla sě jest nás, ale napadem sě jest přihodilo BiblPad 1 Rg 6,9 (příhodú ~Card, ~Ol, ~Lit, z náhody ~Praž) casu. – Srov. náhoda 4

4. jur. čeho [jmění] (kam) připadnutí něčeho, vzniklý nárok na něco: za právo zachovati usuzujem, aby… nápad zboží jich [králových věrných] do komory královy…žádným obyčejem nemohl býti osazen MajCarA 42 devolutio bonorum; páni nalezli vuobec za právo…,aby žádný na svých dědinách ujmy žádné neměl, ani svému právu co pohoršil, ježto by naň přišlo aneb připadlo po příteli neb společníku, aneb zápisem, buď jakýmkoli nápadem, kdyby po nápadu těch dědin v třech létech a osmnácti neděléch pořád zběhlých na nich nepanoval komorníkem pražským ArchČ 2,338 (1348); ║ bude pánem velikého sbožie náhodú nebo nápadem po vladaři velikém BřezSnářM 156b obdržením dědického nároku, zděděním

5. jur. (čeho, k čemu, v čem, na čem [o jmění]) nárok na připadnutí (něčeho), zvl. dědický nárok (na něco); [o vládě] nástupnický nárok, nástupnictví; [patřící feudální vrchnosti] odúmrtní nárok: o právu napadu dědinného ComestK 100a successionis hereditariae; že by z práva neměl mieti [Orestes] napadu v tom království pro své ukrutenstvie TrojK 165a eum in regno patris non debere succedere; kteréž [království] napadem přirozeným na ny spadlo MajCarA 6 regno… successione legitima devoluto; tvých [krále] napaduow spravedlivých ať jsú [úředníci] pilni DubB 323b; jich [sirotků] zbožie napad měl jíti na krále DubA 13a; aby ztratil [zrádce] své dědictvie i všecken svój nápad, kterýž by kolivěk v Českéj koruně měl, buď to u otce…‚po dckách neb kterak kolivěk CJM 1,192 (1405); napad dědičský AktaKost 24a descensus hereditarius; stránku pokrmóv túž vezme [levita], kterúž i jiní, kromě toho, což v městě jeho z otcovského napadu jemu má býti BiblPad Dt 18,8 (což se jemu…od otce dostane ~Card, ~Ol, ~Lit, což… po otci dědictvie mu se dostane ~Praž) ex paterna…successione; to naše město… vysvoboďujem od všelijakých nápaduov i odúmrtech ListářRožmb 1,4 (1418); nápadem po přátelech přirozených ArchČ 28,19 (1438); když král který bez dědice sejde, tehdy nemá žádné královstvie moci voliti sobě krále, leč s radú ciesařovú, neb jest napad na něho ŽídSpráv 325; že stvoření boží jako s moci pánu bohu vytrhli [koncil], nižádného nápadu ani práva božské velebnosti nepozůstavivše HerHus A7b; všechen napad toho zbožie ten ztratil jest [kdo zabil pro dědictví] PrávSasA 75a alle anerwartunge unde anefal; a napad, ač by jeho [propuštěného sedláka] v tom času buoh neuchoval, než by se odstěhoval a odhostil…,byl by toho pána, pod kteréhož odpuštění vzal TovačA 66b; o napadu, ješto jsú k tomu dva přirozená PrávŠvábE 20a von totleibe; byl dal [král]… nápad svuoj odúmrtní ArchČ 37,271 (1465); že všecko právo své nebolito nápad, který bych kolivěk měla po někdy nadepsaném otci mém…,buďto nápady po dědictví anebo po kšaftiech…,a to k vinnici …,dala sem ArchČ 18,353 (1477); kterýž [list] svedší nápadu na Přediedíně DeskyMorBrn 24 (1481); ║ má také mieti [purkrabí pražský], kdež zbožie podstupují nebo z věže vypustie, kopu gr. práva svého; opovědí, ran, svád nebo morduov i jiných napad a poctí na purkrabstvie i zbožie jest svědomie DubB 324b nárok na poplatek za opověd. Srov. nárok¹ 5

6. jur. připadlý majetek, jmění převedené na nového držitele na základě jeho právního nároku na ně, zvl. zděděný majetek, dědictví; [připadlý vrchnosti] odúmrt: kteréžto hrabstvie bylo jest otce mého z napadu otce jeho KarŽivA 339 (bieše otce mého po otci jeho ~C) ex successione patris sui; jestli že by…jich [sirotků] zbožie nápad měl jíti na krále: tehda ten sirotčí poručník neb společník napad králóv vezme a jiného nic DubA 13a; eorum expectanciam, que napad dicitur SvědBydž 145 (1380); pakli uzří [kdo], ano podpažie jeho oholeno, čáku napadu od dřieveřečených přátel potratí BřezSnářM 51a; skládanie mistra Husi svaté paměti <o brání> odúmrtí neb napadow odumrlých věcí HusKorCh 105b; vzdal [kníže Přemek] svój anfal a napad, jenž na Jeho Milost spravedlivě odemřel, tu ves Vřesinu s dvorem, mlýnem, lesy, rybníky PrávOpav 2,14 (1431); takže ta žena s nápadem dětinským nemá nic činiti CJM 4/1, 397 (1442); pro devolucione sue matris alias za napad matky své satis recepit a Cuba molitore SSL (LibCivSlan 69; 1449); o Napadiech věnných. Jsúc po muži svém žena sebe mocná, muož věno své i jiný statek svój dědičný, ač který jmá, komuž chce, dáti TovačB 40b; prokurátor napaduow královských ZřízVlad 18b; kteréžto [České království] jest…krále Ladislava pravé dědictvie, spravedlivý nápad, dlužné otcovstvie ArchČ 2,305 (1451); že by ten nápad a výsluha po Hanušovi Silvarovi na krále JMt připadla ArchČ 9,514 (1490)

7. příležitostná, okrajová poznámka: Napadowe ComestK 116b (~S, incidencia ~C); teď se navracuje vidopis k dřevniemu řádu, neb to, co je umiesil o Filipovi, Petrovi, Janovi aPavlovi, jako je dřieve řečeno, toť jest jako napad ComestK 258b; nota incidencia, točíš napadowe ComestC 19a (~S, nápadové znamenie ~K); a to, co jest bylo praveno o Filipovi a o Eunuchovi, to jest bylo jako napadem ComestC 360a (~K, ~S) quasi incidens fuit. Jen v Comest. – Srov. úpad, nápadový

Srov. nápast

Ad 1: za lat. impulsus stč. též přítok; za incursus též náběh, pótka, příběh, útok. – Ad 2: za lat. momentum stč. též čásek, chvilka, okamžie, přichvíľenie. – Ad 5 a 6: za lat. successio stč. též nadstúṕenie, nástupničstvie, otúmrt; za devolutio též otkázanie. – Ad 7: za lat. incidentia stč. též vpadené věci (SlovKlem 54a), přihodilé věci n. vpadlé věci (SlovOstřS 84): podle B. Havránka zde může jít o mimochodem utroušenou poznámku sdělující okamžitý nápad (srov. nápada nápadní 5)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


nápad, -a, -u, masc. Napadení, Anfall: David pobil osm set mužóv jedniem napadem Kruml. 40b. — Dědění, dědická posloupnost, Erbfolge, successio; dále právo děditi, Successionsrecht, Anfall; a také statek, který po smrti něčí na jiného spadne, Fallgut: když na n napad přijíti má ODub. 33; napad králóv ODub. 76; právo královo děditi, když nebylo dědiců přirozených. Heimfallsrecht des Königs; nápad na krále jde, když co drží bez odporu a umře a žádnému nic nezapíše ČelNál. X, 15; o brání odmrtí neb nápadóv odumrlých věcí HusE. 3, 191; (lidé by) sě otmrtí a nápadóv varovali HusE. 3, 192; (kteří toto panství) buďto napadem nebo prodáním nebo směnú držěti budú List Jič. 1440; syn dielný, bera se na jiné právo od otce svého, ztratí napady Pr. pr. 252; dcera měštěnína, když jest vydána na jiné právo, nemá napadu t.; na koho jmá jíti napad, když děti mrú před lety t.; nemá jíti napad na máteř, ale s dietěte na dietě t.; o právu napadu dědinného successionis hereditariae Comest. 100a; napad devolutio MamF. 87b; aby ztratil své dědictvie i všechen svój nápad, kterýž by kolivěk v českéj koruně měl ČelMěst. I, 192; o nápadích věnných: jsúc po muži svém žena sebe mocná muož věno své komu chce dáti Tovač. kap. 143; statek poručil manželce s dětmi na rovnej díl s nápadem s umrlého na živého zuostalého Kol.CC 16a (1531); v tom (případě) nápad s mrtvého ne na živého zóstalého, než na krále přicházie VšehJir. 173.; nápad statku sirotčieho po jeho (t. j. sirotkově) smrti móž poručníku král hned při poručenství spolu dáti VšehJir. 251; každý napad, kterýž na královskú Milost přijde VšehK. 14a. — Náhoda, Zufall: napadem se jest přihodilo casu Kladr. I. Reg. 6, 9. Glossa, incidentia; toto jsú napadowe řěči Comest. 27a (nadpis glossy); napadowe tuto t. 38b; tuto znamenaj napady t. 3b; tuto napadowe jsú t. 35a.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


nápad m. napadení, přepadení, útok; událost, zvl. nepříjemná; dědický nárok; dědictví, odúmrť; nápadem adv. náhodou, náhodně
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


nápad m. (čeho) = právní nárok (nač), právo dědické, dědictví
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).