nález | StčS | GbSlov | MSS |

nález, -a/-u m.; k nalézti

1. čeho nalezení, zjištění, poznání: Nalez znamenie k narození dietěte [nadpis návodu k vyhledání vhodného znamení] Hvězd 45a

2. (čeho [nového]) vynález, vynalezení, objev: slušie li městu kterému měniti často ustavenie předkóv pro nalez ustavenie lepšieho? GuallCtnostK 150b pro melioribus legibus instituendis; to [pršení] bieše [král perský] také chytrým nalezem přivedl PasKal K7b (nalezením ~MuzA, ~KlemA, ~Tisk) per subtiles … ductus; ktož … sprostnost života člověčieho nalezem měr a vah proměnil v chytrost BřezSvět 3b

3. relig. výmysl, smyšlenka, ustanovení Písmem neopodstatněné: kažte všemu stvoření, ne básní ani kterých nalezow nových pro lakomstvo, pro pýchu…‚ale pravdu boží WaldhPost 83b; ale zhynuli sú [židovská knížata] ve všech svých naleziech, což sú proti nie [víře Kristově] vymýšleli ŠtítMuz 85a (nálezcích ~Sáz); jiní lidští národové blúdieť…jdúce ve tmě nalezow lidských ŠtítBarlB 177 (nálezkuov ~K); nového nálezu střez sě jako jedu, kterým tělo božie z kalichu ďábelsky radie přijímati lidé ArchČ 3,300 (1418); i nejdětež v tom lidskými nalezy a z dítek nedělajte sobě pavézy NaučRod 610; a že to [očistec ap.] nalez jest lakomství kněžského SilvKron 40a inventum

4. bibl. rozhodnutí, chtěný (vědomý) skutek, čin, zvl. špatný: bože, ty si lítostiv byl jim a mstě všech nalezow jich BiblLit Ps 98,8 (var. v. nalezenie 5) adinventiones; vymyšlení nalezowe jich BiblLit Os 7,2 (nálezkové ~Pad, ~Praž, myšlenie ~Ol) adinventiones; adinvenciones nalezy MamKapR 61a (Is 12,4: var. v. nalezenie 5); podlé cest tvých a podlé nalezuow tvých súditi budu tě BiblPraž Ez 24,14 (~Lit, podlé nálezkóv ~Pad, podlé nalezení ~Ol) iuxta adinventiones

5. jur. (čí [právní autority] čeho, oč) nález, ustanovení, rozhodnutí právní povahy (něčeho, o něčem); [o příčině pře] soudní zjištění; [sboru] usnesení; [o rozsudku] výnos: aby na súdě o nález ran odevřených …práva požievali města Nového Plzně CJM 4/1, 167 (1378); aby tvým [Paridovým] súdem i nalezem ta sváda byla rozdělena TrojA 43b tuo iudicio; tázáchu nás po dvakrát…, chceme li podniknúti nalez jich výpovědi SolfA 107b; panský nalez DubA 10b; iuxta sententia vasallorum podle manského nalezu SSL (LibVasCrems III, 18a; 1405); tento svatý zbor…kniehy jeho [Viklefovy]… tiemto věrným nalezem odsuzuje a potupuje AktaKost 15a perpetuo decreto; nalezuow ot horníkuov starých potvrzujeme PrávHorS 137b inventiones; přísežní nalezem vynášejí den s hodinú býti příhodné na soudě sedění PrávHorS 162a sententiant; nalez neb úsudek konečný jestiť ten, ještoť koná při, vedlé spravedlnosti přisuzuje neb odsuzuje požádanie PrávHorM 52b (ortel ~S) definitiva sententia; páni chtí nález učiniti Půh 2,224 (1412); nálezem ortele našeho pravého vyřkli jsme ArchČ 28,28 (1445); nález konšelský ArchČ 14,18 (1446); že jéj…nalez a konec státi má o jejie dědičství PrávOpav 1,46 (1447); podlé nalezu pravdy královské a městské ChelčSíť 93a; ipsorum expertacionibus nalezuow ProkPraxD 117b; na to jsú zemané našli nalez PrávOpav 1,54 (1451); purgmistr a konšelé… nálezem svým ortelným jsú nalezli ArchČ 15,544 (1451); když na hradě v súdu zemském stane se pány nález o zápisy, jimižto se sbožie zapisují…, tehdy také v tomto súdu to podle téhož nálezu bude súzeno ArchČ 37,710 (1461); nálezové, vajpovědi a rozkazové jsou vloženi a vepsáni do těchto registr ArchČ 10,467 (1497); Nalezowee pánóv ZřízVlad g2a decreta dominorum; oni proti takovému již pravenému nálezu a obyčeji loktem a váhú prodávali jsú TeigeMíst 1, 34 austragen; ║ aby pod omluvú a přikrytím slušného nětco neslušného nebylo učiněno, a aby pro takové nové nalezy naše hory nebyly opuštěny PrávHorK 8b (nálezky ~S, ~T, ~M) propter tales novas adinventiones pochybená rozhodnutí; a on [pohnaný] mi toho s jinými tovaryši svými úředníky zemskými v nález nepoložil a v tom mě před pány obmeškal Půh 6,168 (1481) do register nálezových (srov. nálezový)

6. gram. doklad, vybraný příklad: exemplum nalez KlarVokF 19 (De grammatica); exemplum nalez SlovKlem 1a

Srov. nálezek, nalezenie

Ad 5: za lat. sententia stč. též dosúźenie, otsudek, posúźenie, právo, přísudek, rozeznánie, rozkázanie, rozsudek, rozsúźenie, súd, súźenie, úsudek, usúźenie, zápověd; za decretum též přikázanie, ustav́enie, vyřčenie, zjednánie, zřieźenie. — Ad 6: za exemplum též podobenstvie, příklad, naučenie; srov. Fr. Jílek, VKČSN 1950, 4, 12 („věc vybraná“), B. Byba, LF 1963,178

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


nález, -a, -u, adinventio: podlé cest tvých a podle nalezuow tvých súditi bude tě pán iuxta adinventiones tuas Pr. Ezech. 24, 14; výpověď právní, Rechtsspruch, sententia: podlé nalezu konšelského Pr. pr. 261; nález panský, nález soudu panského, zemského: panſky nalez má bez dalšieho otvolánie držán býti ODub. 9; panſky nalez má držán býti bez otpory t. 64; panſky nalez za starých pánóv velmi držán byl a prvé by sě musilo mnoho zlého státi, než to, což páni nalezli, by přěd sě nešlo t. 56; ktož přes nález panský pohání ČelNál. XVIII, 59. — nalez exemplum SlovKlem. 1a.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


nález m. vynález, objev; výmysl, smyšlenka, ustanovení neopodstatněné Písmem; rozhodnutí, čin (zvl. špatný); soudní nález, zjištění, rozhodnutí, usnesení: podlé nálezu pravdy královské a městské
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).