| ESSČ | GbSlov | MSS | ŠimekSlov |

, kého m., , f., , kého n. pron.

si, kéhosi m., kási, kési f., kési, kéhosi n. pron.

ž, kéhož m., káž, kéž f., kéž, kéhož n. pron.

1. interog. , ja

2. ve větě zvolací ja; vyjadřuje velkou míru toho, co je označeno substantivem

ve funkci interj. črt k čertu; vyjadřuje překvapení, údiv ap.

3. relat. který, ja

4. relat. abs. co; ké – ké (– ké) který – který (– který), ja – ja (– ja)

5. indef. něja

K významu lexému v. J. Bauer, Vývoj českého souvětí, s. 160, 244. Sr. ja, , ka,

Autor: Kateřina Voleková

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.25, citován stav ze dne 23. 7. 2024).

 


, pronom., který, ja, welcher, was für, qui, qualis; stsl. kyj qualis, z kъ-jь. — Ja je črt neb ky veles aneb ky zmek tě proti mně zbudil Tkadl. 24b. Jest pilné poznati, ka j’ cěsta pravá a ké nepravá Štít. ř. (v řeči o sv. Tomě), key hřích Blah. 268. keyž čert se tam nadírá Solf. Jg. — ká lichota, kau lichotu Blah. 268. W kuz hodinu zapovědného ovoce sniete, smrtí umřete Pass. 174; w kuz hodinu Krist. 7b. W ku dobu zloděj přišel EvVíd. Luk. 12, 39. Jakož w ka doba vizi BrigF. 22, t. j. v ká doba (plur., srov. doba). — Vědě, ež si na to myslil, ke czye tělo PassKlem. 161b, t. j. ké čie tělo (které z těl nalezených jest čí). Maria vece: Mój synu žádúcí, ke svéj choti dáš vítanie? Však vieš, ež jest… to vše naplnila, což s’ jiej kolvěk rozkázal Kat. v. 1017. Poznaj, ke ť jest slovo škodlivé Hug. 303. Neutr. skleslo v absolutivum, v. ké.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


zájm. který, ja
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


pron. = který
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).