Anna z Litoměřic: [Dopisy]

Národní archiv České republiky (Praha, Česko), sign. APA I 35/4, C 121/5 H, karton 2115, 9 f. Editor Hejdová, Tereza. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[IV'1r]číslo strany rukopisu

Osvícené kníže a nejduostojnější v Bohu[r]Bohu] Buohu otče pane, pane arcibiskupe pražský, pane mně poníženě nejmilostivější. Vaší knížecí Milosti na Pánu Bohu[s]Bohu] Buohu všemohoucím modlitbami svými nehodnými se vší pokorou dlouhověkého zdraví, šťastného zpravování za dlouhá léta žádati nepřestávám i s konventem svým etc.cizojazyčný text

Vaší knížecí Milosti psaní v známost jest mi uvedeno, co v sobě i žádost velebného kněze Jeronýma, provinciála řádu svatého Františka, obsahuje, sem vyrozuměla, kterak velebný pan provinciál toho by (aby lepší hospodyni abatyši kláštera svaté Panny Kláry v městě Olomúci opatřen, nežli jest) býti ráčil, proti kderéžto žádosti Vaší knížecí Milosti svou nedostatečnost a nemožnost oznamuji, že v konventu našem pana Kateřina, jsouc již poněkud nedostatečná a věku sešlého, takovou práci neb ouřad k zpravování jí k sobě přijíti možné není. Tolikéž také že v těchto předešlých letech až posavad neb rodných k klášteru našemu pro mnohé nedostatky k velikým dluhuom sme zašli. A ona, panna Kateřina, drahou summucizojazyčný text peněz u dobrých lidí vyjednavši se vzdlužila a tu také platiti a vyvazovati má. A kdyby v té věci a závadě na jiné panny hledíno a nastoupeno býti mělo, ten klášter k spuštění ano i jiné mnohé potřebné věci k zmenšení a do větších dluhuov i k chudobě bychme přišli. Nebo s konventem nemálo jsouce sobě všickni nápomocní dosti činiti máme. A kdybychom jakého ouředníka jmíti a chovati měli, možnost naše přitom není, aniž odkud jsouce prví dlužni, čím platiti. Již tak sami se zpravujíc, opatrovati musíme. A protož Vaší knížecí Milosti poníženě a pokorně na vší poníženosti prosíme, že na nás toho dopouštěti, [IV'1v]číslo strany rukopisuaby jinej klášter opatrován býti a tento náš hynouti měl. Vaše knížecí Milost protahovati neráčí, ale panny Kateřiny již od mladosti až do této sešlosti s námi při sprostném a zvyklém zpravování milostivě zuostaviti a zanechati ráčíte. V tom ve všem Vaší knížecí Milosti v Pánu Bohu[t]Bohu] Buohu Otci k milostivé ochraně a opatření poníženě činíme.

Datum v klášteře tejneckém v pondělí po neděli postní Oculicizojazyčný text[13]3. neděle před Velikonocemi, léta Páně tisícého pětistého vosmdesátého pátého.[14]25. března 1585

Vaší knížecí Milosti, poslušně

Anna, abatyše kláštera tejneckého etc.cizojazyčný text

[IV'2r]číslo strany rukopisu[15]prázdná strana

X
rBohu] Buohu
sBohu] Buohu
tBohu] Buohu
133. neděle před Velikonocemi
1425. března 1585
15prázdná strana
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 10 měsíci a 19 dny; verze dat: 1.1.23
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).