Anna z Litoměřic: [Dopisy]

Národní archiv České republiky (Praha, Česko), sign. APA I 35/4, C 121/5 H, karton 2115, 9 f. Editor Hejdová, Tereza. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[II'1v]číslo strany rukopisuVašim Milostem oznámí podle práva, aneb jakž ste koli vložiti a poručiti ráčili prokazovati, já všeckno to sem předešle oznamovala i oni oznamovati budou. Chci dostatečně pokázati, tak, že na tom žádného bohdá nedostatku míti neráčíte, s tím se Vaším Milostem poroučím.

Dán v Tejnci v sobotu před svatým Kryšpínem léta etc.cizojazyčný text 71.[10]20. října 1571

Jeho Milosti císařské, věrně poddaná

Anna, abatyše kláštera tejneckého

[II'2r]číslo strany rukopisu[11]prázdná strana

[II'2v]číslo strany rukopisu

Ponížená zpráva ode mne, Anny z Litoměřic, abatyše kláštera tejneckého

[III'1r]číslo strany rukopisu

Vašim Milostem, vysoce urození páni, páni místodržící Jeho Milosti císařské Království tohoto českého etc.cizojazyčný text

Ačkoli sem předešle na stížnost kněze Havla, faráře radonického, odpověd dávala panu administrátorovi, které do mne má, že bych měla dáti pobrati vobilí z dědin fary vrbenské jemu náležející. Ale poněvadž se vždy v tom upokojiti nechce, Vašim Milostem oznamuji, co na [to]text doplněný editorem hodnověrní lidé osadní té fary vrbenské oznamují, i také když by komu přišlo, že smějí na své svědomí i přísahu přijíti, že kněz Havel, když jest se do Vrbna na faru dostal, přistoupil k vobilí vozimnému i jarému vositýmu zouplna při času sv. Jiří. Nad to pak výše že jest i vobilí v stodole v slámě našel a žádný jemu překážky nečinil. A poněvadž jest jemu odpuštění s té fary dosti časné dáno a on přes to z jeři[12]tj. z jara vsil na pole farní obilí. Sami račte povážiti, že podle takové, osadních lidí dobrých a nám hodných správy žádná křivda se knězi Havlovi neděje, že to obilí, na které se potahuje, jemu nenáleží a toho užíti nemá. Poněvadž každý kněz, když se z fary stěhuje, má tak vosení odstoupiti, jak a k čemu jest přistoupil. Tak také jest i on, kněz Havel, povinován[o]povinován] powinowat byl, zvláště pak v toliku létech opustivši velmi faru na stavení, aby tím obilím, co by se za ně utržilo, ta

X
opovinován] powinowat
1020. října 1571
11prázdná strana
12tj. z jara
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 10 měsíci a 19 dny; verze dat: 1.1.23
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).