Anna z Litoměřic: [Dopisy]

Národní archiv České republiky (Praha, Česko), sign. APA I 35/4, C 121/5 H, karton 2115, 9 f. Editor Hejdová, Tereza. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[I'1r]číslo strany rukopisu

Modlitbu svú vzkazuji, duostojný a velebný pane otče, mně v Pánu Bohu[a]Bohu] Buohu milý, zdraví i jiného všeho dobrého, toho Vaší Milosti věrně ráda přeji s konventem svým.

Při tom Vaší Milosti oznamuji, že dnes byl u nás byl ten Vlach z Prahy z[b]Prahy] ſ prahy vod svatého Jakuba[1]konvent minoritů ve Starém Městě pražském, kterýž chtěl by náš klášter spravovati. Kterýž žádal jest toho na mně tolikýž i na konventu mým, abych jemu dala sepsaný registra, což důchodův a platův k tomu klášteru máme. Že je má odeslati do Vlach, že jest se na to tak správu dával, vyručil vod toho staršího ve Vlaších, aby mohli věděti, kam se který peníz obrací. I dala sem tu odpověd jemu, že já od něho žádného poručenství nemám, nežli toliko od Jeho Milosti knížecí, pana arcibiskupa[2]Antonín Brus z Mohelnice. I dal mi zase tu odpověd, že pan arcibiskup tu žádný moci nemá a že jemu tu nic nenáleží, než toliko že jest on, ten Vlach, na to ustanoven vod vrchnosti své. I můj milý pane otče, za to Vaší Milosti prosím, že s Jeho Milostí knížecí, panem arcibiskupem, o tom[c]tom] to ráčíte rozmluviti a na to se poraditi, mám-li to učiniti a to sepsáno dáti. Nebo sou v klášteře našem panny některý vod štyřiceti let a nepamatují toho, aby který prelát vod svatého Jakuba toho žádal, aby mu takový věci měly sepsány a dány býti. Nýbrž snad bych to učinila proti Jeho císařské[d]císařské] cziſarzke Milosti, súc mi komora, že bych jí měla do cizích zemí své důchody sepsaný posílati, že mi se toho nezdá učiniti, protož Vaší Milosti velice prosím, že s Jeho Milostí ráčíte o tom[e]tom] to rozmluviti a, což Jeho Milost ráčí vám za odpověd dáti, za to prosím, když zase domův, dá-li Pán Buoh, ráčíte přijeti, že mi neprodlívajíc ráčíte psanú odpověd poslati. Má býti poslu zaplaceno, neb mám jemu odpověd zase dáti na svatú pannu Kateřinu[3]25. listopadu 1567. Taky Vaší Milosti toto oznamuji, že jest to mluvil před naším kaplanem, knězem Petrem, jestliže jemu nebudu chtíti toho sepsání dáti a jeho poslúchati, že chce jinú abatyši do našeho kláštera dáti, o čemž by bylo mnoho psáti, jak jest mnohé řeči mluvil, že toho neumím Vaši Milosti vypsati. S tím milost Boží[f]Boží] Buoži rač

X
aBohu] Buohu
bPrahy] ſ prahy
ctom] to
dcísařské] cziſarzke
etom] to
fBoží] Buoži
1konvent minoritů ve Starém Městě pražském
2Antonín Brus z Mohelnice
325. listopadu 1567
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).