Dorota z Krumlova: [Dopisy, Svatý Jiří na Pražském hradě]

Národní archiv (Praha, Česko), sign. AZK 2570, SM B45/5/3, 15 f. Editor Hejdová, Tereza. Ediční poznámka

Při vzniku práce byly využity zdroje Výzkumné infrastruktury pro diachronní bohemistiku (RIDICS, <http://vokabular.ujc.cas.cz>).

[1]SM B 45/5/3

[I'1r]číslo strany rukopisu

Nejnepřemoženější velikomocný volený římský císaři a český etc.cizojazyčný text králi a pane, pane náš nejmilostivější.

Vaší císařské Milosti poníženě oznamuji, že sou mně a konventu mému poddaní z městečka Třebnic, klášteru mému příslušející, skrze osoby prostředku svého ke mně vyslané, mne poníženě žádajíce, abych se za ně k Vaší Velebnosti císařské s konventem svým přimluvila. Tak, jakž z dopuštění božího léta 65. zlým povětřím, dvojím krupobitím, jim prvé u nich v takové velikosti neslýchaným, škoda znamenitá, jakž na vinicích, tak také i na dědinách, se stala, jichžto ponížené prozby vedlé skutku v pravdě poznalého slušně oslyšeti nemohouce. Vaší císařské Milosti poníženě na místě jejich žádajíc, za ně se přimlúvám a prosím, že k jich soužené prozbě[a]prozbě] prozdie se milostivě nakloniti ráčíte, aby dotčení Třebenští těch daní sněmem podlé svolení vyměřeného, totiž berně pivovarní[b]pivovarní] pipowarni, anebo posudního do tří let od léta svrchu jmenovaného aby mohli prázdni bejti. A nemohlo-li by do tří let ale kvartálově zadržány, aby jim mohly prominúti bejti. A Vaši císařskou Milost Pán Bůh všemohúcí jinou stranou hojně naděliti ráčí, neb v takovém dopuštění božském na statečkách svých velikou škodu sou vzali. Za milostivou a laskavou odpověď Vaší císařské Milosti poníženě s konventem svým prosím.

Vaší císařské Milosti věrně poddané Dorota z Krumlova, abatyše kláštera svatého Jiří na Hradě pražským, na místě všeho konventu.

[I'1v]číslo strany rukopisu

Jeho císařské Milosti ponížená suplikací od nás, Doroty z Krumlova, abatyše, i všeho konventu kláštera svatého Jiří na Hradě pražském.

X
aprozbě] prozdie
bpivovarní] pipowarni
1SM B 45/5/3
2AZK 2570
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).