Adam z Veleslavína, Daniel: [Předmluva ke Kalendáři historickému z roku 1590]

Praha: Adam z Veleslavína, Daniel, 1590. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. 54 S 810, p2r–p3r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

E-edice byla připravena díky podpoře programu Strategie AV21 s názvem Anatomie evropské společnosti – historie, tradice, kultura, identita.

<<<10<p2rp2vp3r>>10>>
Skrýt ediční aparát

[p2r]číslo strany rukopisu

Slovoutné a mnohovzáctné poctivosti panům purgmistrům a radám i starším obecním Starého, Nového i Menšího Měst pražských slavných, panům, přátelům a krajanům mně laskavě příznivým a milým.

Které a jak důležité příčiny k tomu mne přivedly, slovútné a mnohovzáctné i vznešené poctivosti páni Pražané mně obzvláštně a laskavě přízniví a milí, abych tento Kalendář historický, kterýž jsem s velikou bedlivostí a prací sebral a s větším nákladem vůbec vytisknouti dal, Vaším Milostem připsal, vidí mi se za potřebné, abych hned s počátku v předmluvě nětco toho krátce a střídmě dotekl. Nebo nejsou mi neznámí postranní a nepraví soudové mnohých lidí, kteříž cizí spisy a řeči rádi na jinou stranu vykládají, nežli bylo míněno, a ničehož za dobré a hodné nesoudí, což by od nich samých nepošlo; ačkoli ani v mé, ani v žádného smrtedlného člověka moci není pomluvačům a utrhačům třebas nejlepších věcí usta zacpati, mnohem pak méně všechněm se slíbiti aneb k zdravému smyslu a upřímému úmyslu je přivesti. Jestližeť jsou lepší a slavnější trpěti musili, aniž já se jim bez pochyby nevyhnu. Ale jednohokaždého, i mne v předsevzetí tomto těší dobré svědomí, kteréž se zlé pověsti nebojí a upřímému srdci za sto tisíc svědků stojí.

První tedy příčina této práce mé pod slavným jménem Vaších Milostí vydání jest ta, že jsem přirozený měštěnín aneb rodič Velikého Města Prahy, v němžto otec můj milý dobré paměti Štěpán Adam mlynář před lety bez mála padesáti se osadiv a řemeslem svým slouže panům Pražanům všech tří měst Pražských, mnohá dobrodiní od nich přijímal a v živnosti své vždycky dobrotivě a milostivě fedrován byl. Čehož poněvadž i já vedlé něho nemohl jsem nežli též účasten býti, anobrž podnes ještě přívětivou lásku a náklonnost Vaších Milostí k sobě vskutku poznávaje, nemohu jinák souditi, nežli že jsem tim povinen, abych na místě otce svého i svém vlastním nějakého znamení, ne tak odměny, ale vděčnosti k Vaším Milostem a městům těmto jako vlasti své přirozené a milé dokázal, a zase, v čemž bych mohl, jako matce své, kteráž mne na svět vyvedla, vychovala, vyučila, živností opatřila a ještě posavád míle opatruje a chová, jakoužtakouž službu vděčnou ku poctivosti a pochvale její učinil. Nebo jak by mno[p2v]číslo strany rukopisuho

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 5 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).