Adamová z Aventinu, Anna: Předmluva k Cestě života…

Praha: Adamová z Aventinu, Anna, 1600. Strahovská knihovna (Praha, Česko), sign. BX VII 37, A2r–A5v. Editor Černá, Alena M. (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.). Ediční poznámka

E-edice byla připravena díky podpoře programu Strategie AV21 s názvem Anatomie evropské společnosti – historie, tradice, kultura, identita. Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2023062).

Edice vznikla s podporou dlouhodobého koncepčního rozvoje Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., RVO: 68378092.

<<<10<A2r–A3rA3v–A4vA5r–A5v>>10>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[A2r]číslo strany rukopisu

Urozenému panu Janovi Labounskému z Labouně a na Klášteře Hradišti nad Jizerou, panu příteli i kmotru mému milému a již ochránci ke mně, siré vdově, láskou křesťanskou přívětivému.

Jaké bylo a jak dověrné přátelství mezi vámi, můj zvláště milý pane kmotře i laskavý ochránce, a dobré paměti M. Danielem Adamem z Veleslavína, panem manželem mým nejmilejším, toho netoliko já jsem nejpovědomější, nýbrž i jiní mnozí, zvlášť dověrní přátelé a domácí víry, to dobře znají. Nebo kdy jste koli se uptali nějakého spisu, buď před mnoha lety vytlačeného, aneb psaného, je[A2v]číslo strany rukopisušto by se vstahoval předně ke cti a chvále Boží, potom k rozhojnění čistého náboženství a tak k spasení věrných duší v lidu křesťanském, vždycky jste pana manžela mého toho všeho upřímně účastna učinili; a on na druhou stranu týmž přátelstvím vám se toho odměniti věrně usiloval. Pročež také k nám i k domu našemu mnohými dobrodiními lásku křesťanskou skutečně jste prokazovali, jakž tomu všemu dotčený pan manžel můj vůbec hodnověrné svědomí vydal v té předmluvě, kterouž vám před lety 13 knížku o hospodářství připsal a dedikoval. Ale já za nejvěrnějšího svědka takového přátelství pokládám nejposlednější psaní váše, jehož datum jest na Klášteře Hradišti v outerý po památce sv. Luká[A3r]číslo strany rukopisuše, evanjelisty Páně, léta etc. 99. již minulého,[1]tj. 19. října 1599 an právě toho času můj nejmilejší manžel podlé jistého uložení Božího již v domě svém a mém umrlý ležel. Kteréž psaní já pilně chovám i je s jinými potřebnými věcmi dítkám svým, popřeje-li mi toliko Pán Bůh nebeský tak dlouhého zdraví, dochovám, aby potom, přijdouce k letům svým dospělým, věděli se k vám jak s náležitou uctivostí chovati.

V témž zajisté psaní tužebně a horlivě naříkáte, že již nemnoho takových přátel máte, kteříž by mému nejmilejšímu manželu v dověrnosti a upřímnosti podobní byli a usta s srdcem opravdově srovnalá měli, poněvadž již věk jakýs divný nám nastal, s jinými mozky a novými mravy aneb obyčeji, velice vzdálený od

X
1tj. 19. října 1599
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).