ze Všehrd, Viktorin Kornel: Předmluva ke Knihám svatého Jana Zlatoústého O napravení padlého

Plzeň: Bakalář, Mikuláš, 1501. Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. 25 F 2, A1r–B1r; I2v–I4r. Editor Černá, Alena M. (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.). Ediční poznámka

Edice vznikla s podporou dlouhodobého koncepčního rozvoje Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., RVO: 68378092.

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2023062).

[A1r]číslo strany rukopisu

Viktorin ze Všehrd na miestě najvyššieho písaře Královstvie českého ctnému[a]ctnému] Cztemu a nábožnému knězi Jírovi, faráři kostela Matky Božie na Lúži, pozdravenie.

Uložil si mi, kněže Jíro, ať bych knihy Zlatoústého, velikého učitele viery křesťanské, O napravení padlého v náš jazyk český přeložil. Já, kterýž sem přivykl ne sobě, ale jiným živ býti, tvému uložení, ačkoli dosti tvrdému a nesnadnému, všeho jiného však odloživ, k tomu sem mysl svú obrátil a o to sem se pokusil, abych dosti učiniti mohl, aby tento úžitek naučenie svatého, kterýž jest od toho znamenitého učitele dáním božským mezi lidi vyšel, skrze tě i jiným mnohým, kteříž viery pravé hledají, k zprávě a napravení mohl přijíti. Aby netoli[A1v]číslo strany rukopisuko Řekové a Latinníci, ale také i Čechové a Slováci řečské učitele[b]učitele] vcžitelee k vzdělání viery křesťanské a upevnění mohli čísti, čtúc rozuměti, rozumějíc po tom naučení choditi, až by k nesmrtedlnosti, kteráž jest viery odplata, došli. A ač si mi dal na vuoli, abych nebo O duostojenství kněském knihy téhož učitele, neb O napravení padlého, kteréž by mi se zdálo, jedny ze dvojích v českú řeč obrátil, radějie sem však k vyložení těchto nežli oněch přistúpil. Neb ony k řiedkým, ale tyto ke všem zřie. Ony kněžím jsú toliko, ale tyto i kněžím, i nekněžím učitečné, neb i kněžie tak brzo jako lajci padnúti mohú, a padnú li, tiež mnohem [A2r]číslo strany rukopisunež lajci padnú. Aniž chci, aby ktož koli titul a nápis těchto knich čísti bude, O napravení padlého, o pádu prvnieho člověka Adama rozuměl, v němž všichni lidé, žádného nevynímajíc, padli jsú. Ani o pádu pohanuov, kteříž od poznánie Boha nesmrtedlného a od ctěnie[c]ctěnie] čtienije neb služby jeho, neb sú i oni s prvu známost Boha měli, k bohuom slitým, řezaným, rytým a němým odvrátivše se, padli. Ale o pádu toho, kterýž vieru křesťanskú přijav, v nedóvěru, a z té v nepravosti, z těch pak potom v potupu a v zúfalstvie upadl jest. Takového pádu, té klésky tuto Zlatoústý lituje. A od nedóvěry a hřiechuov i od zúfalstvie odvodě, k vieře, naději a

X
actnému] Cztemu
bučitele] vcžitelee
cctěnie] čtienije
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).