[Bible olomoucká, Markovo evangelium]

Vědecká knihovna v Olomouci (Olomouc, Česko), sign. M III 1/II, 186v–196r. Editoři Svobodová, Andrea, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku) a projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

<<<10<186v187r187v188r188v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Počínají sě čtenie svatého Marka

Mc1,1 Počátek čtenie Jezukrista, syna božieho. Mc1,2 Jakož jest psáno v Izaiáši proroku: Aj toť, pošli anjela mého před tvým obličejem, jenž zpósobí cěstu tvú před tobú. Mc1,3 Hlas volajícieho na púšti: Zpósobte cěstu hospodinovu, jisté čiňte jeho stezky. Mc1,4 Byl jest na púšti Jan, křtě i kážě křest pokánie na otpuštěnie hřiechóv. Mc1,5 A vycháziechu k němu všichni Jeruzalémští i vešken kraj židovský a křtiechu sě ot něho v řěcě Jordánské, zpoviedajíce sě svých hřiechóv. Mc1,6 A bieše Jan oblečen srstmi velblúdovými a motovúz kožěný na jeho ledvích a jědiešě štěvík a stred lesní. Mc1,7 A kázáše a řka: „Přijde po mně silnější mne, jehož nejsem dóstojen rozvázati řeménka jeho obuvi. Mc1,8 Já vás křtím u vodě, ale on vás [bude]text doplněný editorem křtíti v dušě svatém.“

Mc1,9 I sta sě v těch dnech, že přijide Ježíš z Nazareta galilejského i křti sě ot Jana v Jordáně. Mc1,10 A inhed vystúpiv z vody, uzřě nebesa otevřena a ducha svatého jako holúbka sstupujícieho a ostávajícieho na něm. Mc1,11 A hlas stal sě s nebes a řka: „Ty jsi mój syn zmilelý, v tobě mi sě slíbilo.“

Mc1,12 A inhed duch jej zahna na púšti. Mc1,13 I bieše na púšti čtyřidcěti dní a čtyřidcěti nocí a pokúšieše jeho satan. I bydléše s zvieřaty a anjelové jemu slúžili.

Mc1,14 A když by Jan zrazen, přijide Ježíš do Galilee, kážě zvěstovánie královstvie nebeského Mc1,15 a řka, že sě jest doplnil čas a přiblížilo sě královstvie božie, kajte sě a věřte kázaní. Mc1,16 A tak jda podlé moře Galilejského, uzřě Šimona a Ondřeje, bratra jeho, mecíce sieti v moře, nebo biešta rybářě. Mc1,17 I vecě jima Ježíš: „Poďta za mnú, učiním vás rybářě lidské.“ Mc1,18 A inhed ostavivše sieti, jidešta za ním. Mc1,19 A otšed odtud maličko, uzřě Jakuba Zebediášova a Jana, bratra jeho, ani skládáchu sieti v lodí, Mc1,20 a inhed zavola jich. A ostavivše otcě v lodí s otroky, jidešta po něm.

Mc1,21 I vjidechu do Kapharnaum. A inhed Ježíš všed do školy v sobotu, učieše jě. Mc1,22 I diviechu sě jeho učení. I učieše jě jakožto jmajě moc, ne jako jiní mudráci. Mc1,23 I bieše v jich škole člověk s duchem nečistým, jenž zvola Mc1,24 a řka: „Co jest tobě do nás, Ježíši Nazaretský,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).