Marek Janosik-Bielski, Michal L. Hořejší, Blanka Hejtmánková, Jindřich Kout

Výbor ze staročeské prózy

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha 2014

Produkce: Marek Janosik-Bielski

Zvuková režie: Dominik Štorek, Michal L. Hořejší, Daniel Šubrt

Hudba:

Kompletní audiokniha ke stažení

 • ve formátu OGG: OGG
 • ve formátu MP3: MP3
 • ve formátu WAV: WAV

Staročeské písemnictví tvoří významnou část české literatury. Vydávání děl z období středověku ve formě knižní bylo v poslední době doplněno i edicemi elektronickými (dostupnými např. prostřednictvím internetu nebo ve formě e-knih). V omezené míře se tento typ literatury již dříve dostával ke čtenáři i v podobě audiozáznamů (nejprve na gramofonových deskách, magnetofonových kazetách atp.). V nejnovější době je možné využít i digitálních záznamů.

Při řešení projektu č. DF12P01OVV028 Informační technologie ve službách jazykového kulturního bohatství (IT JAKUB), který je financován v rámci programu Národní a kulturní identity Ministerstvem kultury ČR, připravil tým pracovníků z oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR audioknihu s nahrávkami ze staročeské prozaické tvorby. Tento úkol byl veden pracovníky ÚJČ Mgr. Markem Janosikem-Bielským a Mgr. Michalem L. Hořejším. Ke spolupráci jsme přizvali PaedDr. Blanku Hejtmánkovou, pedagožku z Konzervatoře Plzeň, a herce Jindřicha Kouta, kteří staročeské texty načetli. Technické zázemí a odbornou pomoc nám poskytla Fakulta elektrotechnická ČVUT, jmenovitě Ing. Dominik Štorek.

Vytvoření audioknihy se staročeskou prózou považujeme za počin testovací, neboť chceme ověřit postupy, výhody i nástrahy produkce takového typu audioknih a zároveň také zájem uživatelů o zvukovou formu prezentace staročeské literatury. Předpokládáme, že audioknihy se staročeskými texty se mj. využijí při středoškolské či vysokoškolské výuce a že mohou sloužit i lidem, kteří trpí poruchou zraku.

Nemáme v úmyslu připravovat kompletní „staročeskou audioknihovnu“, nýbrž jen prozkoumat možnosti této formy šíření staročeské literatury. Pro začátek jsme zvolili přibližně hodinový záznam ukázek z jedenácti prozaických děl 14. a 15. století. Nejedná se o výběr reprezentativní; přednost jsme dávali památkám, jejichž elektronické či knižní edice vznikly na našem pracovišti. Je pravděpodobné, že podobné výbory za účelem prozkoumání možností později připravíme i pro jiné okruhy staročeské (příp. mladší) literární tvorby – např. pro veršované skladby. Pokud se naše zkušební staročeské audioknihy setkají s vlídným přijetím a pokud naše pracovní i jiné kapacity dovolí, bude možné připravit i audioknihy kompletních děl ze starší české literatury.

Zvukovou realizaci podoby staročeského jazyka stavíme na našich představách o rekonstrukci staročeské výslovnosti a zvukové stránky staročeštiny vůbec. Výzkum této oblasti starého jazyka je velmi obtížný a literatura o něm mimořádně nečetná. Vzhledem k faktu, že většina prezentovaných textů spadá svým vznikem až do 15. století, nebereme v úvahu specifické výslovnostní rysy češtiny starších období (např. palatalizované hlásky, rozdíl tzv. měkkého a tvrdého i/y, diference mezi dvěma „l“ atd.). Jsme si vědomi toho, že zvuková prezentace staročeštiny, jak ji představujeme v audioknize, nemusí být správná. V současném stavu poznání však nemůžeme dospět k lepším či jednoznačnějším výsledkům.

Ukázky jsou doplněny informací o rukopisném či tištěném textu, který sloužil jako základ pro nahrávku, včetně jeho signatury a místa uložení. Stručně informujeme, co je obsahem úryvku, a uvádíme též jméno interpreta vybraného textu.

Soupis informací o ukázkách ze staročeské prózy

Skladba č. 2

Život Krista Pána, úryvek o obrácení svaté Mařie Mandalény, se nachází na foliích 47r–48v v rukopise se sign. XVII A 9, který uchovává Národní knihovna České republiky v Praze. Rukopisný pramen vznikl mezi léty 1360 až 1380. Elektronickou edici připravil Martin Stluka. Ukázku čte Blanka Hejtmánková.

Skladba č. 3

Kniežky o šašiech, úryvek o mravech a povinnostech královny a jiných důstojných paní, se nachází na foliích 298r a 299v–300r v rukopise se sign. Cod. 5293, který uchovává Österreichische Nationalbibliothek ve Vídni. Rukopisný pramen pochází z doby okolo roku 1400. Elektronickou edici připravila Alena M. Černá. Ukázku čte Blanka Hejtmánková.

Skladba č. 4

Dcerka aneb O poznání cesty pravé k spasení, úryvek o třech lidských nepřátelích, se nachází na foliích 219v–220v v rukopise se sign. IV C 18, který uchovává Knihovna Národního muzea v Praze. Rukopisný pramen pochází z roku 1414. Elektronickou edici připravila Barbora Hanzová. Ukázku čte Jindřich Kout.

Skladba č. 5

Bible olomoucká, úryvek o stvoření světa, se nachází na foliích 1r–1v (Gn 1,1 – Gn 2,2) v rukopise se sign. M III 1/I, který uchovává Vědecká knihovna v Olomouci. Rukopisný pramen pochází z roku 1417. Elektronickou edici na základě knižní edice Vladimíra Kyase připravila Hana Kreisingerová. Ukázku čte Blanka Hejtmánková.

Skladba č. 6

Jakoubek ze Stříbra, Dvanáctero užitků přijímání z kalicha, úryvek o očištění duše, osvobození od viny, ochraně duše, uchránění od zlých myšlenek a navrácení ztracených duševních ctností, se nachází na foliích 90r–91v v rukopise se sign. Cod. 4557, který uchovává Österreichische Nationalbibliothek ve Vídni. Rukopisný pramen pochází z přelomu let 1432 a 1433. Elektronickou edici připravila Irena Fuková. Ukázku čte Blanka Hejtmánková.

Skladba č. 7

Tkadleček, úryvek Tkadlečkova proklínání Neštěstí, se nachází na foliích 1v–2r v rukopise se sign. DG IV 68, který uchovává Strahovská knihovna Královské kanonie premonstrátů na Strahově v Praze. Rukopisný pramen pochází z 2. poloviny 15. století. Elektronickou edici připravila Pavlína Kuderová. Ukázku čte Jindřich Kout.

Skladba č. 8

Cestopis tzv. Mandevilla v překladu Vavřince z Březové, úryvek o dobrodružství poutníků v Temném údolí ostrova Melchoante, se nachází na foliích 163r–164r v rukopise se sign. DG III 7, který uchovává Strahovská knihovna Královské kanonie premonstrátů na Strahově v Praze. Rukopisný pramen pochází z poloviny 15. století. Elektronickou edici připravil Štěpán Šimek. Ukázku čtou Blanka Hejtmánková a Jindřich Kout.

Skladba č. 9

Sbírka kázání založených na legendách, úryvek o zkažení Jeruzalémi, se nachází na foliích 90r–92v v rukopise se sign. G 10, č. 456, který uchovává Moravský zemský archiv v Brně. Rukopisný pramen pochází z poloviny 15. století. Elektronickou edici připravil Marek Janosik-Bielski. Ukázku čte Jindřich Kout.

Skladba č. 10

Staré letopisy české (text a), úryvek o vítězství husitů v bitvě u Domažlic 14. srpna 1431 a o rozprášení čtvrté křížové výpravy, se nachází na foliích 248v–249r v rukopise se sign. IV E 29, který uchovává Knihovna Národního muzea v Praze. Rukopisný pramen pochází z poloviny 15. století. Knižní i elektronickou edici připravila Alena M. Černá. Ukázku čte Jindřich Kout.

Skladba č. 11

Staročeská Gesta Romanorum, úryvek O ščastném dřevě a jeho výklad, se nachází na foliích 16r–17r v rukopise se sign. III E 48, který uchovává Knihovna Národního muzea v Praze. Rukopisný pramen pochází z roku 1473. Elektronickou edici připravila Barbora Hanzová. Ukázku čtou Jindřich Kout a Blanka Hejtmánková.

Skladba č. 12

Pasionál, Knihy o životech svatých, úryvek o svatém Prokopu, dědici českém a spovědlníku, se nachází na foliích 120r–120v v prvotisku se sign. 25 C 1, který uchovává Knihovna Národního muzea v Praze. Prvotisk pochází asi z roku 1476. Elektronickou edici připravily Andrea Svobodová a Pavlína Kuderová. Ukázku čte Blanka Hejtmánková.

  • OGG MP3 WAV | 04:17 | interpret: Marek Janosik-Bielski
 1. Národní knihovna České republiky, Praha, sign. XVII A 9; 47r–48v

  • OGG MP3 WAV | 00:45 | interpret: Marek Janosik-Bielski | o ukázce
  • OGG MP3 WAV | 07:17 | interpret: Blanka Hejtmánková
 2. Österreichische Nationalbibliothek, Vídeň, sign. Cod. 5293; 298r, 299v–300r

  • OGG MP3 WAV | 00:46 | interpret: Marek Janosik-Bielski | o ukázce
  • OGG MP3 WAV | 08:15 | interpret: Blanka Hejtmánková
 3. Knihovna Národního muzea v Praze, Praha, sign. IV C 18; 219v–220v

  • OGG MP3 WAV | 00:31 | interpret: Marek Janosik-Bielski | o ukázce
  • OGG MP3 WAV | 08:17 | interpret: Jindřich Kout
 4. Vědecká knihovna v Olomouci, Olomouc, sign. M III 1/I; 1r–1v; Gn 1,1 – Gn 2,2

  • OGG MP3 WAV | 00:28 | interpret: Marek Janosik-Bielski | o ukázce
  • OGG MP3 WAV | 07:24 | interpret: Blanka Hejtmánková
 5. Österreichische Nationalbibliothek, Vídeň, sign. Cod. 4557; 90r–91v

  • OGG MP3 WAV | 00:37 | interpret: Marek Janosik-Bielski | o ukázce
  • OGG MP3 WAV | 07:39 | interpret: Blanka Hejtmánková
 6. Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Praha, sign. DG IV 68; [1v]–2r

  • OGG MP3 WAV | 00:35 | interpret: Marek Janosik-Bielski | o ukázce
  • OGG MP3 WAV | 06:33 | interpret: Jindřich Kout
 7. Strahovská knihovna, Praha, sign. DG III 7; 163r–164r

  • OGG MP3 WAV | 00:47 | interpret: Marek Janosik-Bielski | o ukázce
  • OGG MP3 WAV | 08:14 | interpret: Blanka Hejtmánková, Jindřich Kout
 8. Moravský zemský archív, Brno, sign. G 10, č. 456; 90r–92v

  • OGG MP3 WAV | 00:48 | interpret: Marek Janosik-Bielski | o ukázce
  • OGG MP3 WAV | 09:55 | interpret: Jindřich Kout
 9. Knihovna Národního muzea v Praze, Praha, sign. IV E 29; 248v–249r

  • OGG MP3 WAV | 00:32 | interpret: Marek Janosik-Bielski | o ukázce
  • OGG MP3 WAV | 04:31 | interpret: Jindřich Kout
 10. Knihovna Národního muzea, Praha, sign. III E 48; 16r–17r

  • OGG MP3 WAV | 00:40 | interpret: Marek Janosik-Bielski | o ukázce
  • OGG MP3 WAV | 03:40 | interpret: Jindřich Kout, Blanka Hejtmánková
 11. Knihovna Národního muzea v Praze, Praha, sign. 25 C 1; 120r–120v

  • OGG MP3 WAV | 00:49 | interpret: Marek Janosik-Bielski | o ukázce
  • OGG MP3 WAV | 03:18 | interpret: Blanka Hejtmánková
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 28 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).