prodati | StčS | MSS |

prodati, -aju, -á pf. (ipf. prodávati, -aju, -á); k dáti

1. co [majetek, požitky ap.], koho [neplnoprávného] (komu za/na co, na/po/v čem [penězích] v co [formu vlastnictví] ap. jak [za podmínek držby ap.]) prodat, prodejem postoupit, dát výměnou za nějakou protihodnotu: v sluhu prodan jest Josef ŽaltWittb 104,17 (za sluhu prodan jest BiblPad) venundatus est; proč je této masti neprodal dobře za tři sta peněz EvRajhr 115b (J 12,5) non veniit; děvečku prodawali za víno BiblDrážď Jl 3,3 vendiderunt; abyšta prodala [dva mniši] to, což biešta nadělala cělý rok OtcB 45a distraherent; měštěné své manželky mohli sú prodawati za železo GuallCtnostK 150b; že jest dary své dal [Bůh] člověku, ale neprodal Astar 149a; ta [nemovitost] buď prodána na hotový groš ListářRožmb 1,9 (1418); to slovo kupec znamená i toho, jenž kupuje, i toho, jenž prodawa HusBludM 208b; že jsme…pravým trhem prodali i mocí tohoto listu prodáváme to své právo věnné všecko ArchČ 37,232 (1433); aby je [mistry světská moc] posedla jako lev a prodawala je jedna druhým jako hovada k zabití ChelčSíť 84b; kdy jest Kristus a komu prodáwal ty takové ouřady za peníze AktaBratr 2,224b; šafrán v malých hrstech po penízi…prodávajíc [ženy] LetKřižA 132 ed.; muož svú při [vyhranou komukoliv] prodati aneb dáti dskami ZřízVlad b3b; že by jí tu vinnici prodal za dědičnú ArchČ 18,326 (1462); to [popluží] jsem prodal v pravý a věčný purkrecht, jinak v zákup, lidem vdole jmenovaným…za jednu kopu a za třidceti kop grošuov ListářPlz 2,118 (1466); to [tj. plat] jest sstúpeno a prodáno ve 140 kopách gr. DluhRožmb 139 (1470) — s elipsou všeob. předmětu: člověk rád dráž proda než stojí, a on radše lacinějie kúpí RokJanB 27a; kúpiti, vytržiti, dobyti, prodati, to vím, že umíte RokPostB 175 ipf. v bezagentní konstrukci: pět vrablcóv prodawagy za poloveň EvOl 325b (L 12,6: bývá prodano LyraMat 74b, prodawa sě HusBetl 1,49, kupují sě EvBeneš); že sú prodawali [za hladu] po hlavě oslové za osmdesát střiebrných BiblOl 4 Rg 6,25 (prodawana byla hlava oslova ~Pad, hlavu voslovú kupovali ~Praž) — fig. o svatokupectví: aby to, což by byl zle kúpil [Šimon svatokupec], potom opět drazě prodal MatHom 150; ktož má žádost neřádnú, aby…pohřeby prodaval…, každý taký [duchovní] jest svatokupec HusBludM 208b; kteřížkoli dary boží kupují neb prodawagij na penězích neb na jiných dařích HusSvatokup 122b; prodawagij [svatokupci] duchovní věc za požitek tělesný t. 140a; kněží lakomí…mše prodawagij RokPostB 330 fig. o Jidášově vydání Ježíše: jakož Jidáš prodal boha za třidceti peněz ŽaltPod 93b, pod. HusSvatokup 165a; budeť prodan i prorazen, na kříži rozpat HradUmuč 75a, pod. ModlLeg 96a; krev sem svatú vám prodal [Jidáš] HradUmuč 89a (synekd. předmětu)

2. ipf. [o živnostnících] (co kde jak) prodávat (co), obchodovat (s čím), zabývat se prodejem (čeho): ješto holuby prodawachu EvRajhr 112b (J 2,16) vendebant; vyhnal [Ježíš] kupečky, ješto v chrámě prodawachu a kupováchu KristA 76b; všelicí, jížto štíty prodauachu BiblOl 3 Rg 10,15; to vše, což sě v masniciech prodaua t. 1 C 10,25 venit; dokavadž se suol prodává a měří s vozu CJM 4/1,304 (1409), pod. t. 415 (1445); ten tuk draho prodawagi LékFrantA 116a; mohú [měšťané] pivo vařiti…a mezi sebú prodávati…a šenkovati svobodně CJM 4/1,398 (1442); kéž se ptáš,…kto pekl chléb a kto prodawal RokJanB 96b; neviděl sem ho [ovoce]…na trhu prodawagicz CestKabK 10b, pod. Půh 5,435 (1481); aby zastavil [rychtář] trh a nedal prodávati do mše svaté ArchČ 15,70 (1495); aby on [„apatékář“] s manželkú…s konfekty i s jinými apatékářskými věcmi na hradě našem Pražském tu mezi vraty sedali a je prodávali t. 18,173 (1499); v. též nábytek 2

3. co [abstraktního hodnotného] (komu za co) (za)prodat co, kvůli svému prospěchu vzdát se čeho v něčí prospěch: pravdu kup, ale neprodaw (m. -way) jie BiblDrážď Pr 23,23 noli vendere; lichevníci…chtiec…nad jinými panovati, duši za to prodawagy PasMuzA 5; proday [Ezau] mi své prvorozenstvie ComestC 34a; svobodstvie za všecko zlato, nedobře se proda za to BawEzop 2711; byla <li> kúpila [žába dar řeči]…, neb ne tak mnoho by mluvila, ale neboli múdrostí prodala, neboli dobroděniem dala Čtver 34a; nevěstka jest,…jejiežto prodana jest milost JakBetl 116b; dobroděnie přijímati [tj. od nepoctivce] jest svobodu prodawati AlbnCtnostA 117a

4. pf. koho (i gen.) na co, k čemu [utrpení ap.] n./i komu [nepříteli] (pro co, v čem) vydat (napospas) čemu n./i komu (za co): pro drahé naše spasenie židóm prodano [Slovo, tj. Kristus] PísOstr 12; pro naše vykúpenie na smirt prodano t. 14; prodadie jeho [Ježíše] pohanuom k tryzňování EvZimn 11 a (Mt 20,19: v. podati 8) tradent; zákon duchovní jest, ale já tělesný sem, prodan jsa pod hřiechem BiblLit R 7,14 (poddán jsa ~Pad) venundatus zaprodán hříchu; v němž [hříchu] jsme byli k smrti prodany ŠtítSvátA 202b; súce prodani [hříšníci] diáblu ChelčPost 127b ║ bóh jich prodal jě [Izraelce] a hospodin zaklopil jě ŽaltWittb 214a (Dt 32,30: prodal jich BiblDrážď) vendidit opustil (?); proto že jsi prodan, aby činil zlé před obličejem Páně BiblPad 3 Rg 21,20 (v. otdati sě 5) zaprodal ses. – Sr. poddati 5

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


prodati, -ám, -áš dok. prodat; zradit za hmotný prospěch, zříci se; býti prodán (komu, čemu) být vydán na pospas; nechat se zaprodat; prodatizaprodat se, propůjčit se za hmotné výhody
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).