prodajný | StčS | MSS | ŠimekSlov |

prodajný adj.; k prodaj

1. [o majetku ap.] prodejný, jsoucí předmětem prodeje, určený n. vhodný k prodeji: najide [Ježíš] v chrámě prodayne ovce i voly i holuby EvVíd 11b (J 2,14) vendentes; bral sě [Lysias] proti židuom s tiem úmyslem…jmieti…prodaynee kněžstvo BiblDrážď 2 Mach 11,3 (bude prodávati ~Praž) venale; když běží [řezník] po vsi volajě, na prodayne bravy ptajě HradSat 136a; trh prodaynych věcí ComestC 92a; jáť…z domu klidím, což tu prodayneho vidím FlašRadaA 764; o lidech prodaynych…, tu [v Egyptě] prodávají vše lidi, ženy i muže CestMandA 169b; aby staří ostatkové…z kapsy nikoli nebyli…vyloženi prodayni HusVýklB 38b; tu prodaynu rudu za mnoho menší cenu…prodati PrávHorM 17b; jest prodaynee království nebeské, že za číši vody muož kúpeno býti RokPostB 396; ktož prodagnu kúpi má PrávSasE 60b feyln trang; krčmář prodayno má jedenie i pitie PrávŠvábA 143a, pod. PrávSasE 152b na prodej; nemohl sem nikdež zjednati [„vyziny“], neb prodajné nejměli ArchČ 21,405 (1477) ║ domy ty prodadúce, přinosiechu prodagne peniezě BiblDrážď A 4,34 (v. prodaj 1) pretia z prodeje; každému svatému nětco nad jiné přičítajíce [kněží], aby byl prodayniegſſi jako kuoň na trhu pěkně učesaný ChelčSíť 229b snadněji prodejný (tj. aby se na něm dalo více vydělat)

2. prodejný, dající se získat za úplatu, zvl. úplatný: neobětuj…mzdu za smilnost těla prodayneho ComestC 113b venatici; taký [milující peníze] má duši prodaynu BiblOl Sir 10,10 venalem; lidu tvému těmi službami prodagnymi nic neprospějí [kněží] ChelčPost 210a; duše a čest nenie prodayna KorMan 175b; čtvera jest spravedlivost: Prodagnȧ…První spravedlivost jest prodána za peníze nebo za chválu marnú TovHád 106b

3. ♦ list prodajný jur. prodejní smlouva (sr. „prodaj“ 3): v listě zprávním a prodaynem…rybnik…prodává PrávOpav 1/2,75 (1465); listem prodajným pokázati [postoupení majetku] Půh 7,81 (1494)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


prodajný adj. prodejný, na prodej: prodajný dóm tržnice
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


prodajný adj. = prodejný; — prodajný dům = tržnice
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).