prodaj | StčS | MSS |

prodaj, m.; k prodati

1. (čeho [zboží ap.] ap. čí) prodej, prodání, postoupení za smluvenou peněžní částku (ze strany koho): mezi jinú kúpí na proday ji [pannu] posadichu ApolBaw 221b; proday ten nebo dánie preč toho úřadu MajCarA 29 venditio; spravedlivým trhem a prodajem prodal jsem…pól šesta lánu ArchČ 9,371 (1409); jemu [žalobci pohnaná] překáží na jeho prodaji o Jinošov Půh 3,222 (1446); on [pohnaný] mi jest přikázal prodaje věnu mému t. 589 (1447); což cedule a list prodagie svědčí TovačC 81 kupní smlouva; kterak…trhem pruodaj stojí Zavlekom Janu z Herštýna ArchČ 1,443 (1465); že jest Helfnburk na prodaji t. 21,397 (1475); ihned po mém prodaji [tj. mého dvora] t. 18,367 (1492); když by ten duom…v prodagi byl ArchPelhř 40b (1493) ║ precia…prodagie vel peniezě vel záplatu VýklKruml 329b (A 4,34: přinosiechu mzdu svú, jež prodali EvOl, prodajné peniezě BiblDrážď) tj. peníze z prodeje; viece v súdných vinách za vinu, jenž slove prodaj,…pánu dáti mají CJM 4/1,399 (1442; jur.) právně závadný prodej; ves Opatov, prodaj muoj a bratří mých…ve dsky vpisuji DeskyMorBrn 19 (1481) tj. mnou prodaný majetek

2. prodej, (roz)prodávání, provozování živnosti prodejem něčeho: do předpověděného městečka přivésti [sůl] k prodaji CJM 4/1,304 (1409) ad vendendum; in negocio v kúpi a v prodagi VýklKruml 308b (1 Th 4,6: v těžení EvOl, v trze Bibl Lit); aby pekli [pekaři] na prodaj chleb bielý i režný po haléři ArchČ 14,444 (1444); ne holubice ani telata v prodagi trhovém majíc jako kněží židovští ChelčPost 209b; zvíš, jak jinému prodag projde TovHád 31b (rčení) jak kdo dopadne (?); bráti clo z koní, kteréž ženú anebo vedú na prodaj ArchČ 9,531 (1490). – Sr. obchod II/3

3. jur. stvrzení prodeje (kupní smlouvou, zápisem do desk ap.): kteráž by žena muži svému statek prodala…Podlé takového prodage nemá se ona zase na ten statek navracovati ZřízVlad s2b iuxta…contractum; všecka práva…naň a erby jeho přenáším podlé nálezu a prodaje, kterýž jest učiněn jemu, Jiříkovi DeskyMorBrn 9 (1480); vkládá [Štěpán Střela] prodajem ves Lhotku…panu Janovi Trnkovi PrávOpav 2,126 (1494). – Sr. prodajný 3

4. jur. pokuta, poplatek za nenáležitý postup (v. „emenda“ SSl 2,360): kdež by pohonil [„komorník“] a pečeti nejměl, mohl by svázán býti bez prodage, neb by ukázati nemohl, by byl komorník DubA 13b; in iudiciaribus vero excessibus pro emenda seu pena, que volgariter prodaj dicitur, duo solidi…persolvantur CJM 4/1,299 (1409); budem moci bez prodaje jiného spósobiti na miesto jeho [zemřelého „ubrmana“] ArchČ 6,24 (1412)

Sr. prodánie, prodávanie

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


prodaj, m. směna zboží za peníze (koupě i prodej)
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).