pomietati | StčS | MSS |

pomietati, -aju, -á ipf.; sr. pometati

1. co zametat, očišťovat metením: myslil sem v noci…a pomietach duch mój ŽaltKlem 76,7 (metiech ~Wittb, umetovách BiblPad, očišťoval sem ~Praž; fig.) scopebam

2. koho/co (kam) házet dolů, shazovat; fig. [o strachu ap.] koho srážet: velebnou svátost…na zemi pomijtagij JakZjev 178b; elidit, id est in terram proicit o zemi jím tepe [duch]…porážie, pomieta VýklKruml 255a (L 9,39) — fig.: lénieho bázeň pomieta BiblLit Pr 18,8 (poníží ~Drážď, porážie ~Praž) deicit; pokušenie poráží a pomijeta nás JakZjev 72a

3. co (odkud, kde) zahazovat, odhazovat: oděvy okrášlené jakožto nástroj smilstva pomietachu BurleyMudrC 172a deponerent; perly [tj. učení Kristovo] pomietame JakZjev 292b (sr. Mt 7,6; v obr.); mnozí své statky…leckomus rozdávali a na prostřed rynku pomietali PříbrTáb 61a; z vašich rukovětí také pomietayte [klasy] BiblPad Ru 2,16 (vypúštějte ~Ol, utrusujte ~Praž) proicite; aniž mě [bohatství] po ulicech pomitagij BechNeub 154b (fig.); by dobří lidé vaše listy pomietali ArchČ 8,46 (1471)

4. co/koho odmítat, nepřijímat: přijatý dar pomytachu Frant 26a contemnebant, pod. PříbrZamP 149a; abychom…toho, přijde li k nám, nepomietali ArchČ 3,270 (1428); vedlé těch kompaktát zůstati, jiné všetečnosti…pomítaje List VýbAkad 2/2, 165 (1457) zavrhuje. – Sr. opomietati

K nedolož. pf. *pomésti, sr. pometlo

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


pomietati, pomítati, -aju, -áš ned. házet, shazovat, odhazovat, zahazovat; zamítat, zavrhovat
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 7 měsíci a 23 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).