pochlebný | StčS | MSS | ŠimekSlov |

pochlebný adj.; k pochlebiti

1. pochlebný, pochlebující, lichocením n. jinými pozornostmi zakrývající zprav. zištný záměr: aby se střěhl pochlebne řeči BawEzop 529; pochlebny jest [člověk] AlbRájB 1a; pokrytci, jenž řečí pochlebnv přikryli ste přěd lidem zlost svú HusPostH 183a; lahodné a pochlebnee mluvení RokPostB 385; jest potvornice tak pochlebná a úlisná TovHád 41a zpodst.: řeči pochlebnych odolati TkadlA 41b (v. odolati 4) ║ buoh milosrdnější nad naypochlebnieyſſii matku též svatú církev jako dítě ukojiti pracuje BechNeub 42b která nejvíce dbá blaha dítěte; [jmenovat] příjmím pochlebnym…Martínkem neb Jiříčkem…, jménem pochlebnym s umenšením PrávJihlA 127b,128a mazlivým

2. bibl. pokrytecký, licoměrný: běda vám, mudráci i duchovníci pochlebny BiblDrážď Mt 23,13 (zákonníci lucoměrní EvOl, duchovníci pokrytci BiblOl) hypocritae; slova ta [o možnosti uzdravení]…nebyla pochlebna, nebo inhed jě uzdravi MatHom 138 (sr. Mt 9,27–31) ║ pochlebny kazatel jest zrádcě těch, jimž káže HusVýklB 103a adulans pokrytecky shovívavý (sr. pochlebiti 2). – Sr. pokrytý 3

3. lákavý, vábivý: k tomu velnú srdcem, ješto jedno pochlebnu postavú žádost dráždí ŠtítBes 155; již se jen obliznouti, to [nástraha] cos pochlebneho BechNeub 220a

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


pochlebný adj. pochlebující; chlubivý
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


pochlebný adj. = chlubivý; pochlebující
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 11 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.15
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).