přěrušiti | StčS | MSS |

přěrušiti, -šu, -ší pf. (ipf. přěrušovati, -uju, -uje, ojed. přěrúšěti, -ěju, -ie sub 3); sr. porušiti

1. pf. co [děj] přerušit co, neumožnit dokončení čeho: przieruſſy jeho [Ježíšovu Marie] řěč HradMagd 48b; cestu jeho [královu] przeruſſyly PulkB 115 impediunt; diábel ižádného diela tak velmi nehledá przyeruſyty jako modlitvy nábožné AlbRájA 61a interrumpere

2. pf. co [hodnotného] (čím) porušit, poškodit, změnit k horšímu; [mravně náležitého] zneuctít: ta [počestná žena] by nevzala zlatých světuov šest, aby kdy przyeruſſyla svú čest Vít 44b; aby úmysla vašeho ani diábelská hruoza ani která těžkost przieruſſil̇a OtcB 189b dissolveret; przyeruſyl [David cizoložstvím] manželstvo AlbRájA 51a; že by své panenstvie przeruſſila GuallCtnostK 238; přirozenie člověčie nepromění se, leč nemóž, anebo jiný nedostatek to przeruſſy Hvězd 61b; by byl člověk zuostal v tom [božím] zákoně…, tiem zákonem by jeho [nebe] neprzieruſſil RokLukA 125b; že jest svú vieru przeruſſil PrávŠvábE 51b habe zerbrochen

3. co [závazného] (čím) porušit, nedodržet: nigdy jsem [syn] tvého kázanie neprzeruſſil EvPraž 7b (L 15,29: nepřěstúpil ~Zimn) numquam…praeterii; przieruſſigy smlúvu mú [boží Židé] BiblDrážď Jr 34,18 (přestupují ~Pad) praevaricantur, pod. BiblOl Mal 2,10 violans; ktož ten puost bez potřěby przieruſſij OtcB 22a (přěstúpí ~A, ~E) solvit; těch hodin ustavených [k modlitbám] neprzieruſſeimy t. 115a (neprzeruſſeyme ~E, neprzieruſygmy ~A, neprzeruſugmy ~C); aby nižádný…tohoto našeho potvrzenie neprzeruſſyl PulkB 160 infringere vel evacuare; raději smrt přijal, než chtěl svého zákona postúpiti a przyeruſyty AlbRájA 19b; přísahu przeruſſiti GuallCtnostK 164 violare; jakžť slíbí, tak by ten slib przeruſſyl s hřiechem ŠtítKlem 43b; prevaricantes prevaricati sunt přěrušitelé przieruſſili sú VýklKruml 144b (Is 24,16: přěstúpili BiblDrážď; fig. etym.); kteříž [kováři] by toto naše ustanovenie všetečně przeruſſili PrávHorM 16a; przeruſſugete den sváteční BiblPraž Neh 13,17 (nectiece ~Ol, poškvrňujete ~Pad) profanatis; kteříž ta přikázaní przeruſſugij PrávŠvábE 6a brechent; žádným vymyšleným obyčejem toho [příměří] nepřerušiti ListářPlz 2,134 (1466) ○ přěrušený adj.: irritum pactum przieruſſena smlúva MamKapR 65a (Is 33,8: zrušena učiněna jest BiblPraž, přěrušena jest Pror, zrušena BiblPad)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


přěrušiti, -šu, -šíš dok. porušit, nedodržet, nezachovat; přestoupit; poskvrnit, zneuctít, znesvětit; přerušit, překazit
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 4 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).