přědjíti | StčS | MSS |

přědjíti, přědejdu, přědejde pf. (ipf. přědchoditi, -źu, -dí, přědcházěti, -ěju, -ie, ojed. přědchozovati, -uju, -uje sub I/1), 3. sg. préz. též přědende (sub I/1 a I/2A), part. pas. přědšen (sub I/2A), přědejden (sub I/2B a I/4); k jíti

I. s místní funkcí předpony

1. (přěd kým, koho) vykonat pohyb chůzí vpředu (před někým jdoucím), zvl. jako něčí průvodce, ochránce ap.; ipf. jít vpředu; relig. [o něčem božím] koho provést, ipf. vést koho, přemisťovat se před kým, zvl. jako ukazatel správné cesty: prſiedeides [sv. Jene] přěd obličějem božím hotovati cěstu jeho ŽaltKlem 143a (L 1,76: pójdeš BiblOl; v obr.) praeibis, pod. EvBeneš 83a (L 1,17); zástupové, kteříž przedchazzychu [před Ježíšem] a kteříž na zad jdiechu, voláchu EvOl 206a (Mt 21,9: v. napřěd I/2) praecedebant; pořádně pójdú kniežata…, kteréžto komorník královstvie českého, hólkú cěstu jim čině, przyedeyde ŘádKorA 38b; Cedemoth Przedchodie nebo první nebo v<z>chodníci VýklHebrL 191b antecedens; Macedonia spálená…nebo przedchozugicz nebo vzchodnie t. 211a; hospodine…, od břicha mé mateře prziedſſel si mě, zpósobujě mi stezky, jimiž bych šel Aug 117b (v obr.); praevius (antecedens przedchaziege gl.) horribiles comitaris signifer enses GlosSed 173a; abych já [Jidáš] przedſſel zástup váš a vedl je HusSvátB 155a; oděnec jeho pṙedchazieẛe jeho [Goliáše] BiblPad 1 Rg 17,7 (jdieše před ním ~Ol, šel před ním ~Praž); šli jsou spolu, ale Múdrost pṙedeſſla krokem před Milosrdenstvím jakožto starší TovHád 7b šla o krok vpředu; táborští kněží s tělem božím předcházejíce a lid navozujíce BřezKron 364 (v. navozovati 3); precessor…kto pṙedchazij VodňLact R2b — relig.: milosirdie jeho [boží] prziedeyde mě ŽaltWittb 58,11 (przyedende ~Pod) praeveniet; hvězda, kterúž viděli na východě, przedchaziſſie je [mudrce] EvOl 213b (Mt 2,9: przyedchodiecze je ~Beneš, jdieše přěd nimi ~Seit, brala se před nimi BiblPraž, počě před nimi jíti ~Ol) antecedebat; prziedchazie [Moudrost] na cěstě spravedlnosti BiblDrážď Sir 4,12 (pṙedeyde ~Lit) praeibit; hospodin przyeddyeſſe je v slúpě oblakovém přěs den BiblMuzSZ Ex 13,21 (pṙedgdieẛe ~Lit, przedchazieſſe ~Ol, bral se je před nimi ~Praž) praecedebat; jenž [anděl] przedeyde tě a bude tebe ostřéhati na cěstě BiblOl Ex 23,20 (se bráti bude před tebú ~Praž); šli s hory božie cěstú tří dní a škříně zaslíbenie hospodinova przedchodieſſe t. Nu 10,33 (pṙedchazieẛe ~Pad, pṙedeſſla ~Praž) táhla před nimi; ten příde [k Bohu], kohož milost božie przedeyde LyraMat 45a (sr. Ps 58,11); pomni na pána boha a pṙedegde světlo jeho skutky tvé AktaBratr 1,341a ║ precedebat prziedchazieſſe VýklKruml 262a (L 19,28: pojide BiblDrážď, přechodieše ~Lit, před se jdieše ~Praž) ubíral se vpřed

2. koho dostat se chůzí na místo před koho; (A) pozd. též přěd koho předstoupit před koho, přijít před koho; [blížícího se] vyjít vstříc komu; (B) pf. [s nepřátelskými úmysly] vstoupit do cesty, zastoupit cestu komu; fig. [o něčem záludném] zaskočit koho: A: ráno modlitva má prziedeyde tě, proč, hospodine, zapuzuješ modlitvu mú ŽaltWittb 87,14 (przyedende ~Pod, przedchazeti bude BiblPraž; fig.) praeveniet; Prziedeydiem obličěj jeho [Boha] v zpovědi t. 94,2 (v. obkľúčiti 3); Prziedgid v čas zralý, i volach [k tobě] t. 118,147 (~GlosMuz, Prſiedſel sem ~Klem, pṙedchazelṫ sem BiblPraž, přědjěd ~Drážď) tj. předstoupil jsem s modlitbou; ještě nebieše přišel [Ježíš]…do hrádku, ale ještě bieše v tom miestě, ješto przyedeſla jej Marta EvRajhr 114a (J 11,30: protiv němu bieše vyšla ~Víd, bieše vyšla u potkánie jemu ~Zimn, vyběhla protiv jemu ~Ol, bieše jej…potkala BiblDrážď) occurrerat; nynie przyedchazyem tvář tvú v zpovědi a…vyznávám tobě hřiechy mé ModlMil 97a (sr. Ps 94,2); przedeydiž tvář súdcě…, aby ty…nebyl przedſſen Hugo 187; abychme boha a svatého, jehož svátek bude, pṙedeẛli v zpovědi a v chvále HusVýklB 56a; nalezena bude [moudrost] ot těch, kteříž hledají jie, pṙedchazie ty, ktož jie žádají BiblPad Sap 6,14 (praeoccupat, id est praevenit prziedchazie, vulgaris dicit uneprázdní VýklKruml; v obr.) praeoccupat; aby předjdúce [rozhodčí] před radu [města]…, vypověděli ArchČ 26,106 (1436); jemu [Kristu] se klanějí anjelé…jakožto učinili králové od východu slunce przedſſedſſe [tj. před něho] KorMan 156a; prelustro…est pre aliis lustrare przedchoditi VodňLact ee5a ║ sirotek a vdova, ten prvé neprzedegde, neb nemají…čím by ctili [pány] RokJanB 192b nemá k nim přístup; [slib] o všecky pře, kteréž před nás předešly sú ArchČ 1,312 (1482) nám byly předloženy B: hospodine, prziedeydi jej [nepřítele] i podpieti jeho ŽaltWittb 16,13 praeveni; Prziedeſſly jsú [nepřátelé] mě…i učiňen jest hospodin záslona má t. 17,19 (předběhli sú BiblPraž); Ráček vezma kamenie v rukáv, předšel jest mne v ulici NaučBrn 261 (1496) — fig.: przedeſſla sú mě lečidla smrtedlná BiblOl 2 Rg 22,6 (zaneprázdnily sú mě ~Pad) praevenerunt (praeoccupaverunt var.); předejden jsa [císař Zikmund] smrtí…, dny své zavřel ArchČ 6,446 (1437)

3. relig. koho (v čem, čím [žádoucím], jak [mile ap.]) vyjít předem (tj. podnětně) vstříc komu (fig.), projevit se předem vstřícně vůči komu; [o Bohu] čím, v čem předem obdařit koho čím; [o božím dobrodiní] předem se dostat komu: prſiedſel si jej [krále Bůh] u požehnání sladkosti ŽaltKlem 20,4 (přěšel <si> ~Wittb) praevenisti; brzo prſiedeide ny milosrdie tvé t. 78,8 (v. přědchopiti) anticipent (occupent var.); kterak si ty [Bože] mě mile prziedſſel, kterak si mě přátelsky k sobě táhl OrlojK 370 (přěšel ~A); bohem jest [činěno dobro], že przedeyde svými dary, a námi jest, že vuole naše přistúpí k tomu ŠtítBes 133; dar boží jest, ješto nás przyedchody i pomáhá nám ŠtítBarlB 82; przedchazy je [své posly Bůh] požehnáním a dary a činí je svaté JakZjev 415b; buoh pṙedchazie [hříšníka] milostí svú, jako svatého Pavla przedſſel RokJanB 13b; má jej [kajícníka] przedgiti milosrdenstvie, a ne spravedlivost t. 130b; kohoť pán buoh pṙedegde milostí svou a přivede k pravému pokání AktaBratr 1,161b

4. pf. koho (kde, kam) předejít, předstihnout pohybem koho, přemístit se (zvl. chůzí) před někoho pohybujícího se dopředu; relig. [do ráje ap.] dostat se před kým: Przedeydy [Mojžíš] maličko lid BiblOl Ex 17,5 antecede; preventus sum przedeyden sem SlovVeleš 108a; bližnec rozený, rodě se s ním, za paty táhl jest Esau, chtěje jeho przedgiti v prvorozenie, jakož jest przedſſel ŽídSpráv 233 relig. (v obraze): kteříž poslední jsmy…v příchodu Pána, neprzyedeydem jich, kteříž spali EvOl 201b (1 Th 4,14) non praeveniemus; zjevní hříšníci…prziedeydu vás v království božím t. 302b (Mt 21,31: pṙedegdu vás do království božieho BiblPraž, utekú sě ~Drážď) praecedent ║ když uslyše [slepý] zástup przedchodicze, otáza, čso by to bylo EvOl 220b (L 18,36: v. pomíjějúcí 1) praetereuntem jak jde kolem před ním; pomíjíme divné činy…Mojžíše…, předejděm Gedeona, Jefte a Samsona ArchČ 20,560 (1469) tj. jdouce dál (vpřed) nechme stranou

5. koho/co čím, v čem [chování ap.] překonat, předstihnout něčím vynikajícím; pf. předčit: všě panny…Przyedeſſla s svojí bělotú Vít 28a; tento [mnich] nás u poslušenství prziedſſel̇ OtcB 38b; jimižto [dobrými skutky] jiné mnichy bieše prziedſſel̇ t. 125a excesserat; przedchodyeſſe múdrost Šalomúnova múdrost všěch BiblOl 3 Rg 4,30 (převyšovala jest ~Praž) praecedebat vynikala nad…; pṙedẛel sem všecky múdrostí BiblLit Eccl 1,16 (předběhl sem ~Ol, přěběhl jsem ~Drážď, přesáhl sem ~Praž); neb jest przyedſſel [hod velikonoční] jiné [tj. svátky] slavností ŠtítSvátA 172a antecedit; zavržený kniežek v světě pṙiedeide papeže…v ódplatě a sedláček ciesaře i krále HusPostH 33b; raději pṙedchazeti jiného v poctivosti nežli dáti se jinému przedgiti JakZjev 454b (sr. R 12,10); své tovařiše…daleko pṙedſſel vtipem svým BurleyMudrC 188a anteiret; v mnohých věcech nás przedchazegi hovada RokJanB 151b; antisto…est excellere, prestare nad jiné povýšenu býti, przedchazeti, převýšiti VodňLact Z3b ○ p. sě přědjíti, přědchoditi sě, přědcházěti sě recipr.: milovánie bratrské v hromadu milujíce, ctí v hromadu sě prziedchodiece BiblDrážď R 12,10 (pṙedchazeyte ~Praž, čest…plodíce EvOl) praevenientes dávajíce si přednost v úctě; v ctnostech se przedgiti chvátajíc KrčínHrad 5b ║ když jim [bratřím sv. František] mnohé věci zjevováše, ješto jsú člověčí rozum przedchazeli Frant 21b transcendebant přesahovaly; promittentes pietatem per bona opera…prziedchazegice milostivostí VýklKruml 311a (1 T 2,10: v. okazovati 6) vynikajíce

II. s časovou funkcí předpony

1. koho/co (čím) [chováním, konáním] předejít, předběhnout, nějakým působením časově předstihnout koho/co: múřenská země prziedeyde rucě jeho [Egypta] bohu ŽaltWittb 67,32 (kalk) praeveniet tj. dřív než on vztáhne ruce k Bohu; jakož právě hvězdy den svým během jedna po druhé prziedchazegij, takež ti žalmové…světlost boží…přědběhují OtcB 102b alternando perveniunt; mnohých przedſſel nás příklad, ješto ne lenivě berú sě k svatbě věčného krále ŠtítSvátA 66a; tak [tj. hříšným stykem] že by przedesly [bratr a sestra] manželstvo HusBetl 2,33; pṙiedchazie [dobrý pán] sluhy své, dávaje jim věci, a prvé, než by mohli hodně…zaslúžiti HusVýklB 31a; že jest nás pṙedẛel Alexander, aby dosáhl přiezni židovské BiblPad 1 Mach 10,23 (pṙedſſel…učiniti přátelstvo ~Praž, předstihl ~Ol) praeoccupavit; jich [hodlajících se otázat] otázku Pán przedeſſel odpovědí ChelčPost 125b; miloval [Kristus] nás pṙedchazege, když tě miloval dřieve, než si stvořen RokJanB 212b; nemuož nižádný nikdy przedgiti pána boha, než vždy prvé milý buoh člověka przedchazy RokPostB 375; přichází [obžerství]…, když hodina jedení se przedchazy TovHád 105a ║ službú naší (službu naši ed.) s žádostí všeho dobrého napřed předcházejíc a na vědomie…přivodíme ArchČ 26,30 (1486) předesílajíce; pan Jan aby paní slušnú poctivostí předcházel jakožto mateř svú t. 9,502 (1489) aby jí sám jako první prokazoval úctu

2. (přěd čím, co) přednostně se uplatnit, mít přednost (před čím): ktož panuje, toho vuole má przedgiti ŠtítBes 195; dadie své vóli před mú przedgiti ŠtítBrigP 80a praeponunt; že se zde bohatí napřed předkládají jiným a przedchazegi v slávě, v moci ChelčPost 169a (v. nazad 2); úrok purkrechtní…przedchazie pokuty i všech jiných dluhóv placenie PrávJihlA 37a; poněvadž jest věno předešlo…, k tomu věnu prvnějšie jest právo jměla [vdova] DeskyDvor 4,1035 (1461)

3. co [zvl. nežádoucího] (čím, jak ap.) předejít co, předem znemožnit uplatnění čeho, předem zabránit čemu: Václav takú sílu a moc [pohanů] chtě múdře przedgyty, kázal město zdí hraditi PulkB 169; chtěl to [nepříjemnost panovník] przedgyty t. 199 praevenire et amputare; aby napomenutie vždycky láskú neb pokorú aneb veselostí prziedchaziel SenCtnost 294b, pod. ChelčKap 214b; Pṙedeſli sú bděnie oči moji BiblPad Ps 76,5 (v. přědběhnúti 3) anticipaverunt (prohibebam suspectum var.); kteříž opět przedchazegiecze (m. -zegie) to, aby od jiných nic nepřijali, což laskavého jest ChelčBoj 399a vyhýbají se tomu; spieše poznají nedostatek…, než by przedeſſli skrze múdrost nedostatek ChelčPost 206b; chtiece, aby se taková škoda v čas předešla ArchČ 16,356 (1490)

4. (koho, pozd. přěd kým kam) vykonat pohyb chůzí nějakým směrem v časovém (popř. časoprostorovém) předstihu před někým; ipf. jít napřed (před kým): przedeyde [Ježíš] vy do Galilea EvSeit 143b (Mc 16,7) praecedit (praecedet var.); že jest vstal [Ježíš] i przyedſſel vás do Galilé EvVíd 19b (Mt 28,7: prziedeyde ~Zimn, poďte napřed ~Seit); prziedeydyewa [anděl a Tobiáš] napřěd a hospodyně tvá s čeledí…znenáhla jdúc, přídú po nás BiblDrážď Tob 11,3 (poďma napřed ~Praž); brzo sě přěmčiec [ďáblové], prziedgitit mohú OtcB 186a pervenire; když przedgidechu zástupy, Jakub sám…osta ComestC 39b odešly napřed; káza Ježúš učedlníkóm svým…prziedgiti přěs moře, doňudž by nepustil zástupóv EvBeneš 83b (Mt 14,22: aby…prziedeſſli jej BiblOl, přěvézti před ním EvOl, plúti přěd sobú BiblDrážď); jehož [Ježíše], živ jsa, byl na tento svět przyſſiel (m. przyed-) [Jan Křtitel], toho také, umieraje, prziedſſyel do pekla MatHom 171 praecurrebat vstoupil před ním; ukrotím jeho [Ezaua Jákob] dary, kteréž pṙedchazegi, a potom jeho uzřím…A tak pṙedeẛli sú darové napřed BiblPad Gn 32,20–21 (předsílám…pṙedeſſli sú…před ním ~Praž, napřěd ženú,…sú sě s dary těmi napřed hnali ~Ol; personif.); řekla [Abigail] sluhám svým: Pṙedegdiete mě a aj, já nazad pójdu za vámi t. 1 Rg 25,19 (jděte napřed ~Ol); neumřel bratr tvój, ale předcházeje nás s biedy této k blahoslavenství, spí ArchČ 14,280 (1493; fig.) — relig. obrazně (o úmrtí): aby on [ Jan Křtitel] dřéve prziedſſed na tento svět, ukázal příščie syna božieho MatHom 31; takež i my skrze mnohá protivenstvie musíme jíti do královstva nebeského, takť jich jest nás przedeſſlo mnoho ŠtítSvátA 235a; bratře, přestaň prolévati pláč…pro mé odjitie, nebo já przedchodim a ty následovati budeš mne HymnUKA 88a praecedo; vstanou [z mrtvých] první ti, kteří sou nás przedeſſli RokPostA 22a (sr. 1 Th 4,16–17) ║ ti [Kolosenští] biechu przedchozeny neb dřéve navštieveni ot křivých apoštolóv, aniž jest k nim přišel apoštol ProlBiblL 168b (k C) praeventi erant tj. přišli k nim dřív nepraví…; ten [moudrý král] nedav sě v ubezpečenstvie, przyedſſed tak z nedojiepie v dobré bydlo, počě pilen býti ŠtítBarlB 76 dostav se předtím

5. [o dění, časovém úseku] (co, přěd čím) uskutečnit se napřed před jevem časově následujícím, zvl. jako jeho podmínka n. příčina; ipf. předcházet; [o události] stát se n. [o jevu] objevit se napřed (před čím): nepřijde [Kristus], jeliž ty znamenie, kteréž je řekl, prziedeydu ComestC 324b nisi praecedant; slávu prziedchazye pokora BiblOl Pr 15,33 (przedegdeṫ ~Praž); skrušenie pṙedchodij pýcha BiblLit Pr 16,18 (pṙedchazie ~Pad, předčí ~Ol); aby modlitva…našě diela po všě časy vždy przyedeſla AlbRájA 63b, pod. JakPost 195a; najprvé pokládá [evangelista] něteré běhy, jenž przedeydu súd LyraMat 151b antecedentia; kterak na smrti nepomohú papežovi listové [tj. odpustky], neprzyedeydu li dobří skutkové HusZrcM 44b, pod. AlbnCtnostA 30b; jakož by nebyla noc, by den neprzedſſel noci HusSvatokup 111a; než slovo se vypovie, vždy prvé hlas przedegde RokJanB 5b; leč napřed przedegde věřiti jemu [Bohu], tepruv bude věřiti v něho t. 84a; před krve vylitím przedchazie lánie BiblPraž Sir 22,30 (dřéve…bývá ~Drážď) ║ noc jest prziedeſla a den sě přibližije BiblDrážď R 13,12 (odešla jest EvOl, jest minula BiblLit, pominula ~Praž) praecessit značně pokročila; mnoho zajisté przedeſſlo již časuov minulých od umučenie pána Ježíše ChelčKap 263a uplynulo. – Sr. prvé 2

6. jur. [o úředním úkonu n. listu] co, než co být vykonán n. vyhotoven napřed před čím; [o dokladu] nabýt platnosti dříve než něco: vkládání [do desek] páně Janovo mnohem jest předešlo vkládání páně Pertoldovo Půh 3,334 (1447); póhon przedchaze zapsánie vedlé rozličnosti pře a súdu. Po měsckém právě trój póhon má przedgiti zapsánie PrávJihlA 39b; po nálezu panském nenie potřebie, aby list od desk list obranní przedcházel, neb onenno uvázanie, a tento úmluvu a zvod przedcházíe VšehK 247b; těch listuov jsme my [zapisovatelé] neviděli…, kteříž jsou měli předjíti tu dobrou vuoli ArchČ 2,470 (1454); týž zápis věnný…předšel jest prve, nežli téhož Hlaváčuov zápis t. 8,421 (1485)

7. relig. koho/co, přěd kým/čím [Bohem, synekd. jeho tváří] předznamenat následný příchod koho, objevit se (časově) před někým; (A) [o osobě] jako jeho předchůdce – zvěstovatel; (B) [o jevu] jako předzvěst jeho příchodu: A: že jest on [Jan Křtitel] cestu připravil před Pánem…, neb on prziedſſel súdci věčného RokLukA 144b (sr. L 1,17) ║ dva anděli ukázali sú sě na znamenie dvú poslú, točíš Mojžieše a Eliáše, z nichžto jeden prziedſſel příščie božie a druhý prziedeide příščie druhé ComestC 26b praevenit…praeveniet tj. zvěstoval…zvěstuje B: milosirdie a viera prziedeydu obličěj tvój ŽaltWittb 88,15 (przedchazeti budú BiblPraž) praecedent; oheň přěd ním [Hospodinem] prſiedeide ŽaltKlem 96,3 (pójde ~Wittb) ibit; jehožto [Boha] milosrdenstvie přěd jeho obličějem prziedchody JeronM 5a (sr. Ps 88,15) praeit; žalost znamenává božie smilovánie, žalost prziedchazie boží milost OrlojK 409 est…praeambula; aby oheň žádosti przedſſel tvář jeho [Boha] v každé duši, v kterúž on příde ŠtítSvátA 64a praeveniat

8. relig. pf. [o obraze jevu] v čem, na kom ap. objevit se předem jako předobraz něčeho nového (zvl. novozákonního) na něčem n. někom starozákonním; meton. [o jevu v obraze] být předznamenán čím v Starém zákoně: vzbudí [Bůh] duši, pohne srdcem…Toho j také zevně przedeſſlo v izrahelském lidu podobenstvie, ež když s nimi bóh byl, i málo jich veliké nepřátely přemáhali ŠtítSvátA 72a; té slavné večeře v Starém zákoně jistá podobenstvie v jistých znameních przedeſſla KorMan 142b; Pṙedeſſla toho [pozdvihování těla Kristova při mši] figura na Aronovi knězi AktaBratr 2,140a; jakož o té velebné svátosti figura neb podobenstvie pṙedeſſlo jest za Starého zákona skrze mannu t. 2,175b meton.: bojuov rozličnost na bojích tělesných israhelského lidu proti pohanuom, modlářuom u figuře przedeſſla jest AktaKost 11a praesignata fuerunt; kterak [tj. čím] tato svátost u figuře przedeſſla ku přijímaní pod dvojí zpuosobú KorTrak b2a. – Sr. podobenstvie 2

9. bibl. pf. s inf., aby… (čím [dějem]) již předem provést nějakou činnost vykonáním něčeho, co je jejím předobrazem (podle lat.): čsož jměla, to učinila a przedeſſla jest [Maří Magdaléna] mazati těla mého na pohřeb EvOl 251b (Mc 14,8: przedeſſla jest, aby…pomazala BiblPraž, utekla sě jest umazati ~Drážď) praevenit unguere; Maria Magdaléna…skrzě vdechnutie Ducha svatého prziedeſſla [tj. pohřební pomazání] mazáním, když byla vzlila na jeho hlavu ComestC 328a praeoccupasse ║ Pṙedegdieme pokoj učiniti s ním prvé, nežli by učinil s Alexandrem proti nám BiblPad 1 Mach 10,4 (pospěšmy ~Ol) anticipemus pojďme rychle (s předstihem)

V některých starobylých dokladech (zvl. sub II/7B) není vyloučen vid ipf. jako v stsl. prědъiti (Slov.stsl. 3,427)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


přědjíti, přědejíti, přědejdu, -eš ned. i dok. předcházet někoho, jít před někým vpředu, v čele; být na prvním místě, mít přednost; (koho) vstoupit do cesty, zastoupit cestu komu, zaskočit koho; předejít čemu, zabránit čemu; ujmout se koho, vyjít vstříc; předem vybavit koho, dopředu poskytnout komu co; vydat se na cestu před někým, dříve než někdo; předejít, předstihovat; posunout něco dopředu; přijít před někoho, stát se předmětem něčího jednání
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 21 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).