přědek | StčS | MSS | ŠimekSlov |

přědek, -dka m.; k přěd adv.

1. čí předchůdce, kdo časově předchází komu v téže funkci n. v podobném chování: toť sú i jich [pomlouvačů] prziedcy, židové, kdysi činili OtcB 153b maiores; pokrytstvie ot svých przedkow byli přijali [zákoníci] LyraMat 25a progenitoribus; vieš [Zikmunde], papež tvým v říši pṙedkem, Konstantinem, jest nadán Budyš 13a; aby…hotov k líbaní byl [Antikrist] jako przedek jeho Jidáš ChelčSíť 183b; on tebe [sv. Oldřicha Bůh] dvěma przedkoma tvým, Fortunatovi a Alberonovi, poručil PasKal N1a; najjasnější někdy pan Matiáš, uherský a český etc. král, předek náš [tj. Vladislava II.] ArchČ 18,21 (1498)

2. (čí) [v (ná)rodě] předek: vaši [rytířů] dědové i przyedczy…jsú nepokoj veždy střěli AlxV 1488; skrzě rucě našich prziedkow BiblDrážď Sap 12,6 (otcuov ~Praž) parentum; prziedczy tvoji t. Pr 22,28 (otcové ~Pad) patres; národ, jenž má přirozené podobenstvie svého prziedka, od něhož jest pošel OtcB 202b auctoris; já [Břetislav] i moji przedczy tobě [císaři]…poslušni smy vždycky byli PulkB 57; ješto [soudy] od dávna od šlechetných przedkow pošly ŠtítBrigP 66a progenitorum, pod. CestMandA 207a; bychom zvieřatóm…počet vydali z těch pótek, jenž sě jim a jich przedkom od nás přihodilo TkadlA 7b; připisovali ty [boží] pomsty svých przedkow otcóv svých prohřěšení JakBetl 72b; kterú jsú svobodu dali předci jeho [královi] Půh 2,609 (1419); pṙedkowe naši jsou v hrobích jako kořen v zemi zahrabáni BechNeub 11a Pṙedkowe staří spravedlivost zachovávali netolik k sobě, ale také k jich nepřátelóm GuallCtnostK 174 antiquus praotcové

Sr. posledek (-dka)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


přědek, -dka/-dku m.; k přěd adv.

(koho/čeho) předek, přední část, přední strana: ti všici [Dariovi příbuzní] biechu na prziedku AlxH 74 vpředu; jako by chtěli kotvy na prziedkuu korábě pohřúžiti BiblDrážď A 27,30; jedno prziedki jich [volů] vyhlédáchu pod mořem a zadky sě tam vnitř tajiechu ComestC 173b anteriora; zdáše sě mu, by byl [Daniel] vól prziedkem a lev zadkem t. 225a in interioribus zpředu; przedek lodie sta ComestS 407a prora tj. příď, pod. VodňLact R5b prora; anterium przedek KlarGlosA 2002 (De domo); nohové, jichžto przedek jest ptačí a zadek jako lvový CestMandA 213b; faciem tvář vel przedek, extremum zadek VýklKruml 194b (Jl 2,20); vezmi vlčieho jazyka przedek LékFrantA 63a; když se zkazí przedek, i přístupkovéť se zkazie PrávHorM 27a principali počátek, základ; to zvieře [tj. žirafa] jest przedku vysokého CestKabK 35b ║ by zástup pohanský řiedek, obráti sě týlem u przyedek AlxV 1732 zády kupředu, tj. na útěk; budú posledci toho člověka horší nežli prziedczy MatHom 208 počáteční věci (sr. posledek, -dka/-dku 3); kterýž [anděl] má býti silný a má przedek v boji proti ďáblu držeti JakZjev 137b tj. čelné postavení

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


přědek, -dka, neživ. též -dku m. začátek, dřívějšek; přědkem předně; předchůdce
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


přědek m. = začátek, dřívějšek; — přědkem = předně
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 25 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).