posledek | StčS | MSS | ŠimekSlov |

posledek, -dka m.; k (po)sled, poslední

1. zvl. v pl. poslední, zadní, kdo je v pořadí (ve vojsku, při stolování ap.) až za ostatními: udeřil [Bůh] nepřátely své u poſledky ŽaltWittb 77,66 (u poſledka ~GlosMuz, u potomky ~Klem, v týly ~Kap, v zadky BiblLit) in posteriora; když od stola biechu vstali [„nosáči“]…i poſledty (m. -cy) jedli biechu,…rozkázachu pískati BawArn 3283; obr se s poſledky vybra [po vítězném boji] a před krále…se přibra t. 5249; po večeři ostatky poſledkom se rozdělují AlbnCtnostA 111a ║ primogenitusque prvěnec, postinus (postrinus ~B) posledek KlarGlosA 1768 (De progenie) poslední dítě; ustavenie věčné budú jemu [Áronovi] i sěmeni jeho po poſledcziech BiblOl Ex 30,21 (v. náměstek 3) per successiones po pokoleních (jak po sobě následují)

2. čí nástupce („náměstek“ 1): který by řád…na božie službě svým poſledkom ostavili [svatí otcové] OtcB 113b posteris; má jeho [zemřelého rychtáře] poſledek svědšiti sám Žilin 108a nochchůmlinch; potvrzuji…měšťanóm mým i jich posledkóm a náměstkóm…k věčnému vládnutí CJM 4/2,79 (1463)

3. bibl. v pl. čí potomek: dám tvým poſledkom všěcky tyto vlasti BiblOl Gn 26,4 (potomním ~Pad, potomkóm…Praž) posteris; jim [Izraelitům] i ščědí jich nebo poſledkom jich t. Lv 17,7 (potomním ~Pad, náměstkuom ~Praž), pod. t. Lv 25,30

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


posledek, -dka/-dku m.; k (po)sled, poslední

1. čeho konec, poslední část („ostatek“ 8): (A) nejzazší část; [oblasti] okraj; (B) posledek, poslední úsek (času, děje ap.): A: vyvodě [Bůh] oblaky z poſledkow zemských ŽaltPod 134,7 (ot krajóv ~Wittb, ot krajin ~Klem, ot koncě BiblOl, od končiny ~Lit) ab extremo; budu bydliti v poſledcziech mořských t. 138,9 (na skončinách ~Wittb, v zevních ~Klem, v krajích ~Kap, na krajinách BiblOl, v končinách ~Lit); poſledek tú řetiezkú přičiníš ke dvěma udičkama BiblOl Ex 28,25 (poſledky ~Pad, konce ~Praž); ať omočí [Lazar] poſledek konce prsta u vodě WaldhPost 99a (sr. L 16,24; pleon.); až do pekelných poſledkow BiblPad Dt 32,22 (v. ostatek 8) ad…novissima; ad ultimum do končin vel do poſledku [země] VýklKruml 327b (A 1,8: do koncě BiblOl); ku poſledku přihlédněme, kdež…se píše KorMan 22b poſledek jich [poražených pohanů] zbit mečem BiblDrážď 1 Mach 4,15 (kteříž pak byli na konci ~Praž) novissimi kdo byli vzadu; bože, do poſledka ty zahlaziješ ostatky izrahelské BiblOl Ez 11,13 do posledního, beze zbytku B: chtěl jest [umírající] do poſledku vždy věren býti JeronM 5a; múdrý povztahuje a zachovává [svůj dech] ku poſledku BiblOl Pr 29,11 (ku potomniemu času ~Lit, ku posledniemu času ~Pad, ku potom ~Praž) in posterum; počátek jeho slóv…a poſledek řěči t. Eccl 10,13 novissimum; poſledek radosti pláč zaměstnává BiblLit Pr 14,13 (poslednie veselé ~Ol, po radosti naposledy bývá ~Praž) extrema gaudii ║ neděle…bude na poſledku, když my povstanem na súdný den Žilin 125a der leczte den poslední ku p-dku posledku ke konci, nakonec: tak již hlad u městě ku poſledku byl PasMuzA 243; jeden [dobrý]…odvrátí sě ku poſledku, druhý zlý bude…a ku poſledku obrátí sě ŠtítBes 134; ku poſledku přěd svú smrtí vskřiesil jest [Kristus] jednoho ŠtítBarlB 43 circa finem; k poſledku velmi znenáhla pójde [cezená kapalina] AlchAnt 27a ║ miením tuto najprvé…pomluviti, potom…v třetí straně ku poſledku ŠtítSvátA 42a na závěr, závěrem. Sr. najposledek

2. bibl. (koho) zbytek, pozůstatek (po kom): zvěř…jědúci a roztrhávajíci a poſledek nohami svými roztlačijíci BiblDrážď Dn 7,7 (ostatky ~Pad) reliqua; oni [nepřátelé] syny tvé a dcery tvé zjímají a poſledek tvój stráven bude ohněm BiblOl Ez 23,25 novissimum tuum ║ počátek pohanský Amalech a jeho poſledek zatracen bude ComestC 104a (Nu 24,20 extrema: v. ostatek 8) potomstvo. – Sr. ostatek 1

3. bibl. zvl. v pl. koho/čeho poslední věci, co předchází konci života: opatřu poſledki jich, nebo pokolenie potvořené jest ŽaltKlem 141a (Dt 32,20: poslednie ~Wittb, poslednie…časy BiblOl, posledním věcem ~Praž) novissima; což sě tehda stane v poſledcie jeho [národa]? BiblDrážď Jr 5,31 (v. najposlední 2); buďte mé poſledky těm [u spravedlivých] podobné ComestC 103a; budú poſſledczy toho [posedlého] člověka horší nežli předci MatHom 208 (Mt 12,45: v. naposled 2); prohlašuje [Bůh] poſledky, totiž poslednie věci spravedlivých BelB 38b (Sap 2,16: poslední otplatu BiblDrážď); dokud bych…srozuměl v poſledciech jich [hříšníků] BiblPad Ps 72,17 (v. poslední 8)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


posledek, -dka, -dku m. kdo jde za někým vzadu, zadák; nástupce; často v pl. posledci potomstvo, potomci; posledek, konec něčeho, kraj; ku posledku ke konci, nakonec, závěrem; poslední věci (člověka), konečný úděl
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


posledek m. = konec, ostatek; kdo je poslední; — nástupce; — s posledky = naposled, s posledními
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 18 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).