přěd | StčS | MSS | ŠimekSlov |

přěd, přěde adv., komp. přieze

1. napřed, vpředu: sám Jakub przied šed i pade na zemi sedmkrát BiblOl Gn 33,3 (se napřed bera ~Praž) praegrediens ║ pohynutie vaše učiním z měst z judských a przied Jeruzaléma BiblDrážď Bar 2,22 (k tomu z Jeruzaléma ~Ol, od zevnitř Jeruzaléma ~Praž) a foris Jerusalem a především z Jeruzaléma

2. napřed, dříve: kakú snažností przed mnoho dní, což by neřádného v svém domu viděl a nečistého, vyčistí ŠtítSvátA 75a; každý nás przyeze psaných…řitieře…poslati slibujem ListOleš 121 (1387)

Příslovečné spřežky napřěd, vpřěd(u) ap., tvořené k jinak nedolož. substantivu přěd m., v. jednotlivá hesla

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


přěd, přěde prep.

I. s akuzativem
A. určení prostorové

1. [u sloves zacíleného děje] před co/koho, k čemu n. ke komu zpředu; vyjadřuje jako cíl děje prostor v těsné blízkosti něčeho/někoho čelně obráceného k činiteli děje; přěd nohy“ koho (synekd.) před koho: pade [uzdravený] v tvář przyed jeho [Ježíšovy] nohy EvVíd 32b (L 17,16: v. noha 1) ante pedes; bych postúpil v zástup zasě,…skyta prſied sě vás kterého AlxB 20 tj. zaštiťuje se některým, pod. AlxBM 152; przyed to město sě položi [Alexander] AlxV 2102, pod. PasMuzA 224; penieze przied nohy apoštolóm pokládachu [židé] ComestC 351a; dali jsú sě [Čechové] čistovi niti na velmi velikú zimu nositi przed ty jisté hrady PulkB 166; kladieše Jakub prútie v žlaby przed oči ovciem BiblOl Gn 30,41 (před očima ~Pad) ante oculos na oči; posla král ty trubače przed duom bratra svého ŠtítBarlK 180a; položi pṙeden [před Bruncvíka srnu lev] BruncBaw 5b, pod. ChelčPost 105a; tělo przed se na kuoň vložiti TrojK 122a coram se; předkládá [vykladač] potomní řeč przed přední a zase KorMan 142a; nehledě przed své nohy t. 183b; trúbiti káže [komorník] až przed klášter svatého Michala TovačA 47a ║ hospodin mé prosby a mé slzy pṙed svú svatú milost přijal TobB 311 (Tob 7,13: před svú svatú milostí BiblOl, před obličejem svým ~Pad) vyslyšel; jest…provolána vojna k Sionu před Roháče, toho zemského zhúbce ListářRožmb 1,222 (1437) proti Roháčovi přěd sě vzieti (bráti ap.) co [záležitost ap.] obrátit pozornost k čemu: to [písařovu nešlechetnost] aby před se hajtmané vzeli a v to nahlédli HájZříz 39; prosímť tebe, aby…někoho svého do Třeboni ke mně poslal, abych věděl, kterak ty věci chcete před se bráti ListářRožmb 4,1 (1449); předkové naši…což před se vzeli, to provedli KorMan 13b si předsevzali; neviem, jaký jsú rozum przed se vzeli [kněží vyhánějící Němce] ŽídSpráv 37 pojali úmysl; vezmouce vieru pṙed se, kterým rozumem takým očistec…chtí kázati AktaBratr 1,337b tj. na pomoc; nechtějte toho tak przed se bráti, by on to učinil z potupy LetKřižA 220 nechápejte to tak ║ aby tu mysl przed sě měla [Kateřina] LegKat 469 před sebou přěd oči klásti v. oko 4 ♦ přěd oči (rozuma svého) bráti, klásti v. oko 4; v. též příslušná slovesa

2. [u sloves pohybu s předponou „vy-“] ven z čeho, pryč z nějakého místa pobytu; přěd město“ před městské hradby: všěcky…przyed město s sobú vylúdi [zrádný prefekt] AlxV 1979, pod. GuallCtnostK 174; vynděmyž proto k němu [Ježíši] przyed města EvOl 185b (Hb 13,13: ven z stanuov BiblPraž) extra castra; prst przied kostel vymetati PasMuzA 68; vyjdi pṙed sien málo ApolBaw 209b; s trubači před město vyvedouc [Čecha] spálili BřezKron 506

3. [u sloves pohybu ap.] před koho, ke komu; vyjadřuje jako cíl děje místo pobytu n. působení někoho nadřazeného; relig. přěd obličěj, opatřenie“ ap. koho [Boha] před koho: budete vedeni przyed krále a súdcě pro mě [Ježíše] EvVíd 47a (Mt 10,18: k králóm ~Beneš) ad reges, pod. AlxH 187; přistúpi przieden [Ježíše] člověk klečě na svú kolenú přěd ním BiblDrážď Mt 17,14 (k němu EvOl); všěch těch [tj. synů]…starosta Publius przied sě pozvati kázal PasMuzA 285; svatý Petr s svatým Pavlem przied ciesařě jidesta t. 295; trpočichu ho [Pavla Židé] przed Galiona ComestK 265b; on to [zprávu biskup] przed ciesaře i vnesl PulkB 149; aby dětí przyed Jezukrista nenosili AlbRájA 31a; przed naši [tj. královskou] přítomnost přivedúce [chyceného] AlexPovB 245a; já przed pannu nemohl bych předstúpiti PasKal H19a; lekám se, přijde li jich slyšení a hádaní před vás [pražské mistry] AktaBratr 2,154b; aby jeho [žadatele] před se pustili [konšelé] LetDěčA 56a ║ kázav [kněz] przied sě lovcovi, jě sě mluviti DalV 54,20 (přěd sebú býti ~Cr) tj. předstoupit (elipsa inf.; pod. ŠtítSvátA 132a) — relig.: přijde przed obličej hospodinóv ke dveřóm stanovým stanu svědečstvie BiblOl Lv 15,14 in conspectum domini; vejdi przied opatřenie tvé modlitba má, hospodine AlbRájB 83a in conspectu — jur.: przed ciesař, an na súdné stolici sedí, brali sě [konšelé] u pokoru PulkB 128 coram imperatore; každý mohl připraven býti právem przied pány DubA 1b; ktož sě przieden [purkrabího] přivolají DubB 324b; Markrabina Milost…Hanapera postavil přede pány Půh 3,489 (1437); před soud zemský poháněti ZřízVlad ArchČ 5,219; dobrovolně přijíti przed rychtáře PrávŠvábE 55b ║ JKMt pokládá jim o to rok před kněze Hanuše ArchČ 4,286 (1474) tj. lhůtu dostavit se před kněze

B. určení míry

[u adj. při srovnání] nad koho; vyjadřuje větší míru vlastnosti vytčením osoby, která ji má v míře menší: jáz pirvencem položi jeho, vysoka przied krále zemské ŽaltWittb 88,28 (mimo krále ~Klem, přěs krále BiblDrážď, nad krále ~Ol) prae regibus. – Sr. nad I B 3

II. s instrumentálem
A. určení prostorové

1. [u výrazů polohy, její změny ap.] před čím/kým, u čeho/koho; vyjadřuje jako místo děje prostor v těsné blízkosti něčeho/někoho čelně obráceného k činiteli děje: pakli ofěruješ dar tvój przed oltářem EvSeit 145b (Mt 5,23: na oltář ~Ol, k oltáři BiblLit) ad altare; przied tiem sě hradem položi AlxV 112; prsied želářem stáli LegApŠ 91; Ctirada przyed Vyšehradem na kolo vzbichu DalC 13,46 vor; jako beránek przied tiem, jenž jeho střiže, mlčí BiblDrážď A 8,32 coram tondente se; všickni [apoštolové] przyed boží matkú biechu Vít 36a; ten hrad má…prziede zdí široká a hluboká dva přiekopy ŠtítBrigP 71b extra…muros; štítu przed sebú nemá TrojK 136b ante pectus; zdálo mu se, by komáři…przed ním létali LékSalM 235 ante oculos jemu před očima; již ta věc jest jako przed vraty KorMan 1b tj. v bezprostřední blízkosti (v přirovnání); kterýž [dům] leží před branú Horskú ArchČ 18,333 (1463) — v adnom. konstrukci bez slovesa polohy ap.: muoj dvuor před Přerovem Půh 3,653 (1447), pod. t. 5,302 (1481); k žádosti Jana…, obyvatele před Olšany ArchČ 15,556 (1459) z okolí (z předměstí ?) Olšan ║ na kohož spadne stráta, „zavři przyed ním“ dějí, „vrata“ AlxV 342 tj. nepouštěj ho dovnitř (ve rčení); pakli nesnadný súd i nejistý przed sobú opatříš BiblOl Dt 17,8 (u tebe ~Pad) apud te bude tobě předložen k rozhodnutí; proti přirozenému běhu šel [při Ježíšově smrti] měsiec a stál przed sluncem a jeho jasnost skryl před lidmi TrojK 83a tj. mezi sluncem a lidmi; který nádor má měchýřek, tehdyť se hýbá przed rukú, když se dotkne LékSalM 266 ve směru pohybu ruky; že jest jej [„posedek“] kúpil řádně a že súkop jeho před rukama jest NaučBrn 182 na dosah ruky, blízko přěd sebú jmieti ap. koho/co mít u sebe; koho mít nablízku, být v blízkosti; fig. mít na mysli, zvl. mít na zřeteli: ač jeho [syna] pṙed sebú neměla, ale srdcem jej viděla BawArn 5651; leč by dřéve viděl jiného činiece przed sebú LékSalM 236 coram eo; lidu bezčíslného przed sebú majíce PasKal H19a; před sebú již viec peněz nemáme ArchČ 15,33 (1478 ?) — fig.: nepřěložili jsú boha przied sobú ŽaltWittb 53,5 (přěd obezřěním ~Klem, přěd očima ~Pod, přěd obličějem BiblDrážď, před obličej ~Praž, v uobezřěnie ŽaltKap) ante conspectum suum; některé věci pilnějšie przed sebú mám AlexPovB 240b, pod. ListářRožmb 2,350 (1444); máme příklad przed sebú Krista a jiné svaté HusBetl 2,120; jestliže co před sebú máte, abyste to neopúščeli pro naše tejdynky, ale před sě vedli ListářRožmb 1,170 (1434); to naši předkové przed sebú majíce, k tomu jsú poslušenství…přistúpili KorMan 15a; ten úmysl před sebú mám ArchČ 8,38 (1471) ║ [ve sporu] co si měl pṙed sebú, že s to učinil BiblPraž Gn 20,10 (zda s co viděl ~Ol) quid vidisti co tě k tomu vedlo; mají li k ní [odpůrkyni] oč mluviti, mají spravedlivost před sebú Půh 5,57 (1481) mohou se dovolávat spravedlnosti (pod. DeskyDvor 4,1547, 1460)

2. před kým, v přítomnosti koho, zvl. na očích komu; přěd tvářú“ ap. koho (synekd.) před kým: raduj sě przied králem nebeským ŽaltWittb 97,6 (~GlosMuz, pṙed obličejem BiblPad, v uobezřění krále ŽaltKap, ot obezřěnie hospodinova BiblOl, u vidění krále ~Lit) in conspectu regis; mnohé divy činil Ježíš przyed svými učenníky EvVíd 23a (J 20,30: przed očima učenníkóv ~Ol, pṙed obličejem učedlníkóv BiblLit, pṙed viděním ~Pad, mezi svými učedlníky ~Drážď); stáchu przyed ním [Alexandrem Dariova rodina] AlxV 1900; divné věci przed lidem činieše [Ježíš] VeronS 120a; przed bezčíslným množstvím lidí…provolati jest kázal [dekret] PulkB 71 in…inaudite multitudinis presencia; žaloba…obecně jest čtena przede mnú [tj. králem] BiblOl 1 Esd 4,18 coram me; on [zasažený kopím] przed Achilem skona TrojK 142b; zbil syny jeho [královské] przed ním JakBetl 57b; co ohavného učiniti przed chotem svým VýklŠal 30b; Jan pṙed mnohým lidem vydával svědectvie o Ježíšovi RokJanB 17a; buďte opatrni przed svými dětmi BechMuz 139b v synekd. užití: jež si učinil [Bože] przyed obličějem všeho lidu EvVíd 37a (L 2,31) ante faciem; zdali ne przied vašima očima pokrmové sú zahynuli BiblDrážď Jl 1,16 coram oculis; kříž stkvúcí przed jeho [sv. Václava] tváří napřed předčieše PulkB 26; aby za živa przed obličejem lidským upáleni byli [kacíři] MajCarA 4 (przed lidmi ~B, prziede vším lidem ~C) in conspectu populi; muož [Kristus] spasiti…přístojící przied obličejem božím ChelčLid 98a; v. též obličěj 1 ║ zapřísahám tě przed bohy i pṙed bohyněmi a rozmnožitelem bohem VeronU 310b při bozích; aby przed nimi kratochvílil [před nepřáteli Samson] BiblOl Jdc 16,25 ante eos tj. aby je bavil; miesto, v němžto przed tobú přebýváme, úzké jest nám t. 4 Rg 6,1 (bydlíme s tebú ~Praž) coram te s tebou bydlíme; před králem sobě jednali, aby při statcích, hrdlech a zdraví mohli zůstati BřezKron 513 circa regem providere vyjednávali si s králem jur.: že mu [pohnanému] nebylo potřěbno oprávec jmenovati przyed posly RožmbA 73; král pak poslal jest jednoho pána do Čech, přikazuje Svatoplukovi, aby inhed przed ním stál PulkB 91 ad eum veniat; ta opověd má býti przied úřadem i przied pražským purkrabí DubA 3a; to by vždy každý měl ohraditi przyed pány podlé starého práva t. 11b; což pṙed najvyššieho súdce najspravedlivejší stolicí…žalobně propoviem proti…Zigmundovi Budyš 1a (relig. obr.) coram supremi iudicis, pod. RokJanB 65a; jestliže to przed urburéři aneb przed propójčitelem pod svú přísahú vysvědčil by PrávHorM 32b; aby před ním [králem] se vokázali BřezKron 376; kšaft dáti se má před rychtářem ArchČ 16,196 (1476) ♦ přěde všěmi (lidmi ap.) veřejně: tehda on [Petr] zapřěl przede všemi EvOl 246b (Mt 26,70) coram omnibus; umyl sem [Pilát] ruce pṙzede všemi židy VeronS 110a; chodieše przede všemi v uodění AlexPovA 10a (mezi všemi ~B); przed nimi przede všemi [složí král přísahu] MajCarA 20; Przede všemi protivil sem se [Pavel] Petrovi HusSvatokup 112b (sr. G 2,11); vyznáváme…obecně všudy a přede všemi ArchČ 26,294 (1456), pod. t. 18,9 (1499)

3. [o zaujetí polohy vkleče, vleže] před kým/čím na znamení úcty n. pokory (sr. přědprep. I A 3): ten prſied ním [kozlem beran] spadl, sehnuv nohy AlxB 256; przied jejie nohami padl PasMuzA 620 (synekd. předm.) ad pedes; Křivda knieni s oniem sborem Pṙed Lakomství pade dvorem BawEzop 44; lehú zlí przed dobrými BiblOl Pr 14,19 ante bonos; pokleklo j koleno i pekelné przed tiem jménem [Ježíš] ŠtítSvátA 38b při slyšení toho jména; pṙed ním [papežem] padají a zklánějí se AktaBratr 1,177b; kteří sú nepadali na svá kolena przed Baalem BiblPraž R 11,4 (přěd Baal ~Drážď)

4. [zvl. u sloves pohybu] vpředu před kým; [o vojsku ap.] v čele čeho; přěd obličějem“ ap. koho (synekd.) před kým: pójděm, buoh přěd námi a budemy jemu známi LyrDuch 75; hvězda…jdieše przyed nimi [králi] EvZimn 141a (Mt 2,9: předcházíše je ~Ol, přědchodiece je ~Beneš, vedieše je ~Klem) antecedebat eos; przyed starými těmi [rytíři]…Aristotiles sedieše AlxV 349; Przied zástupem v samém čele…táhniechu vóz osm koní AlxH 45; jenž przied ním [knížetem jelen] nedaleko tečieše HradProk 7a; on napřed pójde przed tiemto lidem BiblOl Dt 3,28 (předejde lid ~Pad); kakovéť jest honce poslalo [boží dítě] przed svým rytieřstvem ŠtítSvátA 33b; vložil [pytle] na dva sluhy, kteříž sú nesli před ním HusSvatokup 120b; jdieše [Ježíš] przyed nimi VýklKruml 244a (Mc 10,32: napřěd jdieše BiblOl, předcházieše je ~Lit); matky jich [dětí]…obnažujíce před sebou jako hovada hnali sou [vojáci] BřezKron 531 ante se — v synekd. užití: przied jeho tváří pójde smrt BiblDrážď Hab 3,5 ante faciem; zprav przed obličejem tvým cěstu mú BiblOl Ps 5,9 (przied sobú ŽaltWittb, v obezřěňú mém ~Klem, u vidění tvém BiblLit) in conspectu meo ║ když činíš almužnu, neroď v trúbu trúbiti przied sobú EvZimn Mt 6,2 (v obr.) ante se tj. upozorňovat na sebe; takž daleko pṙed ním [útočícím] jide, až již v stan mezi panny vjide TandBaw 1066 před ním ustupoval (pod. t. 1076)

5. [u sloves umisťování ap.] před koho, do/v blízkosti koho (v. přědprep. I A 1): postavi ji [ženu Bůh] przed Adamem ComestC 44b ante Adam; navařila jest přesnic i položila przed Saulem BiblOl 1 Rg 28,25 (před Saule ~Praž); aby sě s tiem vězněm rukojmě postavili…przied rychtářem ArchPelhř 9a (1422), pod. ListářRožmb 2,398 (1442–1444); požádali sou, aby před nimi položen byl [list] BřezKron 499 coram eis — v synekd. užití: pometachu je [nemocné] przied jeho nohami BiblDrážď Mt 15,30 (k nohám jeho ~Ol) ad pedes; postavím hřiechy tvé przyed tvým obličejem ŠtítBojVyš 5a contra faciem; jenž [zrcadlo] nám przyed očima buoh klade HusZrcM 32b

B. určení časové

1. před čím; vyjadřuje jako časovou mez děje událost (dění) n. časový úsek po ní následující: z břucha przied svítaním urodich tě ŽaltWittb 109,3 (~GlosMuz) ante luciferum, pod. TobB 314 (Tob 8,20: prvé než by usvetlo BiblPad, dřieve nežli by byl den ~Praž) priusquam lucesceret; prziede dnem ráno AlxH 203; šestého dne prsied svú smirtú…sezvav sbor LegApŠ 129; ten den przed korunováním krále českého kanovníci…škarpaly jemu ukazují PulkB 7 in vigilia coronacionis; przed příchodem jeho [Kristovým] k súdu LyraMat 151b; Przyed potopú také oklamal [ďábel] veš svět ŠtítVyš 48b; té holubice oči przed narozením Kristovým byli sú prorokové VýklŠal 35a ante adventum; clara adhuc die przied večerem za světla VýklKruml 52a (2 Rg 3,35: ještě za dne jasného BiblOl, dřéve večera ~Praž); ktož sě…vínem opíjie przed lázní neb po lázni LékMuz 165b, pod. AktaBratr 1,176a; žeť sú před témdni o to starší z nich před námi byli ArchČ 3,24 (1443); chléb na oltáři przed slovy posvěcenie obecnej jest KorMan 152a; aby měšťané…brali clo…týden před jarmarkem, týden vo jarmarce a týden po jarmarku ArchČ 18,201 (1500) — v datu: čtenie ve čtvrtek przied samú Květnú nedělí EvZimn 19a; bieše v pátek przyed velikú nocí EvOl 264a (J 19,14) parasceve paschae; před sv. Prokopem ArchČ 6,6 (1403); dán [list] na Vyšehradě v středu před oktábem Božieho těla ListářRožmb 1,16 (1420); léta téhož v úterý przed svatým Martinem ZřízVlad l5a ante Martini ║ przied sluncem ráno nikdá zlého nemluviechu ComestC 289a ante solis ortum před východem slunce (pod. HusPostH 63b); když již pṙed puol nocí bieše BawArn 4899 k půlnoci; przed dvanásti hodinami…nemá býti vytahován [šíp] LékRhaz 42 před uplynutím dvanácti hodin přěd časem předčasně, před náležitou dobou, příliš brzo: neroďte przed časem súditi EvOl 95Aa (1 C 4,5) ante tempus; že przed časem přišli ste, plod mój mužský pohyne PulkB 6; jako oslátko nedošlé k své síle przed časem ku práci jest připuzeno TkadlA 25a; chtěli jeho przed časem chopiti RokJanB 80b ║ čas jde, sluší se před časem opatřiti pospěšně ArchČ 8,48 (1471) s časovým náskokem přěd tiem (časem), přědtiem, též přěd sím předtím, už dříve: byl jest Simeon let mnoho Przyed tyem a žádajě toho, by jej božie narozenie zastalo dřieve skončenie Vít 23a; byl dřéve przedtyem krále Svatopluka pokřtil [Cyril] PulkB 21 prius quondam; przedtiem daleko TrojK 171a longe ante; na niežto [tvrzi] mistr Hus pṙed tiem vězal MladHusB 51b antea; požieraj to…ráno a večer a po tom i przed tiem časem LékFrantA 72a; v minulých przed sím letech KorMan 12b; tvář Lábanova nebyla při něm jako včera a przedtiem BiblPraž Gn 31,2 (před včerajším dnem ~Ol) nudius tertius; psalť jsem před sím o své nemoci ArchČ 7,215 (1457); jakož před tiem za onoletské rady stalo se svolení ArchKol (1494); v. též onehdy ║ nuper prziedtiem, ondy VýklKruml 223a (2 Mach 13,11: nedávno BiblDrážď, nynie maličko ~Praž) nuper paululum teprve nedávno

2. [s udáním délky n. plurality časového úseku] před čím; vyjadřuje dobu minulého děje vytčením časového úseku, který po ní do doby promluvy n. zapsání uplynul: tiem potokem stalo sě prſied mnohým rokem, že… LegPil 1a 22; jenž sě byl prziede třmidcát dny oženil PasMuzA 64; tvój otec zlý let pṙed šesti též mi činieše bez práva BawEzop 284; tento prach črvený przed časy mistra Vilhelma býval dělán LékRhaz 24, pod. ArchČ 9,264 (1437); pán bůh před věky zpuosobil [milost] AktaBratr 1,331a; před časem zběhlým Vaše Milosť mne u vězení…vzíti ráčila Půh 5,481 (1492); víc než před pěti a třidceti lety měl…dáti t. 6,264 (1492); v. též neveliký 2

3. před kým/čím, dříve než kdo/co; vyjadřuje někoho/něco jako dalšího pozdějšího činitele n. nositele děje: svatá Maří, jdi přěd námi, prosiec syna svého za ny LyrDuch 75; tet mladec [tj. Ježíš]…mořem vládne i v ty časy i przed světem jest narozen LegDětK 3b ante secula; jenž po mně příščí jest, przyede mnú učiněn jest nebo prvý mne byl EvOl 209b (J 1,15: sr. jinak nad mě, przede mnú VýklKruml) ante me; přikázal Ježíš učenníkóm svým vstúpiti na lodičku a přěvésti przed ním přes plavišče t. 314a (Mt 14,22: přěd sobú BiblDrážď) praecedere eum; on [Kristus] jest przede všiem BiblDrážď C 1,17; bydlitelé země, jižto sú byli przed vámi BiblOl Lv 18,27; přede všemi zjevil se jie [P. Marii] najprvé jejie milý syn WaldhPost 62a; poněvadž se je narodil z panny Marie, tehdy jest nebyl prvé przed ní RokJanB 3a; proroci kázali daleko prvé před apoštoly t. 52b; připověděli jse na vinnici…, a to před jinými věřiteli ArchČ 18,367 (1494) ║ snad sě drzosti bojiec, že j toho [panenského početí] przed sebú nevídala ŠtítSvátA 248b tj. neznala předchozí obdobný případ druh přěd druhem (jeden přěd druhým) jeden přes druhého, s úsilím předstihnout jeden druhého: ande druh przed druhem spějú [bojovníci] AlxM 79; světí s velikú radostí druh przied druhem pro Jezukrista na smrt chvátají PasMuzA 498 unus ante alterum; jeden przied druhým těžcě sobě to nesúce JeronM 54b; málo my se o to sváříme, abychme chvátali jeden przied druhým RokLukA 407b

C. určení zřetelové

1. ze strany koho/čeho, pokud jde o koho/co; [o osobě] u koho; [u výrazů (ne)bezpečí] před kým/čím: kdež kto koho potká, tu nejmá przyed ním živótka AlxV 488 naději, že ho nechá naživu; jediný z nich [vrabců] nenie v zapomenutí przied bohem EvOl 325b (L 12,6) coram deo; či neúfáš pṙed ním [mužíkem] živ býti BawJetř 489 proti němu obstát; ješto jest byla služebnicí przed ženú Námanovú BiblOl 4 Rg 5,2 (u ženy EvOl, v službě ženy BiblPad) in obsequio uxoris; poddá sě nebezpečenství života svého przied hladem ŠtítVyš 71b tj. ohrožení hladem; útočiště pṙed rozbrojem ŠtítOpat 109a (v. neúkľud 2); ten [kámen] činí pěstúna svého bezpečna i przied lidmi i przied zvieřaty LékVodň 164a; až budeš jist przed objitřením LékSalM 432; slibuji…, že máš přede mnú…bezpečně přijeti ArchČ 8,112 (1473) ║ przed svými zamysli [Helena], aby k slavnosti té bohyně vyjela TrojA 52a kvůli svým lidem si našla záminku; toť jest przed každú jedovatú věcí dobro LékKřišť 82a proti všemu; knieže saské jest maršálek przed krměmi ŽídSpráv 322 nejvyšší stolník (?)

2. [u výrazů jevení se, zdání ap.] před kým, v očích koho, zvl. v hodnocení ze strany koho: ne ten [urozený] je pried bohem pirvý Túl 28b apud eum; v ničse přiveden jest przied ním [Bohem] zlobivý ŽaltWittb 14,4 (v obezřeňú jeho ~Klem, před obličejem BiblPad) in conspectu eius; nebo jsi nalezla [P. Maria] milost przed hospodinem EvZimn 2b (L 1,30: u pána ~Ol) apud deum; a nenie ijedno stvořenie nevidomé przed ním [Bohem] EvOl 104a (Hb 4,13: přěd obličějem BiblDrážď, v obezřění ~Ol, před zrakem ~Pad); <ješto jste> múdří v svú očí, przied vámi przied samými obmyslní BiblDrážď Is 5,21 coram vobismet ipsis; mužě schovalého przied hospodinem [jste zahubili] t. A 2,22 (od boha ~Praž) a deo; nebo sem já byl já…jedináček pṙed matkú mú BiblLit Pr 4,3 (u mé mateře ~Drážď, před očima matky ~Praž) coram matre mea; k zachování života sem přěd bohem…od kletby křivé…vymluven HusKorV 172b; žádný dobrý skutek przed bližními nesvětí [olej] VýklŠal 17a; zdála sú se przed nimi [apoštoly] jako omylná tato slova BiblPraž L 24,11 ante illos; že jsi vzácen przed králem LetKřižA 259 v synekd. užití: cesta bláznová vidí sě pravá pṙed jeho očima BiblLit Pr 12,15 (jeho očima ~Drážď) in oculis eius; nazývají mě pannou, a já nevěstka przed tváří boží RokPostA 76a; v. též opatřenie I/6

D. určení míry

1. [s udáním počtu] pod kolik, něco méně než kolik; vyjadřuje přibližný počet vytčením hranice, kterou počet už nedosahuje: že kardináluov przed dvadceti, przed třidceti až do čtyřidceti mievají [papežové] KorMan k 66a

2. [u výrazu vlastnosti] proti komu/čemu, ve srovnání s kým/čím; vyjadřuje menší míru vlastnosti vytčením osoby n. věci, která ji má v míře větší: neb sem przied ním [Šalamounem] tako malý jakž prziede lvem zvěř ustalý AlxV 29; křehké [nohy] jako hrncový a hliněný střep przed kamenem TkadlA 44b

Předložka přěd s instr. se v některých významech stává předmětem, např. u sloves obrany obrániti, ostáti, ostřiehati přěd kým/čím, sr. II C 1

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


přědjednati, -aju, -á pf.; k jednati

relig. koho (aby…, k čemu ap.) n. s větou obsah. předurčit, předem určit, ustanovit k něčemu budoucímu: kteréž jě přěvěděl [Bůh], ty i prziedgednal BiblDrážď R 8,29 (zvolil EvOl, jest…vyvolil BiblLit) praedestinavit; jakeže přěd věky v svého božstvie tajnici prziedyednal i přědpósobil [Bůh], aby u budúcích jistých časiech…na tom přědrahém dřěvě umřěl [Ježíš] PasMuzA 483; bóh otcóv našich przedgednal tě [Šavla], aby poznal vóli jeho BiblOl A 22,14 (předvěděl jest ~Praž) praeordinavit; jenž [Bůh] nás przedgednal <v ?> zvolenie synóv t. E 1,5 (předzjednal ~LitTřeb, vyvolil u vyvolení ~Lit); kterúžto [boží moudrost] jest przedgednal buóh před věky k naší slávě ChelčSíť 105b (1 C 2,7: v. předeslati 4) ○ přědjednaný adj.: uvěřili sú [pohané], kolikož kolivěk jich biechu pṙedgednanych k životu věčnému BiblPad A 13,48 (bylo přědjednáno ~Drážď, předvěděno ~Praž, předzpuosobeni byli AktaBratr 1,221a) erant praeordinati

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


přěd předl. před; s akuz. předeň před něho; pokládati komu co přěd nohy k nohám; klásti co přěd oči komu ukazovat; přědkupředu, vpřed, dále; stále; jíti přědjít kupředu: na zajtřie chtě přěd sě jíti pokračovat v cestě; pravda musí přěd sě jíti prorážet, vycházet najevo, uskutečňovat se; přěd sě vzieti (co) ujmout se čeho, podejmout se čeho; s instr. vycházěti přěd kým chodit v čele; druh přěd druhem jeden přes druhého; nejmá přěd ním živótka není si před ním jist životem; přědčiti přěd kým osobovat si přednost před kým; ohraditi co přěd čím zabezpečit; zóstati přěd čím obstát; odolat; vymluviti co přěd kým očistit; ospravedlnit; státi oč přěd kým naléhat na někoho v čem, usilovat o něco u někoho: pilně sta o to přěd králi, aby jemu Kasandra byla dána; přěd sluncem před východem slunce; přěd časem předčasně; předsě v. t.
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


přěd praep.; přěd= přece, kupředu, dále; — přěd časem = předčasně; — starší přěd námi = starší nás
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 18 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).